Linux repositories inspector
GNU
2016-07-17

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

allegro-devel

A game programming library

liballeg-devel

A game programming library

liballeg44-devel

A game programming library

NAZWA

assert - przerwanie pracy programu, jeśli wyrażenie jest fałszywe

SKŁADNIA

#include <assert.h>

void assert(scalar wyrażenie);

OPIS

To makro może pomóc programistom znajdować błędy w ich programach lub obsługiwać wyjątki przez wywołanie awarii zapewniającej ograniczone wyjście debugowania.
Jeśli wyrażenie jest fałszywe (to jest równe zeru), assert() wyświetli błąd na standardowe wyjście błędów i przerywa pracę programu przez wywołanie abort(3). Komunikat błędu zawiera nazwę pliku i funkcji zawierającej wywołanie assert(), numer wiersza kodu źródłowego z wywołaniem i tekst argumentu np.:
prog: some_file.c:16: some_func: Assertion ‘val == 0’ failed.
Jeśli w momencie ostatniego włączenia pliku <assert.h> było zdefiniowane makro NDEBUG, to makro assert() nie generuje żadnego kodu, więc w ogóle nic nie robi. Nie zaleca się definiowania NDEBUG przy używaniu assert() do wykrywania błędów, ponieważ oprogramowanie może zachowywać się nieprzewidywalnie.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Nie jest zwracana żadna wartość.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
assert() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99. W C89 wyrażenie musi być typu int, w przeciwnym wypadku zachowanie funkcji jest nieokreślone, jednakże w C99 może być dowolnego typu skalarnego.

BŁĘDY

assert() jest zaimplementowane jako makro. Jeśli testowane wyrażenie ma jakieś efekty uboczne, zachowanie programu będzie różne w zależności od tego, czy zdefiniowano makrodefinicję NDEBUG. Może to prowadzić do Heisenbugów [patrz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Heisenbug - przyp.tłum.], które nie występują przy włączonym odpluskwianiu.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top