Linux repositories inspector

modules.conf(5) - Magyar

1999. december 7

manpages-hu

Hungarian manpages

NÉV

modules.conf - konfigurációs fájl a kernelmodulok betöltéséhez

LEÍRÁS

A modprobe(8) (és a depmod(8) ) viselkedése módosítható az (opcionális) /etc/modules.conf. konfigurációs fájllal.
A konfigurációs fájl sorokból áll.
Minden üres sort, és a sorban levõ ’#’ utáni szöveget figyelmen kívül hagyja.
A sorok folytatódhatnak, ha egy sort a ’#146; karakterekkel zárunk.
A maradék sorok meg kell hogy feleljenek a következõ formátumoknak:

[add] above modul modul_lista alias alias_név eredmény [add] below modul modul_lista define VÁLTOZÓ SZÓ depfile=EGY_ELÉRÉSI_ÚT else elseif KIFEJEZÉS endif if KIFEJEZÉS include KONFIGURÁCIÓS_FÁJL_ELÉRÉSI_ÚT insmod_opt=ALAP_OPCIÓK_AZ_INSMODNAK install modul parancs ... keep [add] options modul MODUL_SPECIFIKUS_OPCIÓK path=EGY_ELÉRÉSI_ÚT path[JELZÉS]=EGY_ELÉRÉSI_ÚT [add] probe name modul_lista [add] probeall name modul_lista post-install modul parancs ... post-remove modul parancs ... pre-install modul parancs ... pre-remove modul parancs ... remove modul parancs ...
Minden direktíva argumentumai feldolgozásra kerülnek, hogy a shell meta-karaktereket kezelhesse, ami azt jelenti, hogy a "shell trükkök", mint pl. a jokerkarakterek és ‘‘ közé zárt parancsok használhatók:

path[misc]=/lib/moduls/1.1.5?/local path[net]=/lib/moduls/‘uname -r‘/net
A direktívák többször is megismételhetõek. Figyeljük meg, hogy néhány direktíva elõtt szerepelhet az add opcionális prefix. Amikor ez a prefix szerepel, az új modul_lista hozzáadódik az elõzõ modul_listához, ahelyett, hogy felülírná.

SZEMANTIKA

EGY_ELÉRÉSI_ÚT teljesen megadott elérési út. Lehetséges, hogy shell meta-karaktereket használjunk az EGY_ELÉRÉSI_ÚT -ban, beleértve egy parancs kimenetét is, mint pl. a `uname -r` és `kernelversion`.
Ezt a két parancsot ezek a programok belsõleg is értik, az aktuális kernel verziószámát, illetve a jelenlegi kernelverziót jelentve (pl. 2.2.3 és 2.2).
A SZÓ nem white-space (szóköz, tabulátor, stb.) karakterek sorozata. Ha ’ " vagy ‘ van a stringben, akkor a következõ illeszkedõ elõbb megadott kivételek is. Minden SZÓ ki lesz fejtve a meta-karakterek szabályai szerint. Ha a kifejtés több szót is eredményez, akkor az elsõ szót használja.
A KIFEJEZÉS lehet:
SZÓ összehasonlító_operátor SZÓ
ahol az összehasonlító_operátor az ==, !=, <, <=, >= vagy > egyike. A két SZÓ string értéke lesz összehasonlítva.
-n SZÓ összehasonlító_operátor SZÓ
ahol összehasonlító_operátor az ==, !=, <, <=, >= vagy > egyike. A két SZÓ numerikus értéke lesz összehasonlítva.
SZÓ Ha a SZÓ kifejtése sikertelen, vagy a kifejtés eredménye "0" (zéró) vagy "" (üres), akkor a kifejezés értéke FALSE. Különben a kifejezés értéke TRUE.
-f FÁJLNÉV
Teszteli, hogy FÁJLNÉV létezik-e.
-k Teszteli, hogy az "automatikus eltávolítás" engedélyezve van-e. (Pl. a kernelbõl lett meghíva.)
! KIFEJEZÉS
Egy kifejezés negáltja szintén kifejezés.

