Linux repositories inspector
Linux
2016-03-15

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages

Manual pages about using a GNU/Linux system

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

locale - opis pliku definicji locale

OPIS

Plik definicji locale zawiera wszelkie informacje potrzebne poleceniu localedef(1) do przekształcenia tych informacji w binarną bazę danych locale.
Pliki definicji składają się z sekcji opisujących szczegółowo poszczególne kategorie locale. Więcej informacji o tych kategoriach znajduje się w podręczniku locale(7).

Składnia

Na początku pliku definicji locale znajduje się od nagłówek, który może zawierać następujące słowa kluczowe:
<escape_char>
po którym następuje pewien znak. Znak ten powinien być używany w pozostałej części pliku jako znak cytujący, zaznaczając znaki które należy interpretować w szczególny sposób. Domyślnie jest to odwrotny ukośnik ( \ ).
<comment_char>
po którym następuje pewien znak. Znak ten będzie używany w pozostałej części pliku jako znak komentarza. Domyślnie jest to krzyżyk (#).
Definicje locale podzielone są na części - jedna dla każdej kategorii locale. Każda część może zostać skopiowana z innego istniejącego locale, lub może zostać zdefiniowana od podstaw. Jeśli kategorię należy skopiować, jedynym dozwolonym słowem kluczowym dla tej definicji jest słowo copy, po którym następuje nazwa locale w podwójnych cudzysłowach, które należy skopiować. Wyjątkiem od tej reguły są LC_COLLATE i LC_CTYPE, gdzie po słowie copy następują reguły zależne od locale i wybrane przesłonięcia.
Przy definiowaniu kategorii od zera, wszystkie opisy i łańcuchy powinny zostać podane jako punkty kodowe Unicode w nawiasach ostrych, chyba że inaczej podano poniżej. Przykładowo "€" będzie reprezentowane przez "<U20AC>", "%a" jako "<U0025><U0061>", a "Monday" jako "<U0053><U0075><U006E><U0064><U0061><U0079>". Wartości definiowane jako punkty kodowe Unicode muszą być ujęte w podwójne cudzysłowy, czyste wartości numeryczne nie są cytowane (lecz LC_CTYPE i LC_COLLATE przestrzegają specjalnego formatowania, zob. udostępnione systemowo pliki locale, aby zapoznać się z przykładami).

Sekcje kategorii locale

Poniższe sekcje kategorii są zdefiniowane przez POSIX:
* LC_CTYPE
* LC_COLLATE
* LC_MESSAGES
* LC_MONETARY
* LC_NUMERIC
* LC_TIME
Dodatkowo, od wersji 2.2 biblioteka GNU C obsługuje następujące kategorie niestandardowe:
* LC_ADDRESS
* LC_IDENTIFICATION
* LC_MEASUREMENT
* LC_NAME
* LC_PAPER
* LC_TELEPHONE
Więcej informacji o każdej kategorii można przeczytać w podręczniku systemowym locale(7).

