Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

chown - zmienia właściciela i grupę pliku

SKŁADNIA

chown [OPCJA]... [WŁAŚCICIEL][:[GRUPA]] PLIK...
chown [OPCJA]... --reference=PLIK-WZORC...

OPIS

Niniejsza strona podręcznika opisuje chown w wersji GNU. Program chown zmienia właściciela i/lub grupę właścicieli każdego zadanego pliku. Jeśli podano wyłącznie właściciela (nazwę użytkownika lub numeryczny identyfikator użytkownika), ten użytkownik staje się właścicielem każdego podanego pliku, a grupa nie jest zmieniana. Jeśli po właścicielu występuje dwukropek i nazwa grupy (lub numeryczny identyfikator grupy), bez spacji między nimi, zmieniana jest również grupa plików. Jeśli po właścicielu wpisano dwukropek, lecz nie podano nazwy grupy, właścicielem plików staje się wskazany użytkownik, a grupa jest zmieniana na główną grupę (zgłoszeniową) właściciela. Jeśli podano dwukropek i grupę, lecz pominięto nazwę właściciela, zmieniana jest tylko grupa plików; w tym wypadku chown dokonuje tych samych operacji co chgrp. Jeśli podano tylko dwukropek lub nie podano niczego, nic nie jest zmieniane.

OPCJE

Zmienia właściciela i/lub grupę podanego PLIKU na WŁAŚCICIEL i/lub GRUPA. Z opcją --reference, zmienia właściciela i grupę każdego PLIKU na takie, jakie ustawione ma plik PLIK-WZORC.
-c, --changes
podobnie jak opcja --verbose, ale informuje tylko o dokonanych zmianach
-f, --silent, --quiet
wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach
-v, --verbose
wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym pliku
--dereference
działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne (tak jest domyślnie), zamiast na samych dowiązaniach
-h, --no-dereference
działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, na które one wskazują (użyteczne tylko w systemach, które potrafią zmienić właściciela dowiązania symbolicznego)
--from=OBECNY-WŁAŚCICIEL:OBECNA-GRUPA
zmienia właściciela i/lub grupę każdego pliku tylko, jeśli obecny właściciel i/lub grupa pasują do podanych. Każdy z parametrów może być pominięty, wtedy dopasowanie nie będzie dla niego przeprowadzane
--no-preserve-root
nie traktuje katalogu głównego / w sposób specjalny (domyślnie)
--preserve-root
odmawia działania rekurencyjnego na /
--reference=PLIK-WZORC
używa właściciela i grupy PLIKU-WZORC zamiast podanych wartości WŁAŚCICIEL:GRUPA
-R, --recursive
działa rekurencyjnie na plikach i katalogach
Następujące opcje modyfikują sposób, w jaki program przemieszcza się po hierarchii katalogów, jeśli podano także opcję -R. Jeśli podano kilka opcji, używana jest ostatnia z podanych.
-H jeśli argument wiersza poleceń jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu, podąża za nim
-L podąża za każdym napotkanym dowiązaniem symbolicznym do katalogu
-P nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Właściciel nie jest zmieniany, jeśli nie został podany. Grupa nie jest zmieniana, jeśli nie została podana, ale jest zmieniana na główną grupę (zgłoszeniową) WŁAŚCICIELA, jeśli po nazwie użytkownika WŁAŚCICIEL podano dwukropek :. WŁAŚCICIEL i GRUPA mogą być zarówno numeryczne jak i symboliczne.

PRZYKŁADY

chown root /u
Zmienia właściciela /u na "root".
chown root:staff /u
Podobnie, lecz zmienia również jego grupę na "staff".
chown -hR root /u
Zmienia właściciela /u i podkatalogów na "root".

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu chown proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

chown(2)
Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/chown>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) chown invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top