SZINTAXIS

Ez a legális direktívák leírása.
define VÁLTOZÓ SZÓ
Egy putenv( VÁLTOZÓ=SZÓ ) utasítást hajt végre. Változók hozhatók létre és módosíthatók ezzel a direktívával. A változók hozzáférhetõvé válnak a shell környezetben, ami az aktuális menetben végrehajtott parancsok számára használhatóvá teszi ezeket.
depfile=EGY_ELÉRÉSI_ÚT
Ez a függõségi fájl elérési útja, amit a depmod hoz létre és a modprobe használja, hogy megtalálja a modulokat és a tõle függõ egyéb modulokat. Normálisan az alapértelmezett érték használandó, lásd lejjebb.
if KIFEJEZÉS
Ha a kifejezés értéke TRUE akkor az illeszkedõ else, elseif vagy endif -ig minden direktíva feldolgozásra kerül. Különben figyelmen kívül lesznek hagyva. A if direktívák maximum 20 mélységig egymásba ágyazhatók.
Megjegyzés: kerüljük a path direktívák feltételes végrehajtását. Mivel a modprobe elegendõen "okos", egy feltételesen végrehajtott path direktívával nem nyersz semmit, csak összezavar. Tényleg.
else Ha a korábbi illeszkedõ if vagy elseif direktíva kiértékelése után annak kifejezése FALSE értéket kapott, akkor az (opcionális) else és az illeszkedõ endif direktíva közé zárt direktívák lesznek kiértékelve.
elseif KIFEJEZÉS
Ha a korábbi illeszkedõ if vagy elseif direktíva kiértékelése után annak kifejezése FALSE és ennek a direktíva kifejezésének értéke TRUE akkor a következõ illeszkedõ elseif, else vagy endif -ig minden direktíva feldolgozásra kerül. Különben figyelmen kívül lesznek hagyva.
endif Ez a direktíva fejezi be az illeszkedõ if, elseif vagy else direktíva láncot amely a konfigurációs fájl feltételes feldolgozását kontrollálja.

if KIFEJEZÉS konfiguráció sorok elseif KIFEJEZÉS konfiguráció sorok else konfiguráció sorok endif
Az else és elseif direktívák opcionálisak.
include KONFIGURACIOS_FAJL_ELÉRÉSI_UT
Különbözõ platformok és konfigurációk kezelése egy fájllal meglehetõsen komplex lehet. Az include direktíva használatával, feltételesen feldolgozva az if direktívák segítségével, ez könnyebben kezelhetõ.
insmod_opt=ALAP_OPCIOK_AZ_INSMODNAK
Ha az insmod néhány speciális opciót igényel, amelyet nem adhatunk meg máshol, ez a direktíva lehetõvé teszi hogy az insmod minden meghívásakor megkapja ezt az opciót. Az insmod standard alapértelmezett opcióit nem szükséges mósdosítani, kivéve ha speciális eseteket kell kezelni.
keep Ha ez a szó megjelenik egy sorban bármilyen sor elõtt, amelyik path leírást tartalmaz, akkor az alapértelmezett elérési utak megörzõdnek, és a további leírások ehhez hozzáadódnak. Különben a normális viselkedés szerint az alapértelmezett elérési utakat felülírják a konfigurációs fájlban megadottak.
path=EGY_ELÉRÉSI_ÚT
path[JELZÉS]=EGY_ELÉRÉSI_ÚT
Az EGY_ELÉRÉSI_ÚT megad egy újabb könyvtárat, ahol modulok találhatók. A path direktíva egy opcionális jelzést hordozhat. Így ez egy kicsit többet mond az adott könyvtárban található modulok céljáról és a modprobe számára lehetõvé tesz automatikus mûveleteket. A jelzés a "path" kulcsszó után szögletes zárójelben található. Ha a jelzés hiányzik, akkor az a "misc" (egyéb) jelzést feltételezi.
Egy nagyon hasznos jelzés a boot, amivel megadható az összes olyan könyvtár, ami bootoláskor betöltendõ modulokat tartalmaz.
alias alias_név eredmény
Az "alias" direktíva arra használható, hogy modulok számára "álneveket" adjunk. Egy /etc/modules.conf sor ami így néz ki:

