Linux repositories inspector
18 lutego 2012

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

initscripts

Scripts to bring up network interfaces and legacy utilities

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

tmpfs - zmienne konfigurujące sposób montowania tmpfs w trakcie rozruchu

OPIS

Plik /etc/default/tmpfs zawiera ustawienia zmiennych w formacie POSIX:
ZMIENNA=WARTOŚĆ
Dozwolone jest tylko jedno przypisanie w wierszu. Można używać również komentarzy (zaczynających się od kratki #).
Plik służy do konfiguracji systemów plików tmpfs, które są montowane we wczesnej fazie rozruchu, jeszcze przed systemami plików z /etc/fstab. Obecnie dotyczy to /run, /run/lock, /run/shm i /tmp. /run musi być tmpfs w systemach obsługujących montowania tmpfs. /run/lock i /run/shm mogą być oddzielnymi montowaniami tmpfs, co jest przydatne do rozdzielenia ograniczeń rozmiaru systemu. /tmp nie musi być tmpfs, i domyślnie nie jest montowane jako tmpfs.
/run Dawniej konfigurowane za pomocą RAMRUN w /etc/default/rcS, /run jest obecnie zawsze montowane jako system plików pamięci RAM (tmpfs). Rozmiar tmpfs można kontrolować zmiennymi TMPFS_SIZE i RUN_SIZE. Domyślne opcje można przesłonić wpisami w /etc/fstab, na przykład:
tmpfs /run tmpfs nodev,nosuid,size=10%,mode=755 0 0
Zawartość /run zostanie utracona po wyłączeniu systemu, choć nie jest już jawnie czyszczona przy rozruchu. Pakiety nie mogą oczekiwać, że katalogi w /run będą istniały po rozruchu i będzie to uważane za błąd wymagający poprawki. Proszę zauważyć, że /run było wcześniej /var/run i w celu zachowania kompatybilności zostanie utworzone dowiązanie symboliczne lub montowanie używające podpięcia (bind).
/run/lock Poprzednio konfigurowane za pomocą RAMLOCK w /etc/default/rcS. Obecnie - za pomocą RAMLOCK, TMPFS_SIZE i LOCK_SIZE. Domyślne opcje można przesłonić wpisami w /etc/fstab, na przykład:
tmpfs /run/lock tmpfs nodev,noexec,nosuid,size=52428800,mode=1777 0 0
Niezależnie od tych ustawień /run/lock będzie położony w tmpfs, a punktem montowania będzie albo /run/lock (jeśli RAMLOCK=yes), albo /run (jeśli RAMLOCK=no). Zawartość /var/lock zostanie zawsze utracona po zamknięciu systemu, choć nie jest już jawnie czyszczona przy rozruchu. Pakietom nie wolno zakładać, że /var/lock będzie istniało po rozruchu. Będzie to traktowane jako błąd wymagający naprawy. /run/lock było poprzednio /var/lock, a kompatybilność zapewni dowiązanie symboliczne lub montowanie używające podpięcia (bind).
/run/shm Poprzednio konfigurowane za pomocą RAMSHM w /etc/default/rcS. Proszę zauważyć, że ustawienie z /etc/default/rcS będzie wciąż honorowane, jeśli będzie obecne, lecz pierwszeństwo odniosą wpisy z /etc/default/tmpfs. Konfigurowane za pomocą RAMSHM, TMPFS_SIZE i SHM_SIZE. Domyślne opcje można przesłonić wpisami w /etc/fstab, na przykład:
tmpfs /run/shm tmpfs nosuid,nodev,size=40%,mode=1777 0 0
Pakiety nie mogą oczekiwać, że katalogi w /run/shm będą istniały po rozruchu. Proszę zauważyć, że /run/shm było wcześniej /dev/shm i w celu zachowania kompatybilności zostanie utworzone dowiązanie symboliczne lub montowanie używające podpięcia (bind). Jeśli będzie istniał wpis fstab do /dev/shm zamiast /run/shm, to /dev/shm wciąż będzie używane. Jest to konieczne jedynie użytkownik nowszych wersji bazy danych Oracle, która zawiera niepoprawne sprawdzenie /dev/shm.
/tmp Poprzednio konfigurowane za pomocą RAMTMP w /etc/default/rcS. Proszę zauważyć, że ustawienie z /etc/default/rcS będzie wciąż honorowane, jeśli będzie obecne, lecz pierwszeństwo odniosą wpisy z /etc/default/tmpfs. Konfigurowane za pomocą RAMTMP, TMPFS_SIZE i TMP_SIZE . Domyślne opcje można przesłonić wpisami w /etc/fstab, na przykład:
tmpfs /tmp tmpfs nodev,nosuid,size=20%,mode=1777 0 0
Pakiet nie powinny oczekiwać, że katalogi w /tmp będą istniały po rozruchu.
UWAGA: Plik ten jest ignorowany, gdy jako system init używany jest systemd.

