Linux repositories inspector
psmisc
2014-01-31
Aliases: pstree.x11(1), pstree.x11(1), pstree.x11(1), pstree.x11(1)

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

psmisc

Utilities for managing processes on your system

NAZWA

pstree - wyświetla drzewo procesów

SKŁADNIA

pstree [-a, --arguments] [-c, --compact] [-h, --highlight-all, -Hpid, --highlight-pid pid] [-g] --show-pgids] [-l, --long] [-n, --numeric-sort] [-N, --ns-sortns [-p, --show-pids] [-s, --show-parents] [-S, --ns-changes] [-u, --uid-changes] [-Z, --security-context] [-A, --ascii, -G, --vt100, -U, --unicode] [pid, user]
pstree -V, --version

OPIS

pstree pokazuje uruchomione procesy w formie drzewa. Korzeń tego drzewa znajduje się albo w pid albo w init, jeśli pid pominięto. Jeżeli podano nazwę użytkownika, to pokazywane są wszystkie drzewa procesów zakorzenione w procesach tego użytkownika.
pstree wizualnie łączy identyczne gałęzie umieszczając je w nawiasach kwadratowych i poprzedzając liczbą powtórzeń, na przykład:

init-+-getty |-getty |-getty ‘-getty
staje się

init---4*[getty]
Wątki potomne procesu są przypisane do procesu rodzica i są pokazywane jako nazwa procesu w nawiasach klamrowych, na przykład:

icecast2---13*[{icecast2}]
Jeśli pstree zostanie wywołany jako pstree.x11, to będzie czekał na naciśnięcie przez użytkownika klawisza enter. Jest to użyteczne, kiedy pstree jest uruchomiony w xterminalu.
Niektóre jądra lub parametry montowania, takie jak opcja hidepid systemu procfs, będą ukrywały pewne informacje dla niektórych procesów. W takich sytuacjach pstree spróbuje zbudować drzewo bez tych informacji i pokaże znaki zapytania zamiast nazw procesów.

OPCJE

-a Pokazuje argumenty wiersza poleceń. Jeżeli wiersz poleceń procesu jest przeniesiony na partycję wymiany (swapped out), to proces ten jest pokazywany w nawiasach. -a niejawnie wyłącza formę zwartą dla procesów, ale nie dla wątków.
-A Używa znaków ASCII do rysowania drzewa.
-c Wyłącza formę zwartą identycznych poddrzew. Domyślnie, jeśli jest to możliwe, poddrzewa są łączone.
-G Posługuje się znakami ramek VT100.
-h Wyróżnia podświetleniem (highlighting) bieżący proces i jego przodków. Nie działa, jeśli terminal nie obsługuje wyróżnienia albo w pokazywanym poddrzewie nie występuje proces bieżący ani żaden z jego przodków.
-H Podobne do -h, ale wyróżnia podany proces. Inaczej niż przy -h, pstree zawodzi, gdy posłużono się -H, a wyróżnianie nie jest dostępne.
-g Pokazuje identyfikatory grup procesów (PGID). Wyświetlane są jako liczby dziesiętne w nawiasach po każdej nazwie procesu. -g niejawnie wyłącza formę zwartą. Jeśli wyświetlane są zarówno identyfikatory procesów, jak i identyfikatory grup procesów, to najpierw są pokazywane identyfikatory procesów.
-l Wyświetla długie wiersze. Domyślnie wiersze są obcinane albo do wartości zmiennej środowiskowej COLUMNS albo do szerokości ekranu. Jeśli żadna z tych metod nie zadziała, to używana jest wartość domyślna 132 kolumn.
-n Sortuje procesy o tym samym przodku w kolejności PID zamiast według nazwy (sortowanie numeryczne).
-N Pokazuje indywidualne drzewa dla każdej podanej przestrzeni nazw lub dla każdego podanego typu. Dostępne typy to: ipc, mnt, net, pid, user, uts. Zwyczajni użytkownicy nie mają dostępu do informacji o procesach innych użytkowników, tak więc wyjście tej opcji będzie ograniczone.
-p Pokazuje identyfikatory procesów (PID). Wyświetlane są jako liczby dziesiętne w nawiasach po każdej nazwie procesu. -p niejawnie wyłącza formę zwartą.
-s Pokazuje rodzica podanego procesu.
-S Pokazuje zamienianie się przestrzeni nazw. Podobnie do opcji -N wyjście jest ograniczone, jeśli pstree jest uruchomiony przez zwykłego użytkownika.
-u Pokazuje zamienianie się uid. W przypadku, gdy identyfikator użytkownika procesu różni się od identyfikatora użytkownika jego rodzica, nowy uid pokazywany jest w nawiasach po nazwie.
-U Posługuje się znakami ramek UTF-8 (Unicode). Pod Linuksem 1.1-54 i nowszym, tryb UTF-8 wprowadzany jest na konsoli przez echo -e ’ 33%8’ i opuszczany przez echo -e ’ 33%@’.
-V Wyświetla informację o wersji.
-Z (SELinux). Pokazuje kontekst bezpieczeństwa. Opcja ta działa tylko wtedy, gdy pstree został skompilowany ze wsparciem dla SELinuksa.

PLIKI

/proc położenie systemu plików proc

BŁĘDY

Niektóre zestawy znaków mogą być niekompatybilne ze znakami VT100.

ZOBACZ TAKŻE

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <> i Robert Luberda <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 22.21 oryginału.
⇧ Top