Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

stat - wyświetla status pliku lub systemu plików

SKŁADNIA

stat [OPCJA]... PLIK...

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-L, --dereference
podąża za dowiązaniami
-f, --file-system
wyświetla status systemu plików, zamiast statusu pliku
-c --format=FORMAT
używa podanego FORMATU zamiast domyślnego; wypisuje znak nowego wiersza po każdym użytym FORMACIE
--printf=FORMAT
jak --format, ale interpretuje sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem i nie wypisuje obowiązkowego znaku nowego wiersza. Aby go wypisać, należy użyć \n w podanym FORMACIE
-t, --terse
wyświetla informacje w zwięzłej formie
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Prawidłowe sekwencje FORMATU dla plików (jeżeli nie podano opcji --file-system):
%a prawa dostępu ósemkowo (proszę zwrócić uwagę na flagi "#" i "0" printf)
%A prawa dostępu, w formie czytelnej dla człowieka
%b liczba zajętych bloków (patrz %B)
%B rozmiar każdego bloku podanego przez %b, w bajtach
%C łańcuch kontekstu bezpieczeństwa SELinux
%d numer urządzenia, w systemie dziesiętnym
%D numer urządzenia, szesnastkowo
%f tryb surowy, szesnastkowo
%F typ pliku
%g identyfikator grupy właściciela pliku
%G nazwa grupy właściciela pliku
%h liczba dowiązań zwykłych (twardych)
%i numer i-węzła
%m punkt montowania
%n nazwa pliku
%N nazwa pliku w cudzysłowach, rozwiązana, jeśli jest dowiązaniem symbolicznym
%o wskazówka nt. optymalnego transferu wejścia/wyjścia
%s całkowity rozmiar, w bajtach
%t główny (major) typ urządzenia szesnastkowo, do specjalnych plików urządzeń znakowych/blokowych
%T poboczny (minor) typ urządzenia szesnastkowo, do specjalnych plików urządzeń znakowych/blokowych
%u identyfikator właściciela pliku
%U nazwa właściciela pliku
%w czas utworzenia pliku, w formie czytelnej dla człowieka; - jeśli jest nieznany
%W czas utworzenia pliku, w sekundach od epoki; 0 jeśli jest nieznany
%x czas ostatniego dostępu, w formie czytelnej dla człowieka
%X czas ostatniego dostępu, w sekundach od epoki
%y czas ostatniej modyfikacji danych, w formie czytelnej dla człowieka
%Y czas ostatniej modyfikacji danych, w sekundach od epoki
%z czas ostatniej zmiany statusu, w formie czytelnej dla człowieka
%Z czas ostatniej zmiany statusu, w sekundach od epoki
Prawidłowe określenia formatu dla systemów plików:
%a liczba wolnych bloków dostępnych dla zwykłych użytkowników
%b całkowita liczba bloków danych w systemie plików
%c całkowita liczba węzłów w systemie plików
%d liczba wolnych węzłów plików w systemie plików
%f liczba wolnych bloków w systemie plików
%i identyfikator systemu plików, szesnastkowo
%l maksymalna długość nazw plików
%n nazwa pliku
%s rozmiar bloku (w celu szybszych transferów)
%S podstawowy rozmiar bloku (do zliczenia bloków)
%t identyfikator systemu plików, szesnastkowo
%T typ, w formie czytelnej dla człowieka
UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję stat, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env stat ....

AUTOR

Napisane przez Michaela Meskesa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu stat proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

stat(2)
Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/stat>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) stat invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Robert Luberda (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top