Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

cksum - dosya içindeki baytlarý sayar ve saðlamasýný yapar

KULLANIM

cksum [dosya]...
cksum [seçenek]

AÇIKLAMA

Her bir dosya için bayt sayýsýný ve CRC saðlamasýný gösterir.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.

YAZAN

Q. Frank Xia tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

cksum komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve cksum yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils cksum

ÇEVÝREN

Yalçýn KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasým 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.

⇧ Top