Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

expr - wykonuje obliczenia wyrażenia

SKŁADNIA

expr WYRAŻENIE
expr OPCJA

OPIS

--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Wyświetla wartość WYRAŻENIA na standardowe wyjście. Puste wiersze poniżej rozdzielają grupy o wzrastającym pierwszeństwie. WYRAŻENIE może przyjąć postać:
ARG1 | ARG2
zwraca ARG1 jeśli nie jest on pusty ani równy 0, w przeciwnym wypadku zwraca ARG2
ARG1 & ARG2
zwraca ARG1 jeśli żaden z argumentów nie jest zerowy ani pusty, w przeciwnym wypadku zwraca 0
ARG1 < ARG2
ARG1 jest mniejszy niż ARG@
ARG1 <= ARG2
ARG1 jest mniejszy lub równy ARG2
ARG1 = ARG2
ARG1 jest równy ARG2
ARG1 != ARG2
ARG1 nie jest równy ARG2
ARG1 >= ARG2
ARG1 jest większy lub równy ARG2
ARG1 > ARG2
ARG1 jest większy niż ARG2
ARG1 + ARG2
suma arytmetyczna ARG1 i ARG2
ARG1 - ARG2
różnica arytmetyczna ARG1 i ARG2
ARG1 * ARG2
iloczyn arytmetyczny ARG1 i ARG2
ARG1 / ARG2
iloraz arytmetyczny ARG1 podzielonego przez ARG2
ARG1 % ARG2
arytmetyczna reszta z dzielenia ARG1 przez ARG2
ŁAŃCUCH : WYRAŻENIE-REGULARNE
dopasowanie WYRAŻENIA-REGULARNEGO do ŁAŃCUCHA
match ŁAŃCUCH WYRAŻENIE-REGULARNE
równoważne ŁAŃCUCH : WYRAŻENIE-REGULARNE
substr ŁAŃCUCH POZYCJA DŁUGOŚĆ
część ŁAŃCUCHA, zaczynająca się na POZYCJI liczonej od 1
index ŁAŃCUCH ZNAKI
pozycja jednego ze ZNAKÓW w ŁAŃCUCHU lub 0
length ŁAŃCUCH
długość ŁAŃCUCHA
+ SŁOWO
interpretuje SŁOWO jako łańcuch, nawet jeżeli jest on
słowem kluczowym jak match lub operatorem jak /
( WYRAŻENIE )
wartość WYRAŻENIA
Proszę zwrócić uwagę, że większość operatorów musi być chroniona przed interpretowaniem przez powłokę znakiem \ lub ujęciem w cudzysłowy. Porównania są arytmetyczne, jeśli oba ARGUMENTY są liczbami, w przeciwnym wypadku są porównaniami leksykograficznymi. Dopasowane wzorce zwracają łańcuch zawarty pomiędzy znakami \( i \) lub nic; jeśli \( i \) nie zostały użyte, zwracana jest liczba dopasowanych znaków lub 0.
Kod zakończenia wynosi:
0 jeśli WYRAŻENIE nie wynosi ani nic, ani 0
1 jeśli WYRAŻENIE wynosi nic lub 0
2 jeśli WYRAŻENIE ma nieprawidłową składnię
3 jeśli wystąpił błąd.

AUTOR

Napisane przez Mike’a Parkera, Jamesa Youngmana i Paula Eggerta.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu expr proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/expr>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) expr invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top