Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

chown - dosyanýn sahibini ve grubunu deðiþtirir

KULLANIM

chown [seçenek]... sahip[:[grup]... dosya...
chown [seçenek]... --reference=örnek-dosya dosya...

AÇIKLAMA

Bu kýlavuz, chown komutunun GNU sürümünü anlatmaktadýr. chown, belirtilen her bir dosya için kullanýcý ve/veya grup sahipliðini, seçenek olmayan ilk argümana göre, deðiþtirir. Þöyleki: Þayet, sadece bir kullanýcý adý veya sayýsal kullanýcý kimliði belirtilmiþse, kullanýcý belirtilen dosyalarýn sahibi olur ve dosya grubu deðiþmez. Þayet kullanýcý isminden sonra iki nokta üstüste veya bir nokta ile ayrýlmýþ grup ismi (veya sayýsal grup kimliði) varsa, grubun sahipliði de deðiþir. Buradaki önemli nokta, kullanýcý ismi ve grup ismi arasýnda boþluk olmamasý gerektiðidir. Kullanýcý isminden sonra iki nokta üstüste veya nokta var fakat grup ismi yok ise; kullancý dosyanýn sahibi olur ve dosya grubu, kullanýcýnýn birincil grubu olarak deðiþtirilir. Nokta veya iki nokta üstüste ve grup adý belirtilmiþ ama kullanýcý adý belirtilmemiþse, sadece dosya grubu deðiþtirilir. Bu durumda; chown, chgrp\N’39’un yaptýðýný yapar. Sadece ikinokta imi varsa ya da sahip:grup terimi hiç verilmemiþse, dosya sahipliðinde bir deðiþiklik yapýlmaz.

SEÇENEKLER

Her bir dosya\N’39’nýn sahip ve/veya grubunu sahip ve/veya grup olarak deðiþtirir. --reference seçeneði ile dosya\N’39’nýn sahip ve grubu örnek-dosya\N’39’nýnkilerle ayný yapýlýr.
-c, --changes
Sadece deðiþiklik olduðu zaman rapor vermesi dýþýnda --verbose gibidir.
--dereference
Sembolik baðlarýn kendilerini etkilemez, sadece baðýn hedefini etkiler.
-h, --no-dereference
Sembolik baðlarý etkiler, sembolik baðlarýn hedefi olan dosyalarý etkilemez (sembolik baðlarýn sahiplerinin deðiþtirilebildiði sistemlerde etkilidir).
--from=þimdiki_sahip:þimdiki_grup
Sadece þimdiki kullanýcý ve/veya grup isimlerinin burada tanýmlananlar ile eþleþtiði durumlarda; belirtilen dosyanýn sahibi ve/veya grubunu deðiþtirir. Bir sahip ya da grupla eþleþmenin gerekli olmadýðý durumlarda gerekli olmayan özellik belirtilmeyebilir.
--no-preserve-root
\N’96’/\N’39’ özel olarak ele alýnmaz (öntanýmlý)
--preserve-root
\N’96’/\N’39’ üzerinde ardýþýk iþlem yapýlamaz.
-f, --silent, --quiet
Pekçok hatayý görmezden gelir.
--reference=örnek-dosya
sahip:grup yerine örnek-dosya\N’39’nýn sahibi ve grubu kullanýlýr.
-R, --recursive
Dosya ve dizinleri ardýþýk olarak deðiþtirir.
-v, --verbose
Ýþlem yapýlan her bir dosya için bir taný bilgisi çýktýlar.
Aþaðýdaki seçenekler -R seçeneði ayrýca belirtildiði zaman bir dosya hiyerarþisinden diðerine nasýl geçileceðini belirlerler. Birden fazlasý belirtilmiþse sonuncusu etkili olur.
-H Eðer bir komut satýrý argümaný bir dizine sembolik bað ise iþlem baða deðil baðýn hedefine uygulanýr.
-L bir dizine sembolik bað olan baðlar saptandýðýnda iþlem baða deðil hedefine uygulanýr.
-P Ýþlem mümkünse sembolik baðýn kendisine uygulanýr, hedefine deðil (öntanýmlý)
--help Bu yardým metnini görüntüler ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çýkar.
Sahip belirtilmemiþse, sahiplik deðiþtirilmez. Grup belirtilmemiþse dosya grubu deðiþtirilmez ama grup isminden sonra bir \N’39’:\N’39’ varsa, dosyanýn grubu kullanýcýnýn birincil grubu olarak deðiþtirilir. sahip ve grup birer isim olabileceði gibi birer sayýsal deðer de olabilir.

ÖRNEKLER

chown root /u
/u dizininin sahibini root olarak deðiþtirir.
chown root:staff /u
Benzer þekilde, fakat bu sefer grup da staff olarak deðiþtirilir.
chown -hR root /u
/u dizini ve altýndaki dosyalarýn sahibi root yapýlýr.

YAZAN

David MacKenzie ve Jim Meyering tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

chown(2)
chown komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve chown yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils chown

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasým 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.

⇧ Top