Linux repositories inspector
GNU
2016-03-15
Aliases: atol(3), atol(3), atol(3), atol(3), atol(3), atol(3), atol(3), atol(3), atol(3), atol(3), atol(3), atol(3), atoll(3), atoll(3), atoll(3), atoll(3), atoll(3), atoll(3), atoll(3), atoll(3), atoll(3), atoll(3), atoll(3), atoll(3), atoq(3), atoq(3), atoq(3), atoq(3), atoq(3), atoq(3), atoq(3), atoq(3), atoq(3), atoq(3), atoq(3), atoq(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

atoi, atol, atoll - przekształcenie łańcucha znaków na liczbę całkowitą

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>

int atoi(const char *nptr);
long atol(const char *nptr);
long long atoll(const char *nptr);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
atoll():
__ISOC99_SOURCE ||
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja atoi() przekształca początkową część łańcucha znaków wskazywanego przez nptr na int. Działa tak samo, jak
strtol(nptr, NULL, 10);
z wyjątkiem tego, że atoi() nie wykrywa błędów.
Funkcje atol() i atoll() zachowują się tak samo, jak atoi(), oprócz tego, że przekształcają początkową część przekazanego im łańcucha na — w zależności od typu zwracanego przez te funkcje — odpowiednio long oraz long long.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracany jest wynik przekształcenia.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
atoi(), atol(), atoll() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe locale

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4, 4.3BSD. C89 and POSIX.1-1996 zawierają tylko funkcje atoi() i atol().

UWAGI

Funkcja atoq() zapewniana przez linuksowe libc jest przestarzałą nazwą dla atoll(); atoq() nie jest udostępniane przez glibc.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top