Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

chgrp - dosyanýn grup iyeliðini deðiþtirir

KULLANIM

chgrp [seçenek]... grup dosya...
chgrp [seçenek]... --reference=örnek-dosya dosya...

AÇIKLAMA

Herbir dosyanýn ait olduðu grubu grup olarak deðiþtirir. --reference seçeneði ile her dosyanýn grubunu örnek-dosyanýn grubu ile ayný yapar.
-c, --changes
Sadece deðiþiklik olduðu zaman rapor vermesi dýþýnda --verbose gibidir.
--dereference
Sembolik baðlarýn kendilerini etkilemez, sadece baðýn hedefini etkiler.
-h, --no-dereference
Sembolik baðlarý etkiler, sembolik baðlarýn hedefi olan dosyalarý etkilemez (sadece sembolik baðlarýn sahiplerinin deðiþtirilebildiði sistemlerde etkilidir).
--no-preserve-root
\N’96’/\N’39’ özel olarak ele alýnmaz (öntanýmlýdýr)
-f, --silent, --quiet
Pekçok hata iletisi engellenir.
--reference=örnek-dosya
grup yerine örnek-dosya\N’39’nýn grubu kullanýlýr.
-R, --recursive
Dosya ve dizinler ardýþýk olarak ele alýnýr.
-v, --verbose
Ýþlem yapýlan her bir dosya için bir taný bilgisi çýktýlar.
Aþaðýdaki seçenekler -R seçeneði ayrýca belirtildiði zaman bir dosya hiyerarþisinden diðerine nasýl geçileceðini belirlerler. Birden fazlasý belirtilmiþse sonuncusu etkili olur.
-H Eðer bir komut satýrý argümaný bir dizine sembolik bað ise iþlem baða deðil baðýn hedefine uygulanýr.
-L bir dizine sembolik bað olan baðlar saptandýðýnda iþlem baða deðil hedefine uygulanýr.
-P Ýþlem mümkünse sembolik baðýn kendisine uygulanýr, hedefine deðil (öntanýmlý)
--help Bu yardým metnini görüntüler ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çýkar.

ÖRNEKLER

chgrp staff /u
/u dizininin grubunu staff olarak deðiþtirir.
chgrp -hR staff /u
/u dizininin ve altýndaki dosyalarýn grubunu staff olarak deðiþtirir.

YAZAN

David MacKenzie ve Jim Meyering tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

chgrp komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve chgrp yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils chgrp

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasým 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.

⇧ Top