Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

comm - sýralanmýþ iki dosyayý satýr satýr karþýlaþtýrýr

KULLANIM

comm [seçenek]  dosya1 dosya2

AÇIKLAMA

Sýralanmýþ dosya1 ve dosya2 dosyalarýný satýr satýr karþýlaþtýrýr.
Seçenek verilmeksizin, üç sütunlu çýktý üretir. Birinci sütun dosya1 içindeki eþsiz satýrlarý, ikinci sütun dosya2 içindeki eþsiz satýrlarý, son sütun ise her iki dosyada ortak olan satýrlarý içerir.
-1 dosya1\N’39’deki benzersiz satýrlarý yoksayar.
-2 dosya2\N’39’deki benzersiz satýrlarý yoksayar.
-3 Her iki dosyada ortak olan satýrlarý yoksayar.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.

YAZAN

Richard Stallman ve David MacKenzie tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

comm komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve comm yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils comm

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasým 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.

⇧ Top