Linux repositories inspector
2016-03-15
Aliases: expf(3), expf(3), expf(3), expf(3), expf(3), expf(3), expf(3), expf(3), expf(3), expf(3), expl(3), expl(3), expl(3), expl(3), expl(3), expl(3), expl(3), expl(3), expl(3), expl(3), log(3), log(3), log(3), log10(3), log10(3), log10(3), pow(3), pow(3), pow(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

exp, expf, expl - funkcja wykładnicza

SKŁADNIA

#include <math.h>

double exp(double x);
float expf(float x);
long double expl(long double x);
Proszę linkować z -lm.
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
expf(), expl():
_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają wartość e (podstawę logarytmów naturalnych) podniesioną do potęgi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość funkcji wykładniczej argumentu x.
Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.
Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.
Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności, to zwracane jest +0.
Jeśli wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane jest zero.
Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje odpowiednio zwracają +HUGE_VAL, +HUGE_VALF lub +HUGE_VALL.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).
Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).
Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_UNDERFLOW).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
exp(), expf(), expl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.
Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top