LC_ADDRESS

Definicja zaczyna się od napisu LC_ADDRESS w pierwszej kolumnie.
Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
postal_fmt
po której następuje łańcuch zawierający opis pola definiującego format używany do adresu pocztowego w locale. Rozpoznawane są następujące opisy pól:
%a Opieka osoby lub organizacji.
%f Nazwa firmy.
%d Nazwa departamentu.
%b Nazwa budynku.
%s Nazwa ulicy lub (w np. w Japonii) kwartału.
%h Numer lub oznaczenie budynku.
%N Wprowadza koniec wiersza, jeśli poprzednia wartość opisu nie była łańuchem pustym; w przeciwnym razie ignorowane.
%t Wprowadza spację, jeśli poprzednia wartość opisu nie była łańuchem pustym; w przeciwnym razie ignorowane.
%r Numer pokoju, oznaczenie drzwi.
%e Numer piętra.
%C Oznaczenie kraju, ze słowa kluczowego <country_post>.
%z Kod pocztowy.
%T Wieś, miasto.
%S Stan, prowincja lub prefektura (lub województwo).
%c Kraj, według rekordu danych.
Każdy opis pola może mieć "R" po "%", aby wskazać, że informacja jest wzięta z łańcucha w wersji łacińskiej wpisu
country_name
po którym następuje nazwa kraju w języku bieżącego dokumentu (np. "Deutschland" dla locale de_DE).
country_post
po którym następuje skrócona nazwa kraju (zob. CERT_MAILCODES).
country_ab2
po którym następuje dwuliterowy skrót kraju (ISO 3166).
country_ab3
po którym następuje trzyliterowy skrót kraju (ISO 3166).
country_num
po którym następuje numeryczny kod kraju jako zwykła liczba (ISO 3166).
country_car
po którym następuje lista kodów numer aut kraju.
country_isbn
po którym następuje kod ISBN (dla książek).
lang_name
po którym następuje nazwa języka w języku bieżącego dokumentu.
lang_ab
po którym następuje dwuliterowy skrót języka (ISO 639).
lang_term
po którym następuje trzyliterowy skrót języka (ISO 639-2/T).
lang_lib
po którym następuje trzyliterowy skrót języka do użycia bibliotecznego (ISO 639-2/B). Aplikacje powinny zwykle preferować lang_term zamiast lang_lib.
Definicję LC_ADDRESS kończy napis END LC_ADDRESS.

LC_CTYPE

Definicja zaczyna się od napisu LC_CTYPE w pierwszej kolumnie.
Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
upper po którym następuje lista wielkich liter. Litery od A do Z są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.
lower po którym następuje lista małych liter. Litery od a do z są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.
alpha po którym następuje lista liter. Wszystkie znaki określone jako upper lub lower są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.
digit po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako cyfry. Dozwolone są tylko cyfry od 0 do 9. Są one dołączane domyślnie do tej klasy.
space po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako białe znaki. Znaki które określone są jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, graph lub xdigit są niedozwolone. Znaki <spacja>, <nowa-strona>, <nowa-linia>, <powrót-karetki>, <tabulacja> i <tabulacja-pionowa> są dołączane domyślnie.
cntrl po którym następuje lista znaków sterujących. Znaki, które określono jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, punct, graph, print lub xdigit, są niedozwolone.
punct po którym następuje lista znaków interpunkcyjnych. Znaki, które określono jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, cntrl, xdigit oraz znak <spacja> są niedozwolone.
graph po którym następuje lista znaków widocznych, z wyłączeniem znaku <spacja>. Znaki określone jako upper, lower, alpha, digit, xdigit oraz punct są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl są niedozwolone.
print po którym następuje lista znaków widocznych, łącznie ze znakiem <spacja>. Znaki określone jako upper, lower, alpha, digit, xdigit, punct oraz znak <spacja> są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl są niedozwolone.
xdigit po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako cyfry szesnastkowe. Muszą być podane cyfry dziesiętne, po których następuje jeden lub więcej zestawów sześciu znaków, w porządku rosnącym. Domyślnie zawarte są następujące znaki: 0 do 9, a do f, A do F.
blank po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako puste. Znaki <spacja> i <tabulacja> są dołączane automatycznie.
charclass
po którym następuje lista charakterystycznych dla locale nazw klas znaków, które są następnie do zdefiniowana w locale.
toupper
po którym następuje lista odwzorowań liter małych na wielkie. Każde odwzorowanie to para składająca się z małej i wielkiej litery, rozdzielonych , i zamkniętych w nawiasach. Elementy tej listy rozdzielone są średnikami.
tolower
po którym następuje lista odwzorowań liter wielkich na małe. Jeśli nie występuje słowo kluczowe tolower, to stosowane jest odwzorowanie odwrotne do listy toupper.
map totitle
po którym następuję lista par powiązań znaków i liter do użycia w tytułach (nagłówkach).
class po którym następuję charakterystyczna dla locale definicja klas znaków, poczynając od nazwy klasy, po której znajdują się znaki należące do klasy.
charconv
po którym następuje lista charakterystycznych dla locale nazw powiązań znaków, które są następnie do zdefiniowana w locale.
outdigit
po którym następuje lista alternatywnych cyfr dla locale.
map to_inpunct
po którym następuje lista par powiązań alternatywnych cyfr i separatorów dla wejściowych cyfr locale.
map to_outpunct
po którym następuje lista par powiązań alternatywnych separatorów dla wyjścia locale
translit_start
oznacza początek sekcji zasad transliteracji. Sekcja może zawierać słowo kluczowe include, po którym następują charakterystyczne dla locale zasady i przesłonięcia. Każda reguła podana w pliku locale przesłoni dowolną regułę skopiowaną lub dołączone z innych plików. W przypadku zduplikowanych definicji reguł w pliku locale używana jest tylko pierwsza z nich.
Regułą transliteracji składa się ze znaku podlegającego transliteracji po którym następuje lista wyników transliteracji oddzielona średnikami. Używany jest pierwszy wynik który może być zaprezentowany, jeśli żaden z nich nie może być użyty, używany jest w zamian default_missing.
include
w sekcji reguł transliteracji obejmuje plik reguł transliteracji (i opcjonalnie pliku repertoiremap).
default_missing
w regułach transliteracji sekcja definiuje domyślny znak używany do transliteracji, gdy żaden ze znaków docelowych nie może być przedstawiony w docelowym zestawie znaków.
translit_end
Oznacza koniec reguł transliteracji.
Definicję LC_CTYPE kończy napis END LC_CTYPE.

