Linux repositories inspector
util-linux
Aliases: lastb(1), lastb(1), lastb(1), lastb(1), lastb(1), lastb(1), lastb(1), lastb(1), lastb(1), lastb(1), lastb(1), lastb(1), lastb(1)

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

util-linux

Miscellaneous system utilities for Linux

sysvinit-tools

Tools used for process and utmp management.

NAZWA

last, lastb - pokazuje listę ostatnio zalogowanych użytkowników

SKŁADNIA

last [opcje] [nazwa-użytkownika...] [tty...]
lastb [opcje] [nazwa-użytkownika...] [tty...]

OPIS

Program last przeszukuje wstecz plik /var/log/wtmp (lub plik wskazany opcją -f) i wyświetla listę wszystkich zalogowanych (i wylogowanych) od czasu utworzenia pliku użytkowników. Można podać jedną lub więcej nazw-użytkowników i/lub tty (terminali); w tym przypadku last pokaże jedynie zapisy pasujące do tych argumentów. Nazwy tty mogą być skracane, zatem last 0, to to samo, co last tty0.
Po przechwyceniu sygnału SIGINT (generowany przez klawisz przerwania, zwykle control-C) lub sygnał SIGQUIT, last pokaże jak daleko przeszukał plik; następnie, w przypadku sygnału SIGINT, last przerwie pracę.
Pseudoużytkownik reboot rejestrowany jest przy każdorazowym przeładowaniu systemu. Zatem last reboot pokaże rejestr (log) wszystkich przeładowań od utworzenia pliku rejestrującego.
Lastb jest tym samym, co last, z wyjątkiem tego, że domyślnie pokazuje zapisy z pliku /var/log/btmp, zawierającego zakończone niepowodzeniem próby logowań.

OPCJE

-a, --hostlast
Wyświetla nazwę hosta w ostatniej kolumnie. Przydatne w połączeniu z opcją --dns.
-d, --dns Dla logowań nie-lokalnych Linux przechowuje nie tylko nazwę zdalnego hosta, ale i jego numer IP. Opcja ta przekłada numer IP z powrotem na nazwę hosta.
-f, --file plik
last użyje podanego pliku zamiast /var/log/wtmp. Opcję --file można podać wiele razy i przetworzone będą wszystkie podane pliki.
-F, --fulltimes
Wypisuje pełne czasy zalogowania i wylogowania łącznie z datą.
-i, --ip Jak --dns, lecz wyświetla numer IP zamiast nazwy komputera.
-liczba
-n, --limit liczba Liczba mówiąca last, ile wierszy ma pokazać.
-p, --present czas
Wyświetla użytkowników którzy byli obecni w podanym czasie. Jest to podobne do użycia razem opcji --since i --until z takim samym czasem.
-R, --nohostname
Nie wyświetla pola z nazwą hosta.
-s, --since czas
Wyświetla stań logowań w podanym czasie. Jest to przydatne np. aby łatwo dowiedzieć się kto logował się w danym czasie. Opcja jest często łączona z --until.
-t, --until czas
Wyświetla stan logowań do podanego czasu.
--time-format format
Określa format wyjściowy znaczników czasu na jeden z: notime, short, full lub iso. Wariant notime nie wypisze żadnych znacznikóœ czasu, short jest domyślny, a full jest tym samym. co opcja --fulltimes. Wariant iso wypisze znaczniki czasu w formacie ISO-8601. Format ISO zawiera informacje o strefie czasowej, co czyni go preferowanym, gdy wynik jest sprawdzany poza pierwotnym komputerem.
-w, --fullnames
Wyświetla pełne nazwy użytkowników i domeny użytkowników na wyjście.
-x, --system
Wyświetla zapisy o zamknięciach systemu i zmianach jego poziomów pracy.

FORMAT CZASU

Opcje przyjmujące argument czas mogą korzystać z następujących formatów:
RRRRMMDDggmmss
RRRR-MM-DD gg:mm:ss
RRRR-MM-DD gg:mm (sekundy będą ustawione na 00)
RRRR-MM-DD (czas będzie ustawiony na 00:00:00)
gg:mm:ss (data będzie ustawiona na dziś)
gg:mm (data będzie ustawiona na dziś, sekundy na 00)
now (teraz)
yesterday (wczoraj) (czas jest ustawiany na 00:00:00)
today (dziś) (czas jest ustawiany na 00:00:00)
tomorrow (jutro) (czas jest ustawiany na 00:00:00)
+5min (za 5 minut)
-5days (5 dni temu)

UWAGI

Mogą nie zostać odnalezione pliki wtmp i btmp. System rejestruje informacje w tych plikach tylko wtedy, gdy istnieją. Wynika to z lokalnej konfiguracji. Aby były one używane, można je utworzyć po prostu poleceniem touch(1) (na przykład, touch /var/log/wtmp).

PLIKI

/var/log/wtmp
/var/log/btmp

AUTOR

Miquel van Smoorenburg

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie last jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <>, Michał Kułach <> i Robert Luberda <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.
⇧ Top