Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

cut - dosyalarýn her satýrýndan belli bölümleri siler

KULLANIM

cut [seçenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

Her dosyadaki belirtilen satýr parçalarýný standart çýktýya basar.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kýsa seçenekler için de zorunludur.
-b, --bytes=liste
Sadece bu listedeki baytlar seçilir.
-c, --character=liste
Sadece bu listedeki karakterler seçilir.
-d, --delimiter=ayraç
Alanlarý sýnýrlamak için sekme karakteri yerine ayraç kullanýlýr.
-f, --fields=liste
Sadece bu listedeki alanlar seçilir; ayrýca -s seçeneði belirtilmedikçe, ayraç karakterini içermeyen her satýr basýlýr.
-n Yoksayýlýr.
--complement
Seçilen baytlar, karakterler ve alanlar birbirlerini tamamlar.
-s, --only-delimited
Ayraç içermeyen satýrlarý basmaz.
--output-delimiter=dizge
Çýktý ayracý olarak dizge kullanýlýr, öntanýmlý olan girdi ayracý olarak kulllanmak içindir.
--help Yardým iletisini görüntüler ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çýkar.
-b, -c veya -f seçeneklerinden yalnýz ve yalnýz biri kullanýlýr. Her liste ya bir aralýktan ya da virgüllerle ayrýlmýþ birçok aralýktan oluþur. Seçilen girdi okunduðu sýrada yazýlýr ve sadece bir kere yazýlýr. Her aralýk þunlardan biri olabilir:
N 1\N’39’den baþlayarak, N\N’39’inci bayt, karakter veya alan.
N- N\N’39’den baþlayarak, bayt, karakter veya alan.
N-M N\N’39’den M\N’39’e kadar M dahil bayt, karakter veya alan.
-M Ýlkinden M\N’39’e kadar M dahil bayt, karakter veya alan.
Þayet dosya belirtilmezse veya - belirtilirse standart girdi okunur.

YAZAN

David Ihnat, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

cut komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve cut yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils cut

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

REFERENCED BY

⇧ Top