LC_COLLATE

Z powodu ograniczeń w libc nie wszystkie opcje POSIX zostały zaimplementowane.
Definicja zaczyna się od napisu LC_COLLATE w pierwszej kolumnie.
Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
collating-element
po którym następuje definicja symbolu sortowania elementów, reprezentującego wieloznakowy element sortujący.
collating-symbol
po którym następuje definicja symbolu sortowania, który można użyć do sortowania kolejności zdań.
Definicja porządku zaczyna się od wiersza:
order_start
po której następuje lista słów kluczowych wybranych spośród forward, backward lub position. Definicja porządku składa się z linii opisujących kolejność, i zakończona jest słowem kluczowym order_end.
Definicję LC_COLLATE kończy napis END LC_COLLATE.

LC_IDENTIFICATION

Definicja zaczyna się od napisu LC_IDENTIFICATION w pierwszej kolumnie.
Wartości w tej kategorii są zdefiniowane jako zwykłe łańcuchy.
Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
title po którym następuje tytuł dokumentu locale (np. "Maori language locale for New Zealand").
source po którym następuje nazwa organizacji zarządzającej tym dokumentem.
address
po którym następuje adres organizacji zarządzającej tym dokumentem.
contact
po którym następuje imię i nazwisko osoby kontaktowwej z organizacji zarządzającej tym dokumentem.
email po którym następuje adres poczty elektronicznej osoby z organizacji zarządzającej tym dokumentem.
tel po którym następuje numer telefonu (w formacie międzynarodowym) organizacji zarządzającym tym dokumentem. Od glibc 2.24 to słowo kluczowe jest przestarzałe, na korzyść innych metod kontaktu.
fax po którym następuje numer faksu (w formacie międzynarodowym) organizacji zarządzającym tym dokumentem. Od glibc 2.24 to słowo kluczowe jest przestarzałe, na korzyść innych metod kontaktu.
language
po którym następuje nazwa języka do którego odnosi się ten dokument.
territory
po którym następuje nazwa kraju/regionu geograficznego do którego odnosi się ten dokument.
audience
po którym następuje opis odbiorców do których ten dokument jest skierowany.
application
po którym następują opisy specjalnych zadań, do których ten dokument jest przeznaczony
abbreviation
po którym następuje skrócona nazwa tego dokumentu.
revision
po którym następuje numer wersji tego dokumentu.
date po którym następuje data ostatniej modyfikacji tego dokumentu.
Dodatkowo, dla każdej z kategorii zdefiniowanej przez dokument powinien występować wiersz ze słowem kluczowym category, po którym następuje:
* łańcuch identyfikujący tę definicję kategorii locale,
* średnik i
* jeden z identyfikatorów LC_*.
Definicję LC_IDENTIFICATION kończy napis END LC_IDENTIFICATION.

