Linux repositories inspector
sierpień 2011

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

bsdutils

basic utilities from 4.4BSD-Lite

util-linux

Miscellaneous system utilities for Linux

util-linux-systemd

A collection of basic system utilities

NAZWA

logger - powłokowy interfejs do systemowego modułu zapisu dziennika syslog(3)

SKŁADNIA

logger [-dhisV] [-f plik] [-n serwer] [-P port] [-p priorytet] [-t znacznik] [-u gniazdo] [komunikat]

OPIS

Logger tworzy wpisy w dzienniku systemowym. Zapewnia interfejs na poziomie poleceń powłoki do systemowego modułu zapisu dziennika syslog(3).
Opcje:
-d, -udp
Używa połączenia pakietowego (UDP) zamiast domyślnego strumieniowego (TCP).
-i, -id Rejestruje identyfikator procesu logger w każdym wierszu.
-f, -file plik
Zapisuje do dziennika zawartość podanego pliku. Opcji nie można łączyć z komunikatem z wiersza poleceń.
-h, -help
Wyświetla pomoc i kończy pracę
-n, -server serwer
Zapisuje do podanego zdalnego sysloga na serwerze za pomocą UDP zamiast do wbudowanych mechanizmów syslog.
-P, -port port
Używa podanego portu UDP. Domyślnym portem jest 514.
-p, -priority priorytet
Zapisuje komunikat z zadanym priorytetem. Priorytet może być określony liczbowo lub jako para "podsystem.poziom-zagrożenia" ("facility.level"). Na przykład, "-p local3.info" rejestruje komunikat(y) jako o poziomie istotności info rmacyjnym pochodzące z podsystemu local3. Domyślnym priorytetem jest user.notice
-s, -stderr
Oprócz zapisu komunikatu do dziennika systemowego wysyła go na standardowe wyjście błędów.
-t, -tag znacznik
Oznakowuje każdy wiersz rejestru podanym znacznikiem.
-u, -socket gniazdo
Zapisuje do podanego gniazda zamiast do wbudowanych mechanizmów syslog.
-V, -version
Wyświetla informacje o wersji i wychodzi.
-- Kończy listę argumentów. Pozwala to rozpocząć komunikat minusem "-".
komunikat
Zapisuje komunikat do dziennika; jeśli go nie podano i nie została użyta flaga -f , to zapis wykonywany jest ze standardowego wejścia.
Narzędzie logger kończy pracę z kodem 0 przy powodzeniu operacji, zaś >0 jeśli wystąpił błąd.
Poprawne nazwy podsystemów ("facility") to: auth, authpriv (do informacji o zabezpieczeniach o poufnym charakterze), cron, daemon, ftp, kern (nie może być wygenerowany z procesu użytkownika), lpr, mail, news, security (przestarzały synonim auth), syslog, user, uucp oraz od local0 do local7 włącznie.
Poprawne nazwy poziomów bezpieczeństwa ("level") to: alert, crit, debug, emerg, err, error (przestarzały synonim err), info, notice, panic (przestarzały synonim emerg), warning, warn (przestarzały synonim warning). Więcej informacji na temat kolejności priorytetów i przewidzianym sposobie ich użycia można przeczytać na stronie podręcznika syslog(3).

PRZYKŁADY

logger System rebooted

logger -p local0.notice -t HOSTIDM -f /dev/idmc
logger -n loghost.example.com System rebooted

ZOBACZ TAKŻE

STANDARDY

Polecenie logger powinno być zgodne z -p1003.2

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie logger jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.
⇧ Top