OPCJE

Można ustawić następujące zmienne:

Włączanie lub wyłączenia montowania tmpfs

Następujące opcje włączają lub wyłączają określone montowania (z wyjątkiem /run). Dodatkowy wpis w /etc/fstab bezwarunkowo włączy dane montowanie, przesłaniając niniejsze ustawienie.
RAMLOCK Montuje /run/lock jako tmpfs (oddzielnie od /run). Domyślnie yes (tak); ustawienie no (nie) wyłączy to montowanie (tzn. /run/lock będzie częścią montowania /run tmpfs, jeśli będzie ono dostępne).
RAMSHM Montuje /run/lock jako tmpfs (oddzielnie od /run). Domyślnie yes (tak); ustawienie no (nie) wyłączy to montowanie (tzn. /run/lock będzie częścią montowania /run tmpfs, jeśli będzie ono dostępne).
RAMTMP Montuje /tmp jako tmpfs. Domyślnie no (nie); ustawienie yes (tak) włączy to montowanie (przy wyłączonym ustawieniu /run/lock będzie częścią montowania /run tmpfs, jeśli będzie ono dostępne). /tmp można skonfigurować również jako oddzielne montowanie w /etc/fstab, które przesłoni wówczas ustawienie RAMTMP.

Konfigurowanie limitów rozmiaru montowań tmpfs

Poniższe opcje konfigurują limity rozmiarów montowań tmpfs. Proszę zauważyć, że wpisy w /etc/fstab przesłonią niniejsze limity.
Poniższe zmienne _SIZE są maksymalnymi rozmiarami (w bajtach), jakie może osiągnąć system plików tmpfs. Rozmiar zostanie zaokrąglony w dół do wielkości strony (4096 bajtów). W przypadku nieustawienia żadnej wartości, TMPFS_SIZE skorzysta z wartości domyślnych.
Bardziej złożone opcje można tworzyć za pomocą odpowiedniego wpisu w /etc/fstab. Przykład:
tmpfs /run tmpfs size=10% 0 0
to odpowiednik
RUN_SIZE=10%
który przesłoni ustawienie RUN_SIZE. W ten sposób można podać dodatkowe opcje, takie jak nr_blocks i nr_inodes, jak również mode, nodev, nosuid i noexec.
TMPFS_SIZE Maksymalny rozmiar wszystkich systemów plików tmpfs, jeśli nie poda się konkretnego ich rozmiaru. Domyślnie jest to 20%VM (20% pamięci wirtualnej (ang. virtual memory), w tym pamięci wymiany). Jeśli nie poda się tu wartości, zostanie użyta domyślna wartość jądra (50% RAM-u). Proszę zauważyć, że przyrostek "%VM" można użyć w tym i we wszystkich ustawieniach _SIZE poniżej, lecz nie można z niego skorzystać w /etc/fstab (całkowity rozmiar jest obliczany przez skrypty rozruchowe init).
RUN_SIZE Maksymalny rozmiar /run (poprzednio /var/run). Domyślnie jest to 10% pamięci podstawowej, wymagana wartość zależy od wymagań uruchamianych programów, przewidywana wartość /run jest dopasowana do wielkości systemu. Obserwowano wykorzystanie na poziomie co najmniej 50 MiB w dużym, obciążonym serwerze Samba. Zwykle wykorzystywane są setki KiB, maksymalnie dziesiątki MiB.
LOCK_SIZE Maksymalny rozmiar /run/lock (poprzednio /var/lock). Domyślna wartość to 5242880 (5 MiB). W typowych zastosowaniach są to dziesiątki KiB, maksymalnie setki KiB. Domyślna wartość zapewnia, że limit ten nigdy nie będzie osiągnięty.
SHM_SIZE Maksymalny rozmiar /run/shm (poprzednio /dev/shm). Brak domyślnego rozmiaru, wymagany rozmiar zależy od wymagań uruchamianych programów.
TMP_SIZE Maksymalny rozmiar /tmp/. Brak domyślnego rozmiaru.

Awaryjne miejsce na /tmp

Jeśli rozmiar wolnego miejsca w głównym systemie plików (/) spadnie poniżej określonego rozmiaru, to tmpfs zostanie zamontowany na /tmp (niezależnie od ustawienia RAMTMP, które jest wówczas przesłaniane). Dzięki temu umożliwione zostanie poprawne zalogowanie, które wobec braku miejsca byłoby niemożliwe.
TMP_OVERFLOW_LIMIT Montuje tmpfs w /tmp jeśli rozmiar wolnego miejsca w głównym systemie plików spadnie poniżej limitu w trakcie rozruchu (domyślnie 1024 KiB).

AUTOR

Roger Leigh <>

ZOBACZ TAKŻE

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.88 oryginału.
⇧ Top