alias iso9660 isofs
lehetõvé teszi, hogy leírjuk a modprobe iso9660 parancsot, habár nincs iso9660 nevû modul számára objektumfájl.
Jegyezzük meg, hogy a

alias valamilyen_modul off
sor azt eredményezi, hogy a modprobe figyelmen kívül hagyja annak a modulnak a betöltésére irányuló kéréseket. Egy másik speciális álnév a

alias valamilyen_modul null
ami azt eredményezi, hogy a valamilyen_modul betöltésére szolgáló kérés mindig sikeres lesz, de ténylegesen nem lesz betöltve. Ezt egy kiindulási alapnak lehet használni modulcsoportok létrehozására az above és below direktívákkal.

Lehetséges nagy mennyiségû alias direktívák használata, mivel minden álnév rekurzívan lesz kifejtve, hogy a ténylegesen hivatkozott modult megtalálja. Egy 1000-es felsõ korlát van az álnevek rekurziós mélységére, hogy az ehhez hasonló köröket felderítse:

alias a b alias b a
Ha az alias végsõ eredménye nem ad tényleges modul nevet, akkor a modprobe "probe" és "probeall" hozzárendeléseket alkalmaz az eredményre. Ha azok nem sikeresek, akkor a modult nem találta meg. Ez eredményezi, hogy az ilyen (devfs-bõl származó) konstrukciók értelmes eredményre vezetnek:

