Linux repositories inspector
Linux
2016-03-15

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

getsid - pobranie identyfikatora sesji

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
pid_t getsid(pid_t pid);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
getsid():
_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L

OPIS

getsid(0) zwraca identyfikator sesji procesu wywołującego. getsid(p) zwraca identyfikator sesji procesu o numerze identyfikatora procesu równym p. (identyfikator sesji procesu jest to numer identyfikatora grupy procesów procesu przewodzącego sesji).

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku powodzenia zwracany jest identyfikator sesji. W razie wystąpienia błędu zwracane jest (pid_t) -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.

BŁĘDY

EPERM Proces o numerze identyfikatora procesu równym p istnieje, ale nie należy do tej samej sesji, co proces wywołujący, a implementacja traktuje to jako błąd.
ESRCH Nie znaleziono procesu o numerze identyfikatora procesu równym p.

WERSJE

To wywołanie systemowe jest dostępne w Linuksie od wersji 2.0.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

UWAGI

Linux nie zwraca EPERM.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <> i Robert Luberda <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top