Linux repositories inspector
procps-ng

procps-ng

Utilities for monitoring your system and its processes

procps

/proc file system utilities

NAZWA

w - wyświetlanie informacji, kto jest zalogowany i co robi.

SKŁADNIA

w [opcje] użytkownik [...]

OPIS

w wyświetla informacje o użytkownikach obecnych na maszynie oraz ich procesach. Nagłówek pokazuje, w tej kolejności, aktualny czas, jak długo system działa, jak wielu użytkowników jest obecnie zalogowanych oraz średnie obciążenie systemu przez ostatnie 1, 5 oraz 15 minut.
Dla każdego użytkownika wyświetlane są następujące wpisy: nazwa terminala (tty), host zdalny, czas zalogowania, czas bezczynności, JCPU, PCPU oraz linia poleceń bieżącego procesu.
Czas JCPU to czas wykorzystany przez wszystkie procesy podłączone do terminala. Nie obejmuje wcześniejszych zadań w tle, ale obejmuje procesy obecnie działające w tle.
Czas PCPU to czas wykorzystany przez bieżący proces, uwidoczniony w polu "co".

OPCJE LINII POLECEŃ

-h, --no-header
Bez wypisywania nagłówka.
-u, --no-current
Ignorowanie nazwy użytkownika przy sprawdzaniu bieżącego procesu i czasów procesora. Różnicę można zobaczyć po wykonaniu "su", a następnie "w" oraz "w -u".
-s, --short
Użycie formatu krótkiego - bez wypisywania czasu zalogowania oraz czasów JCPU i PCPU.
-f, --from Przełączanie wyświetlania pola z (nazwy hosta zdalnego). Domyślnie w źródłach pole z nie jest wypisywane, ale administrator systemu lub dystrybutor mógł skompilować wersję, która domyślnie pokazuje pole z.
--help Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.
-i, --ip-addr
Wyświetlanie adresu IP zamiast nazwy hosta w polu z.
-V, --version
Wyświetlenie informacji o wersji.
-o, --old-style
Wyjście w starym stylu. Wypisywanie pustego miejsca dla czasów bezczynności poniżej minuty.
użytkownik
Wyświetlanie informacji tylko o podanym użytkowniku.

ŚRODOWISKO

PROCPS_USERLEN
Nadpisanie domyślnej szerokości kolumny z nazwą użytkownika. Domyślnie 8.
PROCPS_FROMLEN
Nadpisanie domyślnej szerokości kolumny z. Domyślnie 16.

PLIKI

/var/run/utmp
informacja o tym, kto jest obecnie zalogowany
/proc informacje o procesach

AUTORZY

Program w został przepisany prawie w całości przez Charlesa Blake’a w oparciu o wersję, którą napisali Larry Greenfield oraz Michael K. Johnson

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres
⇧ Top