alias /dev/sg* /dev/sg probeall /dev/sg scsi-hosts sg
Legális megoldás, hogy egy alias az A modul nevet a B modul névre képezze le és az A modul ugyanakkor létezzen is, de ez a konstrukció nem egyértelmû és nem ajánlott. Történeti okokból, a kernel hangrendszere tartalmaz egy sound.o nevû modult de a fejlesztõk egy álnevet is akartak a "sound"-ról a felhasználó hangkártya driverének moduljára, pl. "alias sound sb". Ennek a követelménynek támogatására, de a definiált viselkedés fenntartására, ahol álnevek is kaphatnak opciókat, a modprobe nem végez álnév feloldást, ha a nevet a modules.dep fájlból kapta, különben igen. Ez nem garantálja minden esetben az elvárt viselkedést az álnevek és valódi modulok minden kombinációjával, és kerülni kell az olyan álneveket, ami egy igazi modul neve is.
[add] probe name modul_lista
[add] probeall name modul_lista
Ezek a direktívák csak akkor használhatók, ha a name egy modul neve, ami a modprobe paramétereként adott. Ennek az a hatása, hogy amikor egy kérés érkezik a name -re, akkor a modul_listában levõ modulok lesznek végigpróbálva a megadott sorrendben. A különbség a direktívák között az, hogy a probe az elsõ sikeres betöltésig próbálkozik, míg a probeall a lista végéig. A kilépési státusz azt mutatja, hogy volt-e sikeresen betöltött modul, vagy sem. Az opcionális add prefix hozzáadja az új listát a régihez ahelyett, hogy felülírná.
[add] options modul MODUL_SPECIFIKUS_OPCIÓK
Minden modul név, beleértve az álneveket is, kaphat saját options direktívát. Az álnevek számára megadott opcióknak nagyobb prioritása van, mint az "alacsonyabb szintû" neveknek. Ez a szabály segít az ellentmondó options direktívák feloldásában. A parancssorban megadott opcióknak van a legnagyobb prioritása. Az opcionális add prefix az új listát hozzáadja a régihez ahelyett, hogy felülírná. Ha egy alias eredménye nem egy igazi modul, akkor az options direktíva ami az alias láncból volt konstruálva figyelmen kívül lesz hagyva a probe[all] meghívása elõtt.
[add] above modul modul_lista
Ez a direktíva lehetõvé teszi, hogy egy modul "behúzzon" egy másik modult (vagy modulcsoportot) maga fölé, ahogy az lsmod(8) parancs kimenetébõl látszik. Az above direktíva hasznos olyan körülmények esetén, amikor a függõségek komplexebbek, mint amit a modules.dep függõségi fájl leírhatna. Ez egy optimalizált esete a post-install és pre-remove direktíváknak. Jegyezzük meg, hogy a modul betöltése nem befolyásolja a modprobe. kilépési státuszát. Az opcionális add prefix az új listát hozzáadja a régihez ahelyett, hogy felülírná.
[add] below modul modul_list
Ez a direktíva lehetõvé teszi, hogy egy modul "betoljon" egy másik modult (vagy modulcsoportot) maga alá, ahogy az lsmod(8) parancs kimenetébõl látszik. A below direktíva hasznos olyan körülmények esetén, amikor a függõségek komplexebbek, mint amit a modules.dep függõségi fájl leírhatna. Ez egy optimalizált esete a pre-install és post-remove direktíváknak. Jegyezzük meg, hogy a modul betöltése nem befolyásolja a modprobe. kilépési státuszát. Az opcionális add prefix az új listát hozzáadja a régihez ahelyett, hogy felülírná.
A következõ direktívák hasznosak hogy (opcionálisan) végrehajtsunk parancsokat, amikor modult betöltünk vagy eltávolítunk. Jegyezzük meg, hogy álnevek is megadhatók ezekben a direktívákban, amelyek helyes sorrendben hajtódnak végre az olyan direktívákkal, ahol nem álnevet adtunk meg.
pre-install modul parancs
Végrehajtja a parancs -ot mielõtt betöltené a megadott modult. Lásd még a below direktívát.
install modul parancs
A parancs -ot hajtja végre az alapértelmezett insmod helyett, amikor betölti a megadott modult.
post-install modul parancs
Végrehajtja a parancs -ot miután betöltötte a megadott modult. Lásd még az above direktívát.
pre-remove modul parancs
Végrehajtja a parancs -ot, mielõtt eltávolítaná a megadott modult. Lásd még az above direktívát.
remove modul parancs
A parancs -ot hajtja végre az alapértelmezett (beépített) rmmod helyett, amikor eltávolítja a megadott modult.
post-remove modul parancs
Végrehajtja a parancs -ot miután eltávolította a megadott modult. Lásd még az below direktívát.

