Linux repositories inspector
GNU
2015-08-08

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

mbtowc - przekształca ciąg wielobajtowy na znak szeroki

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>

int mbtowc(wchar_t *pwc, const char *s, size_t n);

OPIS

Podstawową dla tej funkcji jest sytuacja, gdy s jest różne od NULL i pwc jest różne od NULL. W tym przypadku, funkcja mbtowc() sprawdza co najwyżej n bajtów ciągu wielobajtowego, zaczynając od s, wydziela następny pełny znak wielobajtowy, przetwarza go na znak szeroki i umieszcza w *pwc. Aktualizuje wewnętrzny, znany tylko funkcji mbtowc(), stan przesunięty. Jeśli s nie wskazuje na bajt null (\(aq\0\(aq), funkcja zwraca liczbę bajtów s, które zostały zużyte; w pozostałych przypadkach zwracane jest 0.
Jeśli n bajtów, zaczynając od s, nie zawiera pełnego znaku wielobajtowego lub jeśli zawierają niepoprawny ciąg wielobajtowy, mbtowc() zwraca -1. Może się to zdarzyć, nawet gdy n >= MB_CUR_MAX, jeśli wielobajtowy łańcuch zawiera nadmiarowe ciągi przesunięć.
Inna sytuacja ma miejsce, gdy s jest różne od NULL, ale pwc jest równe NULL. Wówczas funkcja mbtowc() zachowuje się jak powyżej, z tym wyjątkiem, że nie przechowuje przetworzonego znaku szerokiego w pamięci.
Trzecia sytuacja występuje, gdy s jest równe NULL. Wówczas pwc i n są ignorowane. Funkcja mbtowc() sprowadza stan przesunięty, znany tylko tej funkcji, do stanu wyjściowego i zwraca wartość różną od zera, gdy kodowanie zawiera nietrywialne stany przesunięte, lub zero, jeśli kodowanie jest bezstanowe.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli s jest różne od NULL, funkcja mbtowc() zwraca liczbę zużytych bajtów, zaczynając od s; zwraca 0, jeśli s wskazuje na bajt null lub -1 w przypadku błędu.
Jeśli s jest równe NULL, funkcja mbtowc zwraca wartość różną od zera, gdy kodowanie posiada nietrywialne stany przesunięte, a zero, gdy kodowanie jest bezstanowe.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
mbtowc() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

Zachowanie mbtowc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.
Funkcja ta nie jest przystosowana do wielowątkowości. Funkcja mbrtowc(3)zapewnia lepszy interfejs przy tym samym działaniu.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top