LC_MESSAGES

Definicja zaczyna się od napisu LC_MESSAGES w pierwszej kolumnie.
Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
yesexpr
po którym następuje wyrażenie regularne opisujące możliwe odpowiedzi na tak.
noexpr po którym następuje wyrażenie regularne opisujące możliwe odpowiedzi na nie.
yesstr po którym następuje łańcuch odnoszący się do "tak".
nostr po którym następuje łańcuch odnoszący się do "nie".
Definicję LC_MESSAGES kończy napis END LC_MESSAGES.

LC_MEASUREMENT

Definicja zaczyna się od napisu LC_MEASUREMENT w pierwszej kolumnie.
Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
measurement
po którym następuje liczba identyfikująca standard używany do pomiarów. Rozpoznawane są następujące wartości:
1 Metryczny.
2 Miary USA.
Definicję LC_MEASUREMENT kończy napis END LC_MEASUREMENT.

LC_MONETARY

Definicja zaczyna się od napisu LC_MONETARY w pierwszej kolumnie.
Wartości dla int_curr_symbol, currency_symbol, mon_decimal_point, mon_thousands_sep, positive_sign i negative_sign są definiowane jako punkty kodowe Unikodu, pozostałe jako zwykłe liczby.
Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
int_curr_symbol
po którym następuje międzynarodowy symbol waluty. Musi to być czteroznakowy łańcuch zawierający międzynarodowy symbol waluty zdefiniowany w standardzie ISO 4217 (trzy znaki), po których następuje separator.
currency_symbol
po którym następuje symbol waluty lokalnej.
mon_decimal_point
po którym następuje łańcuch służący do oddzielania części całkowitej od ułamkowej w zapisie dziesiętnym wielkości pieniężnych.
mon_thousands_sep
po którym następuje łańcuch służący jako separator trzycyfrowych grup przy formatowaniu wielkości pieniężnych.
mon_grouping
po którym następuje sekwencja liczb całkowitych oddzielonych od siebie średnikami opisująca formatowanie wielkości monetarnych. Więcej informacji znajduje się w opisie grouping poniżej.
positive_sign
po którym następuje łańcuch służący jako znak dodatni dla wielkości pieniężnych.
negative_sign
po którym następuje łańcuch służący jako znak ujemny dla wielkości pieniężnych.
int_frac_digits
po którym następuje liczba cyfr dziesiętnych, które powinny wystąpić przy formatowaniu z int_curr_symbol.
frac_digits
po którym następuje liczba cyfr dziesiętnych, które powinny wystąpić przy formatowaniu z currency_symbol.
p_cs_precedes
po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie currency_symbol w nieujemnych, formatowanych wielkościach liczbowych:
0 jeśli symbol następuje po wartości
1 jeśli symbol poprzedza wartość.
p_sep_by_space
po którym następuje liczba całkowita wskazująca oddzielenie currency_symbol, łańcuch znaku i wartość dla nieujemnych, formatowanych wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są następujące wartości:
0 Między symbolem waluty a wartością nie ma spacji.
1 Jeśli symbol waluty i łańcuch znaku są połączone, spacje oddziela je od wartości, w przeciwnym razie spacja oddziela symbol waluty od wartości.
2 Jeśli symbol waluty i łańcuch znaku są połączone, spacje oddziela je od wartości, w przeciwnym razie spacja oddziela łańcuch znaku od wartości.
n_cs_precedes
po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie currency_symbol w ujemnych, formatowanych wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy p_cs_precedes.
n_sep_by_space
po którym następuje liczba całkowita wskazująca oddzielenie currency_symbol, łańcuch znaku i wartość dla ujemnych, formatowanych wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są takie same wartości co przy p_sep_by_space.
p_sign_posn
po którym następuje liczba całkowita wskazująca gdzie positive_sign powinien być umieszczany dla nieujemnej wartości monetarnej:
0 Wielkość i currency_symbol lub int_curr_symbol są ujęte w nawiasy.
1 Łańcuch określający znak poprzedza wielkość i currency_symbol lub int_curr_symbol.
2 Łańcuch określający znak następuje po wielkości i currency_symbol lub int_curr_symbol.
3 Łańcuch określający znak poprzedza currency_symbol lub int_curr_symbol.
4 Łańcuch określający znak następuje po currency_symbol lub int_curr_symbol.
n_sign_posn
po którym następuje liczba całkowita wskazujące położenie negative_sign w ujemnych wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy p_sign_posn.
int_p_cs_precedes
po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie int_currency_symbol w nieujemnych, formatowanych międzynarodowo wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy p_cs_precedes.
int_n_cs_precedes
po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie int_currency_symbol w ujemnych, formatowanych międzynarodowo wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy p_cs_precedes.
int_p_sep_by_space
po którym następuje liczba całkowita wskazująca oddzielenie int_currency_symbol, łańcuch znaku i wartość dla nieujemnych, formatowanych międzynarodowo wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są takie same wartości co przy p_sep_by_space.
int_n_sep_by_space
po którym następuje liczba całkowita wskazująca oddzielenie int_currency_symbol, łańcuch znaku i wartość dla ujemnych, formatowanych międzynarodowo wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są takie same wartości co przy p_sep_by_space.
int_p_sign_posn
po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie positive_sign w nieujemnych, formatowanych międzynarodowo wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy p_sign_posn.
int_n_sign_posn
po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie negative_sign w ujemnych, formatowanych międzynarodowo wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy p_sign_posn.
Definicję LC_MONETARY kończy napis END LC_MONETARY.

