Linux repositories inspector

autoconf(1) - Türkçe

autoconf 2.59

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

autoconf

A GNU tool for automatically configuring source code

ÝSÝM

autoconf - yapýlandýrma betiklerini oluþturur

KULLANIM

autoconf [seçenek] þablon-dosya ...

AÇIKLAMA

Verilmiþse, þablon-dosyadan, varsa configure.ac\N’39’den, yoksa configure.in\N’39’den bir yapýlandýrma betiði oluþturur. Eðer þablon-dosya verilmiþse, çýktý standart çýktýya yollanýr, verilmemiþse çýktý configure dosyasýna yollanýr.

Ýþlem kipleri:

-h, --help Bu yardým metnini basar ve çýkar.
-V, --version
Sürüm bilgilerini basar ve çýkar.
-v, --verbose
Ýþlemi ayrýntýlý raporlar.
-d, --debug
Geçici dosyalar kaldýrýlmaz.
-f, --force
Tüm dosyalar eski sürüm kabul edilir.
-o, --output=dosya
Çýktýyý dosya\N’39’ya kaydeder (Öntanýmlý olarak standart çýktýya yazýlýr).
-W, --warnings=sýnýf
sýnýf [sözdizimi] girdisi ile belirtilen sýnýfa ait uyarýlarý gösterir.
Uyarý sýnýflarý þunlardýr:
\N’39’cross\N’39’
çapraz derleme sorunlarý
\N’39’obsolete\N’39’
atýl duruma gelmiþ yapýlar
\N’39’syntax\N’39’
Sözdizimsel olarak belirsiz yapýlar
\N’39’all\N’39’
bütün uyarýlar
\N’39’no-SINIF\N’39’
SINIFa iliþkin tüm uyarýlarý kapatýr
\N’39’none\N’39’
bütün uyarýlarý kapatýr
\N’39’error\N’39’
uyarýlar hata sayýlýr
Ortam deðiþkeni \N’39’WARNINGS\N’39’ etkin olur.

Kütüphane dizinleri:

-B, --prepend-include=dizin
dizin olarak verilen dizini arama yolunun önüne ekler.
-I, --include=dizin
dizin olarak verilen dizini arama yolunun sonuna ekler.

Ýzleme:

-t, --trace=makro
makro çaðrýlarýnýn listesini gösterir.
-i, --initialization
Autoconf\N’39’un ilklendirme süreci de izlenir.
Ýzleme kipinde hiçbir yapýlandýrma betiði oluþturulmaz.

YAZAN

David J. MacKenzie ve Akim Demaille tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-autoconf (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2003 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir serbest yazýlýmdýr; kopyalama koþullarý için kaynak koduna bakýnýz. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

automake(1), autoreconf(1), autoheader(1), autoscan(1), autoupdate(1), config.guess(1), config.sub(1), ifnames(1), libtool(1).
autoconf komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve autoconf yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info autoconf

ÇEVÝREN

Can Kavaklýoðlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Nisan 2004

⇧ Top