Linux repositories inspector
Linux 1.3.81
1996-04-10
Aliases: sched_getparam(2), sched_getparam(2), sched_getparam(2), sched_getparam(2), sched_getparam(2), sched_getparam(2), sched_getparam(2), sched_getparam(2), sched_getparam(2), sched_getparam(2)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

sched_setparam, sched_getparam - ustawienie i pobranie parametrów szeregowaniu zadań

SKŁADNIA

#include <sched.h>
int sched_setparam(pid_t pid, const struct sched_param *p);
int sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param *p);

struct sched_param {
    ...
    int sched_priority;
    ...
};

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
sched_setparam ustawia parametry szeregowania zadań, związane z właściwą dla procesu określonego przez pid polityką szeregowania zadań. Jeśli pid ma wartość zero, to ustawiane są parametry procesu bieżącego. Interpretacja parametru p zależy od wybranej polityki. Obecnie Linux wspiera następujące polityki szeregowania zadań: SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.
sched_getparam pobiera parametry szeregowania zadań, odnoszące się do procesu określonego przez pid. Jeśli pid ma wartość zero, to pobierane są parametry procesu bieżącego.
sched_setparam sprawdza czy p jest odpowiedni dla polityki szeregowania zadań dla danego procesu. Parametr p->sched_priority musi znajdować się w zakresie określonym przez sched_get_priority_min i sched_get_priority_max.
Systemy POSIX-owe, które wspierają sched_setparam i sched_getparam, definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sched_setparam i sched_getparam zwracają zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

ESRCH Nie znaleziono procesu o ID równym pid.
EPERM Proces wołający nie ma odpowiednich uprawnień. Proces wołający sched_setparam musi mieć efektywny uid równy euid lub uid procesu określonego przez pid, lub musi być procesem superużytkownika.
EINVAL Parametr p nie ma sensu w bieżącej polityce szeregowania zadań.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

sched_setaffinity(2), sched_getaffinity(2), sched_setscheduler(2), sched_getscheduler(2), sched_get_priority_max(2), sched_get_priority_min(2), nice(2), setpriority(2), getpriority(2),
sched_setscheduler(2) zawiera opis zasad szeregowania zadań w Linuksie.
Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O’Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sched_setparam
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top