LC_NAME

Definicja zaczyna się od napisu LC_NAME w pierwszej kolumnie.
Dozwolone są różne słowa kluczowe, lecz jedynie name_fmt jest obowiązkowy. Inne słowa kluczowe są potrzebne jedynie wtedy, gdy odpowiednie pozdrowienia są używane na co dzień w danym locale. Oto dozwolone słowa kluczowe:
name_fmt
po którym następuje łańcuch zawierający opisy pól definiujące format używany dla nazw w tym locale. Rozpoznawane są następujące opisy pól:
%f Nazwisko (nazwiska).
%F Nazwiska wielkimi literami.
%g Pierwsze imię.
%G Inicjał imienia.
%l Imię zapisane literami alfabetu łacińskiego.
%o Inne krótsze imię.
%m Kolejne imię (imiona).
%M Inicjały kolejnych imion.
%p Profesja.
%s Forma grzecznościowa, taka jak "Doctor".
%S Skrócona forma grzecznościowa, taka jak "Mr." lub "Dr."
%d Forma grzecznościowa, używająca konwencji zestawów FDCC.
%t Jeśli poprzedzający opis pola tworzy łańcuch pusty, jest to łańcuch pusty, w przeciwnym razie znak spacji.
name_gen
po którym następuje ogólna forma grzecznościowa bez względu na płeć.
name_mr
po którym następuje forma grzecznościowa dla mężczyzn.
name_mrs
po którym następuje forma grzecznościowa dla zamężnych kobiet.
name_miss
po którym następuje forma grzecznościowa dla niezamężnych kobiet.
name_ms
po którym następuje forma grzecznościowa dla wszystkich kobiet.
Definicję LC_NAME kończy napis END LC_NAME.

