Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

chroot - özel kök dizini ile komut ya da etkileþimli kabuk çalýþtýrýr

KULLANIM

chroot [yeni-kök-dizini]  [komut...]
chroot [seçenek]

AÇIKLAMA

Kök dizinini yeni-kök-dizini yaparak komut\N’39’u çalýþtýrýr.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
Þayet bir komut verilmez ise, ${SHELL} -i çalýþtýrýlýr. (öntanýmlý deðer: /bin/sh)

YAZAN

Roland McGrath tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

chroot(2)
chroot komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve chroot yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils chroot

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasým 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.

⇧ Top