Linux repositories inspector
FSF

manpages-hu

Hungarian manpages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NÉV

od - fájlok ömlesztése (dump) oktális és más formában

ÁTTEKINTÉS

od [-abcdfhiloxv] [-s[bytes]] [-w[bytes]] [-A radix] [-j bytes] [-N bytes] [-t type] [--skip-bytes=bytes] [--address-radix=radix] [--read-bytes=bytes] [--format=type] [--output-duplicates] [--strings[=bytes]] [--width[=bytes]] [--traditional] [--help] [--version] [file...]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.
Ez a kézikönyv lap az od GNU változatát dokumentálja.
Az od program a szabványos kimenetre írja a megadott fájlok, illetve ‘-’ fájlnév esetén a szabványos bemenet tartalmát. A kimenet minden sora a bemeneti fájl offsetjét tartalmazza a baloldali oszlopban, utána egy vagy több oszlopnyi adat követi az opciók által megadott formátumban. (Offset = hány bájttal van az elsõ bájt után az adott rész.) Alapértelmezés szerint od a fájl offsetjeit oktálisan, az adatokat kétbájtos oktális számok formájában adja meg.

OPCIÓK

-A, --address-radix=radix
Az kiírt offsetek számrendszerének alapszámát adja meg. A radix az alábbiak valamelyike lehet:
d decimális (10-es alapú)
o oktális (8-as alapú)
x hexadecimális (16-os alapú)
n semmilyen: nem nyomtat offseteket.
Az alapértelmezés az oktális.
-j, --skip-bytes=bytes
Átugrik bytes számú bájtot a bemenetbõl, mielõtt formázni és írni kezdene. Amennyiben bytes ‘0x’ vagy ‘0X’-szel kezdõdik, hexadecimálisként kezeli; különben ha ‘0’-val kezdõdik, oktálisnak; másképpen decimálisnak veszi. Egy hozzáfûzött ‘b’ 512-es szorzót, egy ‘k’ 1024-es szorzót, és az ‘m’ 1048576-eset jelent.
-N, --read-bytes=bytes
Legfeljebb bytes bájtot ír ki minden bemeneti fájlból. Minden, a bytes értékhez fûzött elõ- és utótagot ugyanúgy értelmez, mint a -j opciónál.
-t, --format=type
A kimeneti formátumot választja meg. A type egy string, amely az alábbi típusjelzõ karakterek közül egybõl vagy többõl áll. Egynél több típusjezõ karakter, vagy ezen opció többszöri használata esetén az od program minden kimeneti sort minden típusnak megfelelõen kiír a típusjelzõ karakterek megadásának sorrendjében.
a megnevezett karakter (named character)
c ASCII karakter vagy fordított törtvonalas escape-sorozat (backslash escape)
d elõjeles decimális
f lebegõpontos
o oktális
u elõjel nélküli decimális
x hexadecimális
Az ‘a’ és ‘c’ típusok kivételével megadható azon bájtok száma, amelyet az od az egyes számok értelmezésekor felhasznál. Ezt a számot decimálisan a típusjelzõ karakter mögé írva kell megadnunk. Lehetõség van ezen kívül a méret megadására a C fordító belsõ adatméreteinek megfelelõ karakterek használatával. Egészekre (d, o, u, x):
C karakter (char)
S rövid (short)
I egész (int)
L hosszú (long)
Lebegõpontos értékre (f):
F lebegõpontos (float)
D duplapontos (double)
L hosszú duplapontos (long double)
-v, --output-duplicates
Kijelzi az egymást követõ azonos sorokat is. Alapértelmezés szerint ugyanis ha két vagy több azonos kimeneti sor keletkezne, az od program csak az elsõt írja ki, és csak egy csillagjelet (‘*’) tesz ki a következõ sorba, jelezvén, hogy azonos sorok következnek.
-s, --strings[=bytes]
A szokásos kimenet helyett csak a bemenet string konstansait írja ki. Stringnek a legalább bytes hosszúságú, ASCII grafikus (vagy formázó) karakterekbõl álló, NUL végzõdésû bájtsorozatokat veszi. A bytes elhagyásakor az alapértelemezett érték: 3.
-w, --width[=bytes]
Az egy sorba kiírandó bemeneti bájtok számát adja meg. Ez többszöröse kell legyen a megadott kimeneti formátumhoz tartozó méretek legkisebb közös többszörösének. bytes alapértelmezett értéke az opció megadása esetén 32, az opció nélkül pedig 16.
--help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.
--version
A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.
A következõ néhány opciótérkép megadja a régi pre-POSIX formátum és a megfelelõ POSIX-formátum közti kapcsolatokat. A GNU od elfogadja a régi és új stílusú megadási módok tetszõleges kombinációját is. A formátummegadó opciók felgyülemlenek.
-a Karakteres kimenet. Egyenértékû -t a -val.
-b Oktális bájt kimenet. Egyenértékû -t oC -vel.
-c ASCII karakter vagy fordított törtvonalas escape-sorozat (backslash escape) kimenet. Egyenértékû -t c -vel.
-d Elõjel nélküli rövid decimális kimenet. Egyenértékû -t u2 -vel.
-f Lebegõpontos kimenet. Egyenértékû -t fF -fel.
-h Rövid hexadecimális kiemenet. Egyenértékû -t x2 -vel.
-i Rövid decimális kiemenet. Egyenértékû -t d2 -vel.
-l Hosszú decimális kimenet. Egyenértékû -t d4 -vel.
-o Rövid oktális kimenet. Egyenértékû -t o2 -vel.
-x Rövid hexadecimális kiemenet. Egyenértékû -t x2 -vel.
--traditional
Felismeri azokat az opciókat, amelyeket az od néhány régi, POSIX elõtti változata értelmezett. Az
od --traditional [file] [[+]offset[.][b] [[+]label[.][b]]]
szintaxis használható legfeljebb egy fájl és opcionális argumentumok megadásával, melyek egy offsetet és a label ál-kezdõ címet határozzák meg. Alapértelmezés szerint offset egy oktális számként kerül értelmezésre, amely azt adja meg hány bemeneti bájtot kell a formázás és az írás elõtt átugorni. Az esetleges követõ tizedespont az offset értelmezését decimális számra módosítja. Ha nincs ez a decimális módosítás, de az offset ‘0x’ vagy ‘0X’-szel kezdõdik, hexadecimálisként értelmezi. Követõ ‘b’ pedig 512-vel szorozza az offset értékét. A label argumentum ugyanúgy kerül értelmezésre, mint az offset, csak ez a kezdeti ál-címet adja meg. Az ál-címek a normális címek után zárójelben kerülnek kijelzésre.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <>

REFERENCED BY

⇧ Top