LC_NUMERIC

Definicja zaczyna się od napisu LC_NUMERIC w pierwszej kolumnie.
Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
decimal_point
po którym następuje łańcuch służący przy formatowaniu wielkości liczbowych do oddzielania części całkowitej i ułamkowej liczb dziesiętnych.
thousands_sep
po którym następuje łańcuch służący przy formatowaniu wielkości liczbowych jako separator grup trzycyfrowych.
grouping
po którym następuje sekwencja liczb całkowitych podanych jako zwykłe liczby oddzielonych od siebie średnikami opisująca formatowanie wielkości numerycznych.
Każda liczba całkowita określa liczbę cyfr w grupie. Pierwsza liczba całkowita definiuje rozmiar grupy będącej po lewej stronie znaku oddzielającego część całkowitą od ułamkowej. Kolejne liczby całkowite definiują kolejne grupy na lewo od poprzedniej grupy. Jeśli ostatnią liczbą całkowitą nie jest -1, to rozmiar poprzedniej grupy (jeśli występuje) powtarza się dla pozostałych cyfr. Jeśli ostatnią liczbą całkowitą jest -1, następne grupowania nie są przeprowadzane.
Definicję LC_NUMERIC kończy napis END LC_NUMERIC.

LC_PAPER

Definicja zaczyna się od napisu LC_PAPER w pierwszej kolumnie.
Wartości w tej kategorii są definiowane jako zwykłe liczby.
Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
height po którym następuje wysokość, w milimetrach, standardowego formatu papieru.
width po którym następuje szerokość, w milimetrach, standardowego formatu papieru.
Definicję LC_PAPER kończy napis END LC_PAPER.

LC_TELEPHONE

Definicja zaczyna się od napisu LC_TELEPHONE w pierwszej kolumnie.
Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
tel_int_fmt
po którym następuje łańcuch zawierający opisy pól identyfikujące format używany do wybierania numerów międzynarodowych. Rozpoznawane są następujące opisy pól:
%a Kod obszaru bez prefiksu krajowego (prefiks ten to często "00").
%A Kod obszaru razem z krajowym prefiksem.
%l Numer lokalny (z kodem obszaru).
%e Rozszerzenie (do numeru lokalnego).
%c Kod kraju.
%C Alternatywny kod serwisowy operatora używany do dzwonienia za granicę.
%t Jeśli poprzedzający opis pola tworzy łańcuch pusty, jest to łańcuch pusty, w przeciwnym razie znak spacji.
tel_dom_fmt
po którym następuje łańcuch zawierający opisy pól identyfikujące format używany do wybierania numerów miejscowych. Rozpoznawane opisy pól są takie same jak przy tel_int_fmt.
int_select
po którym następuje prefiks używany przy wybieraniu międzynarodowych numerów telefonów.
int_prefix
po którym następuje prefiks używany przy telefonowaniu z innych krajów.
Definicję LC_TELEPHONE kończy napis END LC_TELEPHONE.

