Linux repositories inspector
Linux
2015-08-08

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

atexit - rejestracja funkcji wywoływanej po normalnym zakończeniu procesu

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>

int atexit(void (*funkcja)(void));

OPIS

Funkcja atexit() powoduje, że podana funkcja będzie wywołana po normalnym zakończeniu pracy procesu, które może nastąpić przez exit(3) lub przez powrót z funkcji main() procesu. Funkcje zarejestrowane w ten sposób są wywoływane w kolejności odwrotnej do ich rejestracji; nie są im przekazywane żadne argumenty.
Tę samą funkcję można zarejestrować kilka razy: zostanie wywołana tyle razy, ile razy została zarejestrowana.
POSIX.1 wymaga, aby implementacja pozwalała na zarejestrowanie co najmniej ATEXIT_MAX (32) takich funkcji. Bieżące ograniczenie obsługiwane przez implementację można odczytać za pomocą funkcji sysconf(3).
Kiedy proces potomny jest tworzony za pomocą fork(2), dziedziczy kopie zarejestrowań funkcji rodzica. Po pomyślnym wywołaniu jednej z funkcji exec(3), wszystkie zarejestrowane funkcje są usuwane.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja atexit() zwraca wartość 0, jeśli zakończy się pomyślnie. W przeciwnym wypadku zwraca wartość niezerową.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
atexit() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

Funkcje zarejestrowane przez atexit() (i on_exit(3)) nie są uruchamiane w przypadku nienormalnego zakończenia procesu po otrzymaniu sygnału.
Jeśli jedna z zarejestrowanych funkcji wywoła _exit(2), to pozostałe zarejestrowane funkcje nie będą uruchamiane i żadne inne kroki kończenia procesu nie będą podejmowane przez exit(3).
POSIX.1 określa, że wynik wywołania exit(3) więcej niż raz (np. wywołanie exit(3) przez funkcję zarejestrowaną przez atexit()) jest niezdefiniowany. Na niektórych systemach (ale nie pod Linuksem) może to spowodować nieskończoną rekurencję. Programy przenośne nie powinny wywoływać exit(3) z ciała funkcji rejestrowanej przez atexit().
Funkcje atexit() i on_exit(3) rejestrują funkcje, używając tej samej listy: podczas normalnego zakończenia procesu, zarejestrowane funkcje są uruchamiane w kolejności odwrotnej do kolejności ich rejestracji przez którąkolwiek z dwu powyższych funkcji.
Zgodnie z POSIX.1 wynik jest niezdefiniowany, jeśli longjmp(3) jest używane do zakończenia wykonywania funkcji zarejestrowanej przez atexit().

Uwagi linuksowe

Od wersji 2.2.3 biblioteki glibc funkcji atexit() (oraz on_exit(3)) można użyć w obrębie biblioteki współdzielonej do zarejestrowania funkcji wywoływanych podczas wyładowywania biblioteki współdzielonej.

PRZYKŁAD

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

void bye(void) { printf("I to by było wszystko\n"); }
int main(void) { long a; int i;
a = sysconf(_SC_ATEXIT_MAX); printf("ATEXIT_MAX = %ld\n", a);
i = atexit(bye); if (i != 0) { fprintf(stderr, "nie można ustawić funkcji wyjścia\n"); exit(EXIT_FAILURE); }
exit(EXIT_SUCCESS); }

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top