Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

csplit - bir dosyayý baðlamsal satýrlara göre bölümlere ayýrýr

KULLANIM

csplit [seçenek]... dosya ifade...

AÇIKLAMA

Bir dosyayý verilen ifadeye göre \N’39’xx01\N’39’, \N’39’xx02\N’39’, \N’39’xxnn\N’39’ þeklinde parçalara ayýrýr ve her bir parçanýn bayt sayýsýný standart çýktýya yazar.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kýsa seçenekler için de zorunludur.
-b, --suffix-format=biçim
%02d yerine sprintf biçimini kullanýr.
-f, --prefix=önek
\N’39’xx\N’39’ yerine önek kullanýlýr.
-k, --keep-files
Hata olmasý durumunda çýktý dosyalarýný silmez.
-n, --digits=basamak
2 basamak yerine belirilen sayýda basamak kullanýr.
-s, --quiet, --silent
Çýktý dosyalarýnýn boyutlarýný standart çýktýya basmaz.
-z, --elide-empty-files
Boþ çýktý dosyalarýný siler.
--help Yardým iletisini görüntüler ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çýkar.
Þayet dosya - ise standart girdiyi okur. Her bir ifade aþaðýdakilerden biri olabilir:
tamsayý
Belirtilen satýr numarasý hariç yukarýsýný kopyalar.
/düzifd/[konum]
Eþleþen satýr hariç yukarýsýný kopyalar.
%düzifd%[konum]
Eþleþen satýrýn sonrasýna atlar.
{tamsayý}
Önceki ifadeyi belirtilen sayýda tekrarlar.
{*} Önceki ifadeyi mümkün olduðunca tekrarlar.
konum ile satýr numarasý belirtilirken önüne \N’96’+\N’39’ ya da \N’96’-\N’39’ gelmelidir.

YAZAN

Stuart Kemp ve David MacKenzie tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

csplit komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve csplit yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils csplit

ÇEVÝREN

Yalçýn KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mart 2004
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.

⇧ Top