Linux repositories inspector
procps-ng

procps-ng

Utilities for monitoring your system and its processes

procps

/proc file system utilities

NAZWA

sysctl - konfiguracja parametrów jądra w czasie działania

SKŁADNIA

sysctl [opcje] [zmienna[=wartość]] [...]
sysctl -p [plik lub wyrażenie_regularne] [...]

OPIS

sysctl służy do modyfikowania parametrów jądra w czasie działania. Dostępne parametry to te, które są w /proc/sys/. Do obsługi sysctl pod Linuksem wymagany jest procfs. Program sysctl może być używany do odczytu i zapisu danych sysctl.

PARAMETRY

zmienna
Nazwa klucza, z którego mają być odczytane dane, na przykład kernel.ostype. Akceptowany jest także separator ’/’ zamiast ’.’.
zmienna=wartość
Aby ustawić klucz, należy użyć formy zmienna=wartość, gdzie zmienna to klucz, a wartość wartość, na jaką klucz ma być ustawiony. Jeśli wartość zawiera apostrofy lub znaki, które są przetwarzane przez powłokę, może być potrzeba ujęcia wartości w cudzysłowy. Wymaga to użycia parametru -w.
-n, --values
Ta opcja wyłącza wypisywanie nazwy klucza przy wypisywaniu wartości.
-e, --ignore
Ta opcja powoduje ignorowanie błędów przy nieznanych kluczach.
-N, --names
Ta opcja powoduje wypisywanie samych nazw. Może być przydatna dla powłok z programowalnym dopełnianiem.
-q, --quiet
Ta opcja powoduje niewyświetlanie ustawianych wartości na standardowym wyjściu.
-w, --write
Ta opcja pozwala na zmianę ustawienia sysctl.
-p[PLIK], --load[=PLIK]
Wczytanie ustawień sysctl z podanego pliku lub /etc/sysctl.conf, jeśli nie podano pliku. Podanie - jako nazwy pliku oznacza odczyt danych ze standardowego wejścia. Użycie tej opcji oznacza, że argumenty sysctl są plikami, które będą czytane w kolejności podania. Argument plikowy może być też podany jako wyrażenie regularne.
-a, --all Wyświetlenie wszystkie aktualnie dostępnych wartości.
--deprecated
Dołączenie do listy wartości --all parametrów przestarzałych.
-b, --binary
Wypisanie wartości bez nowej linii.
--system
Wczytanie ustawień ze wszystkich systemowych plików konfiguracyjnych.
/run/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf
-r, --pattern wzorzec
Naniesienie wyłącznie ustawień pasujących do wzorca. wzorzec wykorzystuje składnię rozszerzonych wyrażeń regularnych.
-A Alias dla -a
-d Alias dla -h
-f Alias dla -p
-X Alias dla -a
-o Nic nie robi, istnieje dla zgodności z BSD.
-x Nic nie robi, istnieje dla zgodności z BSD.
-h, --help Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.
-V, --version
Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

PRZYKŁADY

/sbin/sysctl -a
/sbin/sysctl -n kernel.hostname
/sbin/sysctl -w kernel.domainname="example.com"
/sbin/sysctl -p/etc/sysctl.conf
/sbin/sysctl -a --pattern forward
/sbin/sysctl -a --pattern forward$
/sbin/sysctl -a --pattern ’net.ipv4.conf.(eth|wlan)0.arp’
/sbin/sysctl --system --pattern ’^net.ipv6’

PARAMETRY PRZESTARZAŁE

Zmienne base_reachable_time oraz retrans_time są przestarzałe. Polecenie sysctl nie pozwala na zmianę wartości tych parametrów. Użytkownicy uporczywie używający przestarzałych interfejsów powinni umieścić wartości w systemie plików /proc w inny sposób, na przykład:
echo 256 > /proc/sys/net/ipv6/neigh/eth0/base_reachable_time

PLIKI

/proc/sys
/etc/sysctl.conf

AUTOR

George Staikos

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres
⇧ Top