Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

basename - dosya isimlerinden dizin ve soneki ayýrýr

KULLANIM

basename isim [sonek]
basename seçenekler

AÇIKLAMA

Dizin bileþenlerini silerek isim\N’39’i basar. Þayet belirtilmiþse, dosya sonekini de kaldýrýr.
--help Bu yardým metnini basar ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini basar ve çýkar.

ÖRNEKLER

basename /usr/bin/sort
"sort" çýktýlanýr.
basename include/stdio.h .h
"stdio" çýktýlanýr.

YAZAN

Bilinmiyor.

GERÝBÝLDÝRÝM

Bir yazýlým hatasý bulursanýz, lütfen <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

dirname(1), readlink(1)
basename komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve basename yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils basename

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mart 2004
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.

⇧ Top