Linux repositories inspector
KDE Ramverk Qt 5.4
2016-06-04

kdoctools

various tools for accessing application documentation

kdoctools5

Tools to generate documentation in various formats from DocBook

kf5-kdoctools

KDE Frameworks 5 Tier 2 addon for generating documentation

kdoctools-lang

Translations for package kdoctools

kdoctools-git

Documentation generation from docbook

NAMN

qt5options - Gemensamma kommandoradsv\(:aljare f\(:or alla program som \(:ar baserade p\(oa QT-verktygsl\(oadan

SYNOPSIS

Qt-program [-style= stil / -style stil] [-stylesheet= stilmall / -stylesheet stilmall] [-widgetcount] [-reverse] [-qmljsdebugger= port] [-platform plattformsnamn[:alternativ]] [-platformpluginpath s\(:okv\(:ag] [-platformtheme plattformstema] [-plugin insticksmodul] [-qwindowgeometry geometri] [-qwindowicon ikon] [-qwindowtitle namn] [-reverse] [-session session] [-display v\(:arddatornamn:sk\(:armnummer] [-geometry geometri] [-dialogs= [xp|none]] [-fontengine= freetype] [-h, --help och -? p\(oa Windows] [-v --version]

V\(:ALJARE

F\(:oljande v\(:aljare g\(:aller alla program som anv\(:ander Qt(TM):
-style= stil / -style stil
St\(:all in stilen f\(:or programmets grafiska anv\(:andargr\(:anssnitt. M\(:ojliga v\(:arden beror p\(oa systeminst\(:allningen. Om Qt kompileras med ytterligare stilar eller har ytterligare stilar som insticksmoduler \(:ar de tillg\(:angliga f\(:or kommandoradsv\(:aljaren -style.
-stylesheet= stilmall / -stylesheet stilmall
St\(:all in programmets stilmall. V\(:ardet m\(oaste vara en s\(:okv\(:ag till en fil som inneh\(oaller stilmallen.
-widgetcount
Skriv ut fels\(:okningsmeddelanden i slutet om antal of\(:orst\(:orda grafiska komponenter som \(:ar kvar och maximalt antal grafiska komponenter som existerade samtidigt.
-reverse
St\(:all in programmets layoutriktning till Qt::RightToLeft. Alternativet \(:ar avsett att hj\(:alpa till vid fels\(:okning och ska inte anv\(:andas i produktion. Standardv\(:ardet detekteras automatiskt fr\(oan anv\(:andarens landsinst\(:allningar (se ocks\(oa QLocale::textDirection()).
-qmljsdebugger= port
Aktive QML/JS-avlusare med en angiven port. V\(:ardet m\(oaste ha formatet port:1234[,block], d\(:ar block \(:ar valfritt och g\(:or att programmet v\(:antar till avlusaren ansluter till den.
-platform plattformsnamn[:alternativ]
Ange insticksmodulen Qt Platform Abstraction (QPA).
-platformpluginpath s\(:okv\(:ag
Ange s\(:okv\(:agen till plattformens insticksmoduler.
-platformtheme plattformstema
Ange plattformens tema.
-plugin insticksmodul
Ange ytterligare insticksmoduler att ladda. Argumentet kan anv\(:andas flera g\(oanger.
-qwindowgeometry geometri
Ange f\(:onstergeometri f\(:or huvudf\(:onstret med X11-syntax. Exempelvis: -qwindowgeometry 100x100+50+50
-qwindowicon ikon
St\(:all in f\(:orvald f\(:onsterikon.
-qwindowtitle namn
St\(:all in det f\(:orsta f\(:onstrets namn.
-session session
\(oAterst\(:all programmet fr\(oan en tidigare session.
-display v\(:arddatornamn:sk\(:armnummer
Byt sk\(:arm p\(oa X11. \(:Overskrider milj\(:ovariabeln DISPLAY.
-geometry geometri
Ange f\(:onstergeometri f\(:or huvudf\(:onstret p\(oa X11. Exempelvis: -geometry 100x100+50+50.
-dialogs= [xp|none]
Bara tillg\(:anglig f\(:or -platform windows. V\(:ardet xp anv\(:ander XP-liknande inbyggda dialogrutor och none inaktiverar dem.
-fontengine= freetype
Anv\(:and teckensnittsverktyget FreeType.
-h, --help och -? p\(oa Windows
Skriv ut alla alternativ och programmets beskrivning.
-v --version
Visa programmets versionsstr\(:ang.

SE OCKS\(oA

UPPHOVSM\(:AN

Manualsidan ursprungligen skriven av Lauri Watts <>
Uppdaterade till Ramverk 5 av Burkhard L\(:uck <>
Informationen f\(:or den h\(:ar manualsidan \(:ar fr\(oan \m[blue]dokumentationen f\(:or QApplication\m[][1], \m[blue]dokumentationen f\(:or QGuiApplication\m[][2] och \m[blue]dokumentationen f\(:or QCommandLineParser\m[][3].

AUTHORS

Lauri Watts <>
Author.
Burkhard L\(:uck <>
Author.

NOTER

1. dokumentationen f\(:or QApplication https://doc.qt.io/qt-5/qapplication.html#QApplication
2. dokumentationen f\(:or QGuiApplication https://doc.qt.io/qt-5/qguiapplication.html#QGuiApplication
3. dokumentationen f\(:or QCommandLineParser https://doc.qt.io/qt-5/qcommandlineparser.html
⇧ Top