Linux repositories inspector
help2man 1.47.13

help2man

Script for generating man pages from --help output

help2man-lang

Translations for package help2man

NAZWA

help2man - generowanie prostej strony podręcznika

SKŁADNIA

help2man [\,OPCJA\/]... \,PROGRAM\/

OPIS

‘help2man’ generuje stronę podręcznika z wyjścia ‘--help’ i ‘--version’.
-n, --name=\,ŁAŃCUCH\/
opis akapitu NAZWA
-s, --section=\,SEKCJA\/
numer sekcji dla strony podręcznika (1, 6, 8)
-m, --manual=\,TEKST\/
nazwa podręcznika (Polecenia użytkownika, ...)
-S, --source=\,TEKST\/
pochodzenie programu (FSF, Debian, ...)
-L, --locale=\,ŁAŃCUCH\/
ustawienie lokalizacji (domyślnie "C")
-i, --include=\,PLIK\/
dołączenie materiału z ‘PLIKU’
-I, --opt-include=\,PLIK\/
dołączenie materiału z ‘PLIKU’, jeśli takowy istnieje
-o, --output=\,PLIK\/
zapisanie wyjścia do ‘PLIKU’
-p, --info-page=\,TEKST\/
nazwa podręcznika Texinfo
-N, --no-info
pominięcie wskazania do podręcznika Texinfo
-l, --libtool
pominięcie ‘lt-’ z nazwy programu
--help wyświetlenie tego opisu i zakończenie pracy
--version
wyświetlenie numeru wersji i zakończenie pracy
PROGRAM powinien przyjmować opcje ‘--help’ oraz ‘--version’ i wypisywać informacje na standardowe wyjście, aczkolwiek można podać alternatywne sposoby działania przy pomocy:
-h, --help-option=\,ŁAŃCUCH\/
łańcuch opcji pomocy
-v, --version-option=\,ŁAŃCUCH\/
łańcuch opcji wersji
--version-string=\,ŁAŃCUCH\/
łańcuch wersji
--no-discard-stderr
dołączenie stderr przy analizie wyjścia

DOŁĄCZANE PLIKI

Do generowanego pliku można dołączyć dodatkowy materiał przy pomocy opcji --include i --opt-include. Format jest prosty:
[sekcja]
tekst
/wzorzec/
tekst
Bloki sformatowanego tekstu *roff są wstawiane do wyjścia na początku podanej [sekcji] (bez rozróżniania wielkości liter) lub po akapicie pasującym do /wzorca/.
Wzorce zapisuje się przy użyciu składni perlowych wyrażeń regularnych i można je zakończyć modyfikatorami i, s lub m (patrz perlre(1)).
Linie przed pierwszą sekcją lub wzorzec zaczynający się od ‘-’ są przetwarzane jako opcje. Cała reszta jest po cichu ignorowana i może być używana jako komentarze, słowa kluczowe RCS itp.
Kolejność sekcji na wyjściu to:
NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
inne
ŚRODOWISKO
PLIKI
PRZYKŁADY
AUTOR
ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
COPYRIGHT
ZOBACZ TAKŻE
Każda sekcja [nazwa] lib [składnia] występująca w pliku dołączanym zastępuje to, co zostałoby automatycznie wyprodukowane (aczkolwiek można w razie potrzeby obejść to zachowanie przez --name ).
Inne sekcje są dołączane do automatycznie generowanego wyjścia w przypadku standardowych, wyżej wymienionych sekcji lub włączane w miejscu inne (jak wyżej) w kolejności, w jakiej wystąpiły w dołączanym pliku.
Umieszczenie tekstu wewnątrz sekcji może być explicite wymuszone poprzez użycie składni: [<sekcja], [=sekcja] lub [>sekcja] w celu umieszczenia dodatkowego tekstu odpowiednio przed, zamiast lub za domyślnym wyjściem.

DOSTĘPNOŚĆ

Najnowsza wersja tego oprogramowania jest dostępna pod:
ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

AUTOR

Program napisał Brendan O’Dea <>

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy prosimy zgłaszać na adres <>.

COPYRIGHT

Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 Free Software Foundation, Inc.
Ten program jest wolnodostępny; warunki kopiowania są opisane w źródłach. Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja dla programu help2man jest utrzymywana jako podręcznik Texinfo. Jeśli programy info oraz help2man są właściwie zainstalowane, polecenie
info help2man
powinno udostępnić kompletny podręcznik.
⇧ Top