Linux repositories inspector
E2fsprogs sürüm-1.32

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

e2fsprogs

Utilities for managing ext2, ext3, and ext4 file systems

ÝSÝM

chattr - Bir Linux geniþletilmiþ ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini deðiþtirir

KULLANIM

chattr [-RV]  [-v sürüm]  [kip]  dosyalar...

AÇIKLAMA

chattr bir Linux geniþletilmiþ ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini deðiþtirir.
Sembolik kip sözdizimi: +-=[ASacDdIijsTtu]
\N’39’+\N’39’ iþleci belirtilen özniteliklerin varolanlara eklenmesini saðlar; \N’39’-\N’39’ iþleci belirtilen öznitelikleri dosya özniteliklerinden çýkartýr; \N’39’=\N’39’ iþleci ise belirtilen özniteliklerin dosya öznitelikleri ile deðiþtirilmesini saðlar. Bu iþlecin kullanýlmasýndan sonra dosyanýn var olan öznitelikleri tamamen yok olur. Belirtilen öznitelikler eskilerinin yerini alýr.
\N’39’uASacDdijsu\N’39’ harfleri dosyalar için yeni öznitelikleri seçer: A ile eriþim zamaný güncellenmez, S ile güncellemeler eþzamanlý olur, D ile dizin güncellemelerini eþzamanlý olur, a ile sadece dosya sonuna ekleme yapýlabilir, c ile dosyalar sýkýþtýrýlmýþ tutulur, d ile dosya dump uygulamasýndan etkilenmez, i ile dosya deðiþtirilemez, j ile jurnalleme yapýlýr, s ile silme güvenliði saðlanýr, T ile dizin tepe dizin varsayýlýr, t ile dosya eklemesi ayrý bir blok ile olmaz, u ile silinememezlik saðlanýr.

SEÇENEKLER

-R Dizinlerin özniteliklerini ve içeriklerini ardýþýk olarak deðiþtirir. Dizin geçiþleri esnasýnda karþýlaþýlan sembolik baðlar yoksayýlýr.
-V Yapýlan iþlem hakkýnda daha ayrýntýlý çýktý verir ve sürüm bilgilerini gösterir.
-v sürüm Dosyanýn sürümünü/nesil numarasýný ayarlar.

