Linux repositories inspector
GNU coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

base64 - veriyi base64 kodlar veya kodunu çözer ve standart çýktýya basar

KULLANIM

base64 seçenekler dosya

AÇIKLAMA

base64, dosya veya standart girdiyi base64 kodlar veya kodunu çözer ve standart çýktýya basar.
-w, --wrap=sütun
Kodlanan satýrlarý sütun karakterle sýnýrlar (öntanýmlý 76). Satýr geniþliðini sýnýrlamayý iptal etmek için 0 kullanýnýz.
-d, --decode
Verinin kodunu çözer.
-i, --ignore-garbage
Kodu çözerken alfabetik olmayan karakterleri yoksayar.
--help Bu yardým metnini basar ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini basar ve çýkar.
dosya belirtilmezse veya dosya olarak - verilirse standart girdi okunur.
Veri RFC 3584\N’39’te açýklandýðý gibi base64 alfabesine göre kodlanýr. Kod çözme öntanýmlý olarak uyumlu girdi gerektirir. Kodlanmýþ akýmý içindeki alfabetik olmayan karakterlerden (örneðin satýrsonu karakterleri) kurtarmak için --ignore-garbage seçeneðini kullanýnýz.

YAZAN

Simon Josefsson tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

base64 komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve base64 yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils base64

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

⇧ Top