Linux repositories inspector
diffutils 3.3

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

diffutils

Utility programs used for creating patch files

NAZWA

diff3 - porównuje trzy pliki wiersz po wierszu

SKŁADNIA

diff3 [OPCJA]... MÓJPLIK STARYPLIK TWÓJPLIK

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-A, --show-all
wypisuje wszystkie zmiany, oznaczając wynikłe konflikty nawiasami
-e, --ed tworzy skrypt programu ed, który nanosi zmiany między STARYMPLIKIEM a TWOIMPLIKIEM do MOJEGOPLIKU
-E, --show-overlap
jak -e, lecz oznacza konflikty nawiasami
-3, --easy-only
jak -e, lecz aplikuje jedynie zmiany nienachodzące na siebie
-x, --overlap-only
jak -e, lecz aplikuje jedynie nachodzące na siebie zmiany
-X jak -x, lecz oznacza konflikty nawiasami
-i dodaje polecenia "w" i "q" do skryptów eda
-m, --merge
wypisuje połączony plik, zgodnie z opcją -A (jeśli nie podano innych)
-a, --text traktuje wszystkie pliki jako tekstowe
--strip-trailing-cr
wycina końcowe znaki powrotu karetki (CR) z wyniku
-T, --initial-tab
tworzy formatowanie za pomocą tabulacji, dodając na początku każdego wiersza tabulator
--diff-program=PROGRAM
Używa PROGRAMU do porównywania plików
-L, --label=ETYKIETA
używa ETYKIETY zamiast nazwy pliku (opcję można powtórzyć maksymalnie trzy razy)
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
-v, --version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Domyślny format wyjściowy jest stosunkowo łatwo odczytywalną dla człowieka reprezentacją zmian.
Opcje -e, -E, -x, -X (i odpowiadające im długie opcje) wypisują skrypt eda, zamiast domyślnego formatu.
Opcja -m (--merge) powoduje, że diff3 łączy zmiany wewnętrznie i wypisuje połączony plik. W przypadku nietypowego wejścia, jest to pewniejsza metoda, niż użycie eda.
Jeśli PLIKIEM jest -, to czytane jest standardowe wejście. Kod zakończenia wynosi 0 w przypadku powodzenia, 1 w przypadku konfliktów i 2 w razie wystąpienia problemu.

AUTOR

Napisane przez Randyego Smitha

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów w diff3 proszę wysyłać (po angielsku) na adres
Strona internetowa GNU diffutils: <http://www.gnu.org/software/diffutils/>
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

cmp(1), diff(1), sdiff(1)
Pełna dokumentacja diff3 jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i diff3 są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info diff3
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.3 oryginału.
⇧ Top