Linux repositories inspector
wesnoth
2013
Aliases: wesnoth-1.12-nolog(6), wesnoth-1.12-smallgui(6), wesnoth-1.12_editor(6)

wesnoth-1.12-core

fantasy turn-based strategy game (branch 1.12)

NAZWA

wesnoth - Bitwa o Wesnoth, turowa strategia w klimatach fantasy

SKŁADNIA

wesnoth [OPCJE] [SCIEZKA_DO_DANYCH]

OPIS

Battle for Wesnoth jest turową strategią w klimatach fantasy.
Pokonaj wszystkich wrogich przywódców z pomocą odpowiednio dobranej grupy żołnierzy, dbając również o zarządzanie zasobami złota oraz wioskami. Wszystkie jednostki posiadają charakterystyczne zalety i słabości. Aby wygrać, wykorzystuj zalety swoich jednostek, ustawiając je na najlepszych pozycjach i nie pozwól, by twój przeciwnik uczynił to samo. Zdobywając doświadczenie, jednostki uczą się nowych umiejętności i stają się coraz potężniejsze. Graj w Wesnoth we własnym języku i przetestuj swoje umiejętności w rozgrywce przeciwko sprytnemu, komputerowemu przeciwnikowi lub przyłącz się do wielkiej sieciowej społeczności graczy Wesnoth. Twórz własne jednostki, scenariusze lub kampanie i udostępniaj je innym graczom.

OPCJE

--bpp liczba
ustawia liczbę bitów na piksel. Przykład: --bpp 32
-c, --campaign [<id_kampanii>]
przechodzi bezpośrednio do kampanii o identyfikatorze <id_kampanii>. Jeśli identyfikator nie zostanie podany, zostanie wyświetlone menu wyboru. Uwaga: używając tej opcji, należy koniecznie podać ścieżkę do katalogu danych jako ostatni argument — w przeciwnym razie gra uzna identyfikator kampanii lub scenariusza za katalog danych.
--campaign-difficulty [<difficulty>]
Poziom trudności wskazanej kampanii (od 1 do wartości maksymalnej). Jeśli wartość nie zostanie podana, zostanie wyświetlone okno wyboru poziomu trudności kampanii.
--campaign-scenario <id_scenariusza>
Identyfikator scenariusza ze wskazanej kampanii. Domyślnie wczytywany jest pierwszy scenariusz.
--data-dir <katalog>
używa podanego katalogu danych zamiast domyślnego.
--data-path
path the path of the data directory and exits.
-d, --debug
aktywuje dodatkowe opcje trybu poleceń w grze (więcej informacji o trybie poleceń można znaleźć na stronie http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).
-e, --editor plik
bezpośrednio uruchamia wbudowany edytor map. Jeśli podano parametr plik, działanie opcji jest równoważne -l --load
--fps wyświetla bieżącą liczbę klatek na sekundę w rogu ekranu.
-f, --fullscreen
uruchamia grę w trybie pełnoekranowym.
--gunzip plikwejsciowy.gz
dekompresuje plik zapisanej gry w formacie gzip i zapisuje go bez rozszerzenia .gz. Pierwotny plik (plikwejsciowy.gz) jest usuwany.
--gzip plikwejsciowy
kompresuje plik zapisanej gry do archiwum gzip (plikwejsciowy.gz) i usuwa pierwotny plik (plikwejsciowy).
-h, --help wyświetla podsumowanie opcji wiersza poleceń na standardowym wyjściu i kończy działanie.
-l, --load file
ładuje plik zapisu gry plik z domyślnego katalogu zapisanych gier. Jeśli dodatkowo podano opcję -e lub --editor, zostanie uruchomiony edytor z załadowaną mapą z pliku plik. Jeśli wskazano katalog, po uruchomieniu edytora zostanie wyświetlone okno dialogowe ładowania mapy z zawartością tego katalogu.
--log-poziom=domena1,domena2,...
określa poziom istotności domen debugowania. all oznacza dopasowanie wszystkich domen debugowania. Dostępne poziomy: error (błędy), warning (ostrzeżenia), info (informacje), debug (debugowanie). Poziom domyślny to error (błędy).
--logdomains [filtr]
wypisuje zdefiniowane domeny debugowania (jeśli podano wartość parametru filter — tylko domeny zawierające tę wartość) i kończy pracę.
--max-fps liczba klatek na sekundę wyświetlanych przez grę. Wartość ta powinna zawierać się między 1 a 1000, przy czym domyślna wartość to 50.
-m, --multiplayer
uruchamia grę wieloosobową. Wraz z przełącznikiem --multiplayer można używać objaśnionych poniżej opcji dodatkowych. Są to jedyne opcje dozwolone w połączeniu z --multiplayer.
--no-delay
uruchamia grę bez opóźnień na wykonanie testów wydajności grafiki. Ta opcja jest domyślnie włączana przez przełącznik --nogui.
--nocache
wyłącza buforowanie danych gry.
--nomusic
uruchamia grę bez muzyki.
--nosound
uruchamia grę bez dźwięków i muzyki.
--path wyświetla nazwę katalogu z danymi gry i kończy działanie.
-p, --preprocess <source file/folder> <target directory>
preprocesses a specified file/folder. For each file(s) a plain .cfg file and a processed .cfg file will be written in specified target directory. If a folder is specified, it will be preprocessed recursively based on the known preprocessor rules. The common macroses from the "data/core/macros" directory will be preprocessed before the specified resources. Example: -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/result. For details regarding the preprocessor visit: http://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor
--preprocess-defines=DEFINE1,DEFINE2,etc
comma separated list of defines to be used by the ’--preprocess’ command. If SKIP_CORE is in the define list the "data/core" directory won’t be preprocessed.
--preprocess-input-macros <plik źródłowy>
używane tylko przez polecenie --preprocess. Określa plik zawierający bloki [preproc_define], które mają być dołączone przed przetworzeniem wstępnym.
--preprocess-output-macros [<plik docelowy>]
używane tylko przez polecenie --preprocess. Wypisuje do pliku docelowego wszystkie wstępnie przetworzone makra. Jeśli plik nie zostanie określony, dane wyjściowe zostaną umieszczone w pliku „_MACROS_.cfg” w katalogu docelowym polecenia --preprocess. Opcję należy podać przed poleceniem --preprocess.
-r XxY, --resolution XxY
ustawia rozdzielczość ekranu gry. Przykład: -r 800x600
-s, --server [host]
nawiązuje połączenie z podanym hostem lub (jeśli host nie został podany) z pierwszym serwerem określonym w preferencjach. Przykład: --server server.wesnoth.org
--username<username>
uses <username> when connecting to a server, ignoring other preferences.
--password<password>
uses <password> when connecting to a server, ignoring other preferences. Unsafe.
--strict-validation
błędy sprawdzenie poprawności są traktowane jako błędy krytyczne.
-t, --test uruchamia grę z małym scenariuszem testowym.
--userconfig-dir name
sets the user configuration directory to name under $HOME or "My Documents\My Games" for windows. You can also specify an absolute path for the configuration directory outside the $HOME or "My Documents\My Games". Under X11 this defaults to $XDG_CONFIG_HOME or $HOME/.config/wesnoth, on other systems to the userdata path.
--userconfig-path
wyświetla ścieżkę katalogu konfiguracyjnego użytkownika i kończy działanie.
--userdata-dir name
sets the userdata directory to name under $HOME or "My Documents\My Games" for windows. You can also specify an absolute path for the userdata directory outside the $HOME or "My Documents\My Games".
--userdata-path
prints the path of the userdata directory and exits.
--validcache
przyjmuje, że zawartość pamięci podręcznej jest poprawna (niebezpieczne).
-v, --version
wyświetla numer wersji i kończy działanie.
-w, --windowed
uruchamia grę w oknie.
--with-replay
odtwarza powtórkę gry wczytanej za pomocą opcji --load.

