Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

comm - porównuje dwa posortowane pliki wiersz po wierszu

SKŁADNIA

comm [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS

Porównuje dwa posortowane pliki PLIK1 i PLIK2 wiersz po wierszu.
Gdy jako PLIK1 lub PLIK2 (nie oba) podano -, czyta standardowe wejście.
Bez opcji, wyświetla wynik w trzech kolumnach. Pierwsza kolumna zawiera wiersze unikatowe dla PLIKU1, druga wiersze unikatowe dla PLIKU2, a trzecia wiersze wspólne obu plikom.
-1 wyłącza wyświetlanie kolumny 1 (wierszy unikatowych dla PLIKU1)
-2 wyłącza wyświetlanie kolumny 2 (wierszy unikatowych dla PLIKU2)
-3 wyłącza wyświetlanie kolumny 3 (wierszy wspólnych obu plikom)
--check-order
sprawdza, czy wejście jest poprawnie posortowane, nawet jeśli wszystkie wejściowe wiersze mogą być poprawnie porównane
--nocheck-order
nie sprawdza poprawności posortowania wejścia
--output-delimiter=CIĄG
oddziela kolumny podanym CIĄGIEM
-z, --zero-terminated
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Proszę zauważyć, że przestrzegane są reguły określone przez LC_COLLATE.

PRZYKŁADY

comm -12 plik1 plik2
Wyświetla jedynie wiersze obecne zarówno w plik1 jak i plik2.
comm -3 plik1 plik2
Wyświetla wiersze, które występują w plik1, ale nie w plik2 i na odwrót.

AUTOR

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu comm proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

join(1), uniq(1)
Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/comm>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) comm invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <>, Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top