Linux repositories inspector
GNU
2016-03-15
Aliases: getdelim(3), getdelim(3), getdelim(3), getdelim(3), getdelim(3), getdelim(3), getdelim(3), getdelim(3), getdelim(3), getdelim(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

getline, getdelim - wprowadzanie łańcuchów rozgraniczonych

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

ssize_t getline(char **lineptr, size_t *n, FILE *stream);
ssize_t getdelim(char **lineptr, size_t *n, int delim, FILE *stream);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
getline(), getdelim():
Od glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

getline() odczytuje całą linię ze strumienia stream, przechowując adres bufora zawierającego tekst w *lineptr. Bufor jest zakończony znakiem NULL i zawiera znak nowej linii, jeśli go napotkano.
Gdy *lineptr jest ustawione na NULL i *n jest ustawione na 0 przed wywołaniem, to funkcja getline() przydziela bufor dla umieszczenia w nim zawartości linii. Bufor ten powinien zostać zwolniony przez program użytkownika nawet wówczas, gdy getline() zawiedzie.
Alternatywnie, przed wywołaniem getline() *lineptr może zawierać wskaźnik do bufora przydzielonego za pomocą malloc() o rozmiarze *n bajtów. Gdy rozmiar bufora nie jest wystarczający do umieszczenia w nim odczytanej linii, getline() rozszerzy go do odpowiedniego rozmiaru za pomocą realloc(), modyfikując *lineptr i *n, jeśli będzie to potrzebne.
W każdym razie, po pomyślnym wywołaniu *lineptr i *n będą zaktualizowane tak, aby odzwierciedlić, odpowiednio, adres i rozmiar bufora.
getdelim() działa jak getline(), z tym wyjątkiem że jako argument delimiter można podać ogranicznik linii inny niż znak nowej linii. Podobnie jak dla getline(), znak ogranicznika nie jest dodawany, gdy nie występował w danych wejściowych przed osiągnięciem końca pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, getline() i getdelim() zwracają liczbę odczytanych znaków, łącznie ze znakiem ogranicznika, ale nie włączając kończącego bajtu null ("\0"). Wartość ta może służyć to wychwycenia znaków null zawartych w odczytanej linii.
Obie funkcje zwracają -1, gdy nie uda się odczytać linii (włączając w to próbę czytania na końcu pliku). W razie wystąpienia błędu ustawiana jest zmienna errno aby wskazać przyczynę.

BŁĘDY

EINVAL Błędne wartości parametrów (n lub lineptr równe NULL lub nieprawidłowy stream).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getline(), getdelim() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Zarówno getline(), jak i getdelim() są rozszerzeniami GNU. Zostały dołączone do standardu POSIX.1-2008.

PRZYKŁAD

#define _GNU_SOURCE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void) { FILE *stream; char *line = NULL; size_t len = 0; ssize_t read;
stream = fopen("/etc/motd", "r"); if (stream == NULL) exit(EXIT_FAILURE);
while ((read = getline(&line, &len, stream)) != -1) { printf("Pobrano wiersz o długości %zu :\n", read); printf("%s", line); }
free(line); fclose(stream); exit(EXIT_SUCCESS); }

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top