Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

cat - dosyalarý birleþtirir ve standart çýktýya yazar

KULLANIM

cat [seçenek] dosya...

AÇIKLAMA

Standart girdiyi veya belirtilen dosyalarý belirtildikleri sýraya göre ardarda ekleyerek ve standart çýktýya gönderir.
-A, --show-all
-vET ile ayný.
-b, --number-nonblank
Boþ olmayan çýktý satýrlarýný numaralar.
-e -vE ile ayný.
-E, --show-ends
Her satýrýn sonuna $ ekler.
-n, --number
Bütün çýktý satýrlarýný numaralandýrýr
-s, --squeeze-blank
Asla tek bir boþ satýrdan fazlasý olmaz.
-t -vT ile ayný.
-T, --show-tabs
Sekme karakterlerini ^I ile gösterir.
-u (yoksayýlýr)
-v, --show-nonprinting
LFD ve TAB hariç, ^ ve M- iþaretleme sistemini kullanýr
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
dosya verilmezse ya da dosya olarak - verilirse standart girdi okunur.

ÖRNEKLER

cat f - g Sýrayla, f dosyasýnýn içeriðini, standart girdiyi ve g dosyasýnýn içeriðini basar.
cat Standart girdiyi standart çýktýya kopyalar.

YAZAN

Torbjorn Granlund ve Richard M. Stallman tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

cat komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve cat yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde kuruluysa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils cat

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.

⇧ Top