Linux repositories inspector
procps-ng
Aliases: snice(1), snice(1), snice(1), snice(1), snice(1), snice(1), snice(1), snice(1), snice(1)

procps-ng

Utilities for monitoring your system and its processes

procps

/proc file system utilities

NAZWA

skill, snice - wysłanie sygnału lub informacja o stanie procesu

SKŁADNIA

skill [sygnał] [opcje] wyrażenie
snice [nowy priorytet] [opcje] wyrażenie

OPIS

Niniejsze narzędzia są przestarzałe i nieprzenośne. Składnia poleceń jest słabo zdefiniowana. Zamiast nich lepiej używać poleceń killall, pkill oraz pgrep.
Domyśli sygnał dla programu skill to TERM. Listę dostępnych sygnałów można uzyskać przy użyciu -l lub -L. Szczególnie przydatne sygnały to HUP, INT, KILL, STOP, CONT oraz 0. Alternatywne sygnały można podać na trzy sposoby: -9 -SIGKILL -KILL.
Domyślny priorytet dla programu snice to +4. Numery priorytetów są z przedziału +20 (najwolniej) do -20 (najszybciej). Numery ujemne są zastrzeżone dla administratorów.

OPCJE

-f, --fast Tryb szybki. Ta opcja nie została zaimplementowana.
-i, --interactive
Tryb interaktywny. Użytkownik będzie pytany o każdą akcję.
-l, --list Lista wszystkich nazw sygnałów.
-L, --table Lista wszystkich nazw sygnałów w ładnej tabelce.
-n, --no-action
Bez akcji; wykonanie symulacji zdarzeń, które by nastąpiły, ale bez zmian w systemie.
-v, --verbose
Tryb szczegółowy; wyjaśnianie, co jest wykonywane.
-w, --warnings
Włączenie ostrzeżeń. Ta opcja nie została zaimplementowana.
-h, --help Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.
-V, --version
Wyświetlenie informacji o wersji.

OPCJE WYBORU PROCESÓW

Kryterium wyboru może być: terminal, użytkownik, pid, polecenie. W celu zapewnienia właściwej interpretacji można użyć poniższych opcji.
-t, --tty tty
Następne wyrażenie jest terminalem (tty lub pty).
-u, --user użytkownik
Następne wyrażenie jest nazwą użytkownika.
-p, --pid pid
Następne wyrażenie jest liczbowym identyfikatorem procesu.
-c, --command polecenie
następne wyrażenie jest nazwą polecenia.
--ns pid
Dopasowanie procesów należących do tej samej przestrzeni nazw, co pid.
--nslist ns,...
lista przestrzeni nazw uwzględnianych w opcji --ns. Dostępne przestrzenie: ipc, mnt, net, pid, user, uts.

SYGNAŁY

Zachowanie sygnałów jest wyjaśnione na stronie podręcznika signal(7).

PRZYKŁADY

snice -c seti -c crack +7
Spowolnienie poleceń seti oraz crack.
skill -KILL -t /dev/pts/*
Zabicie użytkowników na urządzeniach PTY.
skill -STOP -u viro -u lm -u davem
Zatrzymanie trzech użytkowników.

ZOBACZ TAKŻE

STANDARDY

Żadne standardy nie dotyczą tych poleceń.

AUTOR

Albert Cahalan napisał programy skill i snice w roku 1999 jako zamiennik wersji nie będących oprogramowaniem wolnodostępnym.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres
⇧ Top