Linux repositories inspector
Linux
2016-03-15

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

times - pobiera czasy procesów

SKŁADNIA

#include <sys/times.h>
clock_t times(struct tms *buf);

OPIS

times() przechowuje bieżące czasy wykonywania procesu w struct tms, do której prowadzi buf. struct tms jest zdefiniowana w <sys/times.h> następująco:
struct tms {
  clock_t tms_utime;  /* czas w przestrzeni użytkownika */
  clock_t tms_stime;  /* czas systemowy */
  clock_t tms_cutime; /* czas w przestrzeni użytkownika dla dzieci*/
  clock_t tms_cstime; /* czas systemowy dzieci */
};
Pole tms_utime zawiera czas CPU spędzony na wykonywaniu instrukcji procesu wywołującego tę funkcję. Pole tms_stime zawiera czas CPU spędzony w systemie podczas wykonywania zadań zleconych przez proces. Pole tms_cutime zawiera sumę tms_utime i tms_cutime wartości dla wszystkich dzieci, na które proces czekał. Pole tms_cstime zawiera sumę wartości tms_stime i tms_cstime dla wszystkich dzieci, na które proces czekał.
Czas zakończonych procesów-dzieci (i ich potomków) jest dodawany w momencie, gdy wait(2) lub waitpid(2) zwrócą ich identyfikatory procesu. W szczególności nigdy nie zostaną policzone czasy wnuków, na które dzieci nie poczekały.
Wszystkie raportowane czasy są wyrażone w tyknięciach zegara.

WARTOŚĆ ZWRACANA

times() zwraca liczbę tyknięć zegara, które upłynęły od pewnego wybranego punktu przeszłości. Wartość zwracana może przekroczyć dopuszczalny zakres typu clock_t. W razie błędu zwracane jest (clock_t) -1 i odpowiednio jest ustawiana wartość zmiennej errno.

BŁĘDY

Ograniczenie w konwencjach tego wywołania systemowego na niektórych architekturach systemowych (zwłaszcza i386) oznacza, że w Linuksie 2.6 istnieje niewielkie okno czasowe (41 sekund) zaraz po uruchomieniu systemu, w którym times() może zwrócić -1, niepoprawnie wskazując na wystąpienie błędu. Ten sam problem może wystąpić, kiedy wartość zwracana zostanie zawinięta, gdyż przekroczy maksymalną dopuszczalną wartość dla typu clock_t.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

Liczbę tyknięć zegara na sekundę można uzyskać, używając:
sysconf(_SC_CLK_TCK);
W standardzie POSIX-1996 symbol CLK_TCK (zdefiniowany w <time.h>) jest uznany za starzejący się. Obecnie jest przestarzały.
W wersjach Linuksa przed 2.6.9, jeżeli obsługa sygnału SIGCHLD jest ustawiona na SIG_IGN, to czasy zakończonych dzieci są automatycznie zawarte w polach tms_cstime i tms_cutime, mimo że POSIX.1-2001 określa, że tak się powinno się zdarzyć tylko wtedy, gdy proces czeka na swoje dzieci za pomocą wywołania systemowego wait(2). To niedostosowanie do standardu jest poprawione w Linuksie w wersji 2.6.9 i kolejnych.
Pod Linuksem argument buf może mieć wartość NULL, w czego wyniku times() tylko zwróci wynik funkcji. Jednakże POSIX nie określa takiego zachowania i większość innych implementacji uniksowych wymaga, aby parametr buf nie był NULL-em.
Proszę zauważyć, że clock(3) także zwraca wartości typu clock_t, które są wyrażone w jednostkach CLOCKS_PER_SEC, a nie w tyknięciach zegara, używanych przez times().
Funkcja times() zwraca liczbę tyknięć zegara, które upłynęły od pewnego wybranego punktu przeszłości. Pod Linuksem ów "pewien wybrany punkt w przyszłości" jest różny w różnych wersjach jądra systemu. W Linuksie 2.4 i wcześniejszych tym punktem jest moment uruchomienia systemu. Od wersji 2.6 Linuksa tym punktem jest (2^32/HZ) - 300 sekund przed momentem uruchomienia systemu. Ta wariantywność pomiędzy wersjami jądra (i pomiędzy różnymi implementacjami Uniksa) połączona z faktem, że wartość zwracana może przekroczyć dopuszczalny zakres typu clock_t, oznacza, że przenośne aplikacje powinny unikać używania tej wartości. Aby zmierzyć upływ czasu, lepiej używać clock_gettime(2).

Historia

SVr1-3 zwraca long, a członkowie struktury są typu time_t, chociaż przechowują tyknięcia zegara, a nie sekundy od początku epoki. V7 używał typu long dla członków struktury, ponieważ nie miał jeszcze wtedy typu time_t.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top