ALAPÉRTELMEZETT KONFIGURÁCIÓ

Ha az ’/etc/modules.conf’ konfigurációs fájl hiányzik, vagy nincs felülbírált direktíva, akkor a következõ alapértelmezések érvényesek:
depfile=/lib/modules/‘uname -r‘/modules.dep
path[boot]=/lib/modules/boot
path[fs]=/lib/modules/‘uname -r‘/fs
path[net]=/lib/modules/‘uname -r‘/net
path[scsi]=/lib/modules/‘uname -r‘/scsi
path[block]=/lib/modules/‘uname -r‘/block
path[cdrom]=/lib/modules/‘uname -r‘/cdrom
path[ipv4]=/lib/modules/‘uname -r‘/ipv4
path[ipv6]=/lib/modules/‘uname -r‘/ipv6
path[sound]=/lib/modules/‘uname -r‘/sound
path[fc4]=/lib/modules/‘uname -r‘/fc4
path[video]=/lib/modules/‘uname -r‘/video
path[misc]=/lib/modules/‘uname -r‘/misc
path[pcmcia]=/lib/modules/‘uname -r‘/pcmcia
path[atm]=/lib/modules/‘uname -r‘/atm
path[usb]=/lib/modules/‘uname -r‘/usb
path[ide]=/lib/modules/‘uname -r‘/ide
path[ieee1394]=/lib/modules/‘uname -r‘/ieee1394
path[fs]=/lib/modules/‘kernelversion‘/fs
path[net]=/lib/modules/‘kernelversion‘/net
path[scsi]=/lib/modules/‘kernelversion‘/scsi
path[block]=/lib/modules/‘kernelversion‘/block
path[cdrom]=/lib/modules/‘kernelversion‘/cdrom
path[ipv4]=/lib/modules/‘kernelversion‘/ipv4
path[ipv6]=/lib/modules/‘kernelversion‘/ipv6
path[sound]=/lib/modules/‘kernelversion‘/sound
path[fc4]=/lib/modules/‘kernelversion‘/fc4
path[video]=/lib/modules/‘kernelversion‘/video
path[misc]=/lib/modules/‘kernelversion‘/misc
path[pcmcia]=/lib/modules/‘kernelversion‘/pcmcia
path[atm]=/lib/modules/‘kernelversion‘/atm
path[usb]=/lib/modules/‘kernelversion‘/usb
path[ide]=/lib/modules/‘kernelversion‘/ide
path[ieee1394]=/lib/modules/‘kernelversion‘/ieee1394
path[fs]=/lib/modules/default/fs
path[net]=/lib/modules/default/net
path[scsi]=/lib/modules/default/scsi
path[block]=/lib/modules/default/block
path[cdrom]=/lib/modules/default/cdrom
path[ipv4]=/lib/modules/default/ipv4
path[ipv6]=/lib/modules/default/ipv6
path[sound]=/lib/modules/default/sound
path[fc4]=/lib/modules/default/fc4
path[video]=/lib/modules/default/video
path[misc]=/lib/modules/default/misc
path[pcmcia]=/lib/modules/default/pcmcia
path[atm]=/lib/modules/default/atm
path[usb]=/lib/modules/default/usb
path[ide]=/lib/modules/default/ide
path[ieee1394]=/lib/modules/default/ieee1394
path[fs]=/lib/modules/fs
path[net]=/lib/modules/net
path[scsi]=/lib/modules/scsi
path[block]=/lib/modules/block
path[cdrom]=/lib/modules/cdrom
path[ipv4]=/lib/modules/ipv4
path[ipv6]=/lib/modules/ipv6
path[sound]=/lib/modules/sound
path[fc4]=/lib/modules/fc4
path[video]=/lib/modules/video
path[misc]=/lib/modules/misc
path[pcmcia]=/lib/modules/pcmcia
path[atm]=/lib/modules/atm
path[usb]=/lib/modules/usb
path[ide]=/lib/modules/ide
path[ieee1394]=/lib/modules/ieee1394
Van egy halom alapértelmezett alias és options direktíva is. Mivel ezek köre folyamatosan bõvül, ezt nem adjuk meg ezen a helyen. A (jelenlegi) alapértelmezések a modprobe -c paranccsal nézhetõk meg egy üres /etc/modules.conf fájl használatával.
Minden options direktíva megadja a modul számára szükséges opciókat, pl:

modprobe de620 bnc=1
Ezek az opciók felülbírálhatók az /etc/modules.conf fájlban és a modprobe parancssorában.
Emlékezz, hogy lehetséges options direktívát megadni álnevek és valódi modulok számára is. Ez hasznos pl. a dummy modul esetében:

alias dummy0 dummy options dummy0 -o dummy0

ALTERNATÍV KONFIGURÁCIÓS FÁJL

Történeti okokból, ha az /etc/modules.conf nem létezik, akkor a modutils a /etc/conf.modules -t használja helyette. Ennek a névnek a használata nem javasolt, a /etc/modules.conf -al kell helyettesíteni. Ez a modutils verzió egy figyelmeztetõ üzenetet ír ki, ha /etc/conf.modules létezik, késõbbi verziók hibaüzenetet fognak kiírni, és visszautasítják a modulok betöltését.

SZERZÕ

Bjorn Ekwall <>
Keith Owens <>

MAGYAR FORDÍTÁS

Böszörményi Zoltán <>
⇧ Top