Linux repositories inspector
GNU
2016-03-15

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

wcpncpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków o ustalonej długości i zwraca wskaźnik do jego końca

SKŁADNIA

#include <wchar.h>

wchar_t *wcpncpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src, size_t n);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
wcpncpy():
Od glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcpncpy() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji stpncpy(3). Kopiuje co najwyżej n znaków z łańcucha szerokich znaków wskazywanego przez src, łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L\(aq\0\(aq), do tablicy wskazywanej przez dest. W dest zapisywanych jest dokładnie n szerokich znaków. Jeśli długość wcslen(src) jest mniejsza niż n, pozostałe znaki tablicy dest są wypełniane znakami L\(aq\0\(aq. Jeśli długość wcslen(src) jest większa lub równa n, to łańcuch w dest nie będzie zakończony znakiem L\(aq\0\(aq.
Łańcuchy nie mogą zachodzić na siebie.
Programista musi zapewnić, że będzie miejsce przynajmniej na n szerokich znaków w dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcpncpy() zwraca wskaźnik do ostatniego zapisanego szerokiego znaku, tj. dest+n-1.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
wcpncpy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top