Linux repositories inspector
2001 Mar 30
Aliases: gvimdiff(1), gvimdiff(1), gvimdiff(1)

vim-common

The common files needed by any version of the VIM editor

vim

Vi Improved, a highly configurable, improved version of the vi text editor

gvim

Vi Improved, a highly configurable, improved version of the vi text editor (with advanced features, such as a GUI)

NAZWA

vimdiff - edytuj dwie, trzy lub cztery wersje pliku w Vimie i zobacz ró¿nice

SYNOPSIS

vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3 [plik4]]
gvimdiff

OPIS

Vimdiff uruchomi Vima z dwoma (trzema lub czterema plikami), ka¿dy z nich we w³asnym oknie. Ró¿nice miêdzy plikami zostan± pod¶wietlone. Jest to dobry sposób by przeanalizowaæ ró¿nice i przenie¶æ zmiany z jednej wersji pliku do innej.
Zobacz vim(1) by poznaæ wiêcej szczegó³ów o samym Vimie.
Kiedy uruchomiony jako gvimdiff zostanie uruchomione GUI (je¶li dostêpne).
W ka¿dym oknie zostanie ustawiona opcja ’diff’, która spowoduje pod¶wietlenie ró¿nic.
Opcje ’wrap’ i ’scrollbind’ zostan± ustawione by tekst siê wygodnie przegl±da³o.
Opcja ’foldmethod’ zostanie ustawiona na "diff", dziêki czemu niezmienione linie zostan± zwiniête. ’foldcolumn’ bêdzie równe 2 aby ³atwo wyszukiwaæ, otwieraæ i zamykaæ zwiniêcia.

OPCJE

Pionowy podzia³ zostanie u¿yty do wyrównania linii, tak jakby u¿yto opcji "-O". Aby uzyskaæ poziomy podzia³ u¿yj opcji "-o".
Aby poznaæ inne opcje zobacz vim(1).

ZOBACZ TAK¯E

AUTOR

Wiêkszo¶æ Vima zosta³a napisana przez Brama Moolenaara przy pomocy wielu innych osób. Zobacz ":help credits w Vimie.
⇧ Top