Linux repositories inspector
Linux 2.0.32
1997-12-10
Aliases: fchmod(2), fchmod(2), fchmod(2), fchmod(2), fchmod(2), fchmod(2), fchmod(2), fchmod(2), fchmod(2), fchmod(2), fchmod(2), fchmod(2), fchmodat(2), fchmodat(2), fchmodat(2), fchmodat(2), fchmodat(2), fchmodat(2), fchmodat(2), fchmodat(2), fchmodat(2), fchmodat(2)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

chmod, fchmod - zmiana praw do pliku

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
int chmod(const char *path, mode_t mode);
int fchmod(int fildes, mode_t mode);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Zmienione zostają prawa dostępu do pliku określonego przez path lub wskazywanego przez filedes.
Prawa są podawane jako or następujących wartości:
S_ISUID 04000 ustawia ID użytkowinka przy uruchomieniu
S_ISGID 02000 ustawia ID grupy przy uruchomieniu
S_ISVTX 01000 bit "sticky"
S_IRUSR (S_IREAD)
00400 odczyt przez właściciela
S_IWUSR (S_IWRITE)
00200 zapis przez właściciela
S_IXUSR (S_IEXEC)
00100 uruchomianie/przeszukiwanie przez właściciela
S_IRGRP 00040 odczyt przez grupę
S_IWGRP 00020 zapis przez grupę
S_IXGRP 00010 uruchomianie/przeszukiwanie przez grupę
S_IROTH 00004 odczyt przez pozostałych
S_IWOTH 00002 zapis przez pozostałych
S_IXOTH 00001 uruchomianie/przeszukiwanie przez pozostałych
Efektywny UID procesu musi być zerem, lub odpowiadać właścicielowi pliku.
Jeśli efektywny UID procesu jest różny od zera, a grupa pliku różni się od efektywnego ID grupy procesu i nie jest też żadną z kego grup dodatkowych, to bit S_ISGID zostanie wyzerowany, ale nie spowoduje to wystąpienia błędu.
Zależnie od systemu plików, bity SUID i SGID mogą zostać wyłączone podczas zapisywania pliku. Na niektórych systemach plików, tylko superużytkownik może ustawić bit "sticky", który może mieć specjalne znaczenie. Znaczenie bitów "sticky", SUID i SGID dla katalogów opisano w stat(2).
Na systemach plików NFS, ograniczanie praw będzie miało natychmiastowy wpływ na aktualnie otwarte pliki, gdyż kontrola dostępu dokonywana jest na serwerze, a otwarte pliki obsługiwane sa przez klienta. Rozszerzenie uprawnień może zostać udostępnione z opóźnieniem innym klientom, jeśli mają włączone buforowanie atrybutów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane poniżej. Najogólniejsze błędy chmod to:
EPERM Efektywny UID nie odpoiwada właścicielowi pliku i nie jest zerem.
EROFS Podany plik znajduje się na systemie plików przeznaczonym tylko do odczytu.
EFAULT path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
ENAMETOOLONG
path jest zbyt długie.
ENOENT Plik nie istnieje.
ENOMEM Brak pamięci jądra.
ENOTDIR
Składnik ścieżki nie jest katalogiem.
EACCES Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki.
ELOOP Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
EIO Wystąpił błąd wejścia-wyjścia.
Ogólne błędy dla fchmod to:
EBADF Deskryptor pliku fildes jest nieprawidłowy.
EROFS Zobacz wyżej.
EPERM Zobacz wyżej.
EIO Zobacz wyżej.

ZGODNE Z

Funkcja chmod jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD. SVr4 dokumentuje błędy EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie dokumentuje ENOMEM. POSIX.1 nie dokumentuje błędów EFAULT, ENOMEM, ELOOP i EIO, ani makr S_IREAD, S_IWRITE i S_IEXEC.
Funkcja fchmod jest zgodna z 4.4BSD i SVr4. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EINTR i ENOLINK. POSIX wymaga funkcji fchmod, gdy zdefiniowane jest co najmniej jedno z _POSIX_MAPPED_FILES i _POSIX_SHARED_MEMORY_OBJECTS oraz dokumentuje dodatkowe błędy ENOSYS i EINVAL, ale nie dokumentuje EIO.
POSIX i X/OPEN nie dokumentują bitu "sticky".

ZOBACZ TAKŻE

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 chmod
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top