Linux repositories inspector
GNU
2015-08-08

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

fputws - zapisanie łańcucha szerokich znaków do strumienia FILE

SKŁADNIA

#include <wchar.h>

int fputws(const wchar_t *ws, FILE *stream);

OPIS

Funkcja fputws() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputs(3). Zapisuje do stream łańcuch szerokich znaków o początku wskazywanym przez ws, aż do kończącego szerokiego znaku null (L\(aq\0\(aq). Ten kończący znak null nie jest zapisywany do strumienia.
Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fputws() zwraca nieujemną liczbę całkowitą, gdy nie wystąpił błąd, lub -1, aby zasygnalizować wystąpienie błędu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
fputws() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

Zachowanie fputws() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.
W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest oczekiwanie, że fputws() faktycznie zapisze wielobajtową sekwencję odpowiadającą szerokiemu znakowi wc.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top