LC_TIME

Definicja zaczyna się od napisu LC_TIME w pierwszej kolumnie.
Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
abday po którym następuje lista skróconych nazw dni tygodnia. Lista zaczyna się od pierwszego dnia tygodnia, jak podano w week (domyślnie niedziela). Zob. UWAGI.
day po którym następuje lista nazw dni tygodnia. Lista zaczyna się od pierwszego dnia tygodnia, jak podano w week (domyślnie niedziela). Zob. UWAGI.
abmon po którym następuje lista skrótów nazw miesięcy.
mon po którym następuje lista nazw miesięcy.
d_t_fmt
po którym następuje odpowiedni format daty i czasu (składnia jest opisana w strftime(3)).
d_fmt po którym następuje odpowiedni format daty odpowiedni (składnia jest opisana w strftime(3)).
t_fmt po którym następuje odpowiedni format czasu (składnia jest opisana w strftime(3)).
am_pm po którym następuje odpowiednia reprezentacja łańcuchów am (przed południem) i pm (po południu). Pole to powinno pozostać puste w przypadku locale nie korzystających z konwencji AM/PM.
t_fmt_ampm
po którym następuje odpowiedni format czasu (składnia jest opisana w strftime(3)) przy zegarze 12h. Pole to powinno pozostać puste w przypadku locale nie korzystających z konwencji AM/PM.
era po którym następują łańcuchy oddzielone średnikiem definiujące jak są liczone i wyświetlane lata dla każdej ery w locale. Każdy łańcuch ma następujący format:
kierunek:przesunięcie:data_początkowa:data_końcowa:nazwa_ery:format_ery
Po są zdefiniowane następująco:
kierunek
+ albo -. + oznacza, że lata bliższe do daty_początkowej mają niższe wartości niż lata bliższe dacie_końcowej. - oznacza odwrotną sytuację.
przesunięcie
Numer roku najbliższy dacie_początkowej w erze, odpowiadający opisowi %Ey (zob. strptime(3)).
data_początkowa
Początek ery w formacie rrrr/mm/dd. Lata przed AD 1 są reprezentowane jako liczby ujemne.
data_końcowa
Koniec ery e formacie rrrr/mm/dd lub jedna z dwóch wartości specjalnych: -* lub +*. -* oznacza, że data końcowa jest początkiem czasu. +* oznacza, że data końcowa jest końcem czasu.
nazwa_ery
Nazwa ery odpowiadająca opisowi %EC (zob. strptime(3)).
format_ery
Format roku w erze odpowiadający opisowi %EY (zob. strptime(3)).
era_d_fmt
po którym następuje format daty w alternatywnej notacji ery, odpowiadający opisowi %Ex (zob. strptime(3)).
era_t_fmt
po którym następuje format czasu w alternatywnej notacji ery, odpowiadający opisowi %EX (zob. strptime(3)).
era_d_t_fmt
po którym następuje format daty i czasu w alternatywnej notacji ery, odpowiadający opisowi %Ec (zob. strptime(3)).
alt_digits
po którym następują alternatywne cyfry używane do daty i czasu w locale.
week po którym następuje lista trzech wartości zapisanych jako zwykłe liczby: liczba dni w tygodniu (domyślnie 7), data rozpoczynająca tydzień (domyślnie odnosząca się do niedzieli) i minimalna długość pierwszego tygodnia w roku (domyślnie 4). Niezależnie od początkowego tygodnia dla niedzieli powinno się używać 19971130, a dla poniedziałku 19971201. Zob. UWAGI.
first_weekday (od glibc 2.2)
po którym następuje numer pierwszego dnia z listy day do pokazania w kalendarzach. Domyślna wartość 1 (zwykła liczba) odnosi się albo do niedzieli, albo do poniedziałku, w zależności od wartości drugiej pozycji z listy week. Zob. UWAGI.
first_workday (od glibc 2.2)
po którym następuje numer pierwszego dnia roboczego z listy day. Domyślną wartością jest 2 (zwykła liczba). Zob. UWAGI.
cal_direction
po której następuje wartość zapisana jako zwykła liczba wskazująca kierunek wyświetlania dat kalendarzowych, jak poniżej:
1 Od lewej do prawej, z góry.
2 Od góry do dołu, z lewej.
3 Z prawej do lewej, z góry.
date_fmt
po którym następuje format daty odpowiedni dla date(1) (składnia opisana w strftime(3)).
Definicję LC_TIME kończy napis END LC_TIME.

PLIKI

/usr/lib/locale/locale-archive
Domyślne (zwykle) położenie archiwum locale.
/usr/share/i18n/locales
Domyślna (zwykle) ścieżka plików definicji locale.

ZGODNE Z

POSIX.2, ISO/IEC TR 14652.

UWAGI

Wspólne pomysły społeczności biblioteki GNU C odnośnie abday, day, week, first_weekday i first_workday ze strony https://sourceware.org/glibc/wiki/Locales przedstawiają się następująco.
* Wartość drugiego wpisu listy week określa początek list abday i day.
* first_weekday określa przesunięcie pierwszego dnia tygodnia na listach abday i day.
* Z powodów kompatybilności, wszystkie locale glibc powinny ustawiać wartość drugiego wpisu na liście week na 19971130 (niedziela) i tak samo powinny rozpoczynać listę abday oraz day, natomiast to, kiedy de facto zaczyna się tydzień i dni robocze należy ustawić w first_weekday i first_workday: 1 (niedziela) lub 2 (poniedziałek).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <>, Michał Kułach <> i Robert Luberda <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.05 oryginału.
⇧ Top