Opcje dla flagi --multiplayer

Opcje dostępne dla danej strony gry wieloosobowej są oznaczone przez numer. numer powinien zostać zastąpiony przez numer danej strony. Zazwyczaj jest to 1 lub 2, ale zależy to od maksymalnej liczby graczy w danym scenariuszu.
--ai_confignumer=wartość
wybiera plik konfiguracyjny, który zostanie załadowany dla kontrolera AI tej strony.
--algorithmnumer=wartość
pozwala wybrać niestandardowy algorytm, z którego ma korzystać AI kontrolujące daną stronę. Dostępne wartości: idle_ai i sample_ai..
--controllernumer=wartość
pozwala ustalić typ gracza kontrolującego daną stronę. Dostępne wartości: human i ai.
--era=wartość
tej opcji należy użyć, aby zagrać w wybranej erze zamiast w erze domyślnej (Default). Ery wybierane są na podstawie identyfikatora i są opisane w pliku data/multiplayer/eras.cfg.
--exit-at-end
kończy działanie programu po zakończeniu scenariusza, bez wyświetlania tabeli zwycięstwa/porażki, która wymaga kliknięcia OK przez użytkownika. Opcja ta jest również stosowana do testowania za pomocą skryptów.
--ignore-map-settings
do not use map settings, use default values instead.
--multiplayer-repeat=value
repeats a multiplayer game value times. Best to use with --nogui for scriptable benchmarking.
--nogui uruchamia grę bez graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Aby osiągnać planowany rezultat, należy użyć tej flagi przed opcją --multiplayer.
--parmnumer=nazwa:wartość
ustawia dodatkowe parametry dla bieżącej strony. Wartość ta jest zależna od opcji użytych z flagami --controller i --algorithm.. Z reguły przydatne jedynie dla osób tworzących własne AI. (Dokumentacja niekompletna)
--scenario=wartość
wybiera scenariusz gry wieloosobowej według identyfikatora. Domyślnym scenariuszem jest multiplayer_The_Freelands.
--sidenumer=wartość
wybiera dla danej strony frakcję dostępną w bieżącej erze. Frakcja wybierana jest za pomocą identyfikatora. Frakcje opisane są w pliku data/multiplayer.cfg.
--turns=wartość
określa maksymalną liczbę tur dla danego scenariusza. Wartość domyślna to 50.

KOD WYJŚCIA

Prawidłowy kod wyjścia to 0. Kod wyjścia równy 1 oznacza błąd inicjalizacji (SDL, grafika, czcionki itp.). Kod wyjścia 2 sygnalizuje nieprawidłowe opcje wiersza poleceń.

AUTOR

Autor: David White <>.
Redakcja: Nils Kneuper <>, ott <> i Soliton <>.
Autorem pierwotnej wersji niniejszej strony podręcznika man jest Cyril Bouthors <>.
Odwiedź oficjalną stronę WWW: http://www.wesnoth.org/

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2003-2013 David White <>
Oprogramowanie typu Free Software. Oprogramowanie oparte na licencji GPL wersja 2 opublikowanej przez Free Software Foundation. Nie udziela się ŻADNEJ gwarancji, łącznie z RĘKOJMIĄ oraz GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

ZOBACZ TAKŻE

⇧ Top