ÖZNÝTELÝKLER

A Dosyanýn eriþim zamaný güncellenmez. Bu, dizüstü sistemlerde disk G/Ç sýrasýnda bir miktar tasarruf saðlar.
a Sadece dosyanýn sonuna ekleme yapýlabilir. Sadece root ya da CAP_LINUX_IMMUTABLE özelliðine sahip bir süreç bunu ayarlayýp, deðiþtirebilir.
c Sýkýþtýrýlmýþ; dosyanýn okuma-yazma sýrasýndaki açýlmasý/sýkýþtýrýlmasý çekirdeðin denetimindedir. Bu dosyadan okuma yapýlmak istendiðinde sýkýþtýrýlmamýþ veri döner. Yazýlmak istendiðinde ise diske yazýlmadan önce sýkýþtýrma yapýlýr.
D Bir dizine uygulanýr ve dizindeki deðiþiklikler diske eþzamanlý yazýlýr; bu dosya alt sisteminin \N’39’dirsync\N’39’ seçeneði ile baðlanmasýna eþdeðerdir.
d dump(8) çalýþtýrýldýðýnda dosya yedekleme adayý olmaz.
E Deneysel sýkýþtýrma yamalarý tarafýndan, sýkýþtýrýlmýþ dosyanýn sýkýþtýrma hatasýna sahip olduðunu göstermek için kullanýlýr. chattr kullanarak düzenlenemez veya sýfýrlanamaz; bununla birlikte lsattr(1) ile görüntülenebilir.
I Htree kodu tarafýndan isim-deðer çifti tablolarý kullanarak indislenmesinin geciktiðini belirtmek için kullanýlýr. chattr kullanarak düzenlenemez veya sýfýrlanamaz; bununla birlikte lsattr(1) ile görüntülenebilir.
i Deðiþmez; dosya içeriði silinemez, yazýlamaz, dosyaya bað oluþturulamaz ve ismi deðiþtirilemez. Sadece root ya da CAP_LINUX_IMMUTABLE özelliðine sahip bir süreç bunu ayarlayýp, deðiþtirebilir.
j Jurnal; dosya içindeki bütün bilgiler, dosyanýn kendisine yazýlmadan önce, etx3 günlükleme sistemine yazdýrýlýr. Fakat burada dosya sisteminin "data=ordered" veya "data=writeback" seçeneklerinden biri ile baðlanmýþ olmasý gerekir. Dosya sistemi "data=journalled" seçeneði ile baðlanmýþsa, zaten bütün veriler günlüklenmiþ durumdadýr ve bu niteliðin bir anlamý kalmaz. Sadece root ya da CAP_LINUX_IMMUTABLE özelliðine sahip bir süreç bu niteliði ayarlayýp, silebilir.
s Silinme güvenliði; bu özellik verilen bir dosya silindiðinde veri alaný sýfýrlarla doldurulur.
S Eþzamanlý güncellemeler; bu özelliði içeren bir dosya deðiþtirildiði zaman tüm deðiþiklikler diske anýnda yazýlýr, dosya alt sisteminin \N’39’sync\N’39’ seçeneði ile baðlanmasýna eþdeðer özellik saðlar.
T Bu özniteliðe sahip olan dizin, dizin yapýsýnýn tepesi olarak kabul edilecektir. Buradaki amaç, Linux 2.5.46 ve daha sonrasýnda kullanýlan Orlov blok ayýrýcýya uyum saðlamaktýr.
t Bu özniteliðe sahip olan dosyada, diðer dosyalar ile birleþtirmeden dolayý bir blok parçalanmasý meydana gelmez (uç birleþtirmeyi destekleyen dosya sistemleri için). LILO gibi dosya sistemini doðrudan okuyan ve uç birleþtirmeli dosyalarý anlamayan uygulamalar için bu gereklidir.
u Silinememezlik; bu dosya silindiðinde içeriði saklanýr. Bu, kullanýcýya, silinmiþ dosyanýn geri getirilmesini (undelete) isteme olanaðý saðlar.
X Deneysel sýkýþtýrma yamalarý tarafýndan, sýkýþtýrýlmýþ dosyanýn ham içeriðine doðrudan eriþilebileceðini göstermek için kullanýlýr. chattr kullanarak düzenlenemez veya sýfýrlanamaz; bununla birlikte lsattr(1) ile görüntülenebilir.
Z Deneysel sýkýþtýrma yamalarý tarafýndan, sýkýþtýrýlmýþ dosyanýn kirlenmiþ olduðunu göstermek için kullanýlýr. chattr kullanarak düzenlenemez veya sýfýrlanamaz; bununla birlikte lsattr(1) ile görüntülenebilir.

YAZAN

chattr Remy Card <Remy.Card (at) linux.org> tarafýndan yazýlmýþtýr.

YAZILIM HATALARI VE SINIRLAMALAR

Linux 2.2\N’39’de, \N’39’c\N’39’, \N’39’s\N’39’ ve \N’39’u\N’39’ öznitelikleri çekirdek dosya sistemi tarafýndan desteklenmemekteydi. Yakýn bir gelecekte, bu öznitelikler, ext2 dosya sistemine eklenecektir.
\N’39’j\N’39’ seçeneði, sadece ext3 olarak baðlanmýþ dosya sistemlerinde kullanýþlýdýr.
\N’39’D\N’39’ seçeneði sadece Linux çekirdeðinin 2.5.19 ve daha yüksek sürümlerinde geçerlidir.

TEMÝNÝ

chattr, e2fsprogs paketinin bir parçasýdýr ve
http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden temin edilebilir.

ÝLGÝLÝ BELGELER

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasým 2003

⇧ Top