Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

date - sistem tarih ve saatini görüntüler veya ayarlar

KULLANIM

date [seçenek]... [+biçim]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

AÇIKLAMA

date geçerli zamaný belirtilen biçim\N’39’de görüntüler veya sistem zamanýný ayarlar.
-d, --date=dizge
dizge ile belirtilen zamaný gösterir, "þu aný" deðil.
-f, --file=tarihdosyasý
tarihdosyasýnýn her satýrýna --date uygulamak gibidir.
-r, reference=dosya
dosyanýn son düzenlenme zamanýný gösterir.
-R, --rfc-2822
Tarih dizgesi RFC 2822 uyumlu çýktýlanýr.
--rfc-3339=hassasiyet
Tarih dizgesi RFC 3339\N’39’a uyumlu çýktýlanýr. hassasiyet belirtimi \N’96’date\N’39’ (tarih), \N’96’seconds\N’39’ (saniye) veya \N’96’ns\N’39’ (nanosaniye) ile belirtilebilir.
-s, --set=dizge
Saati belirtilen dizge\N’39’ye göre ayarlar.
-u, --utc, --universal
Zaman, Koordinatlý Evrensel Zamana (UTC) uygun olarak gösterilir/ayarlanýr.
--help Bu yardým iletisini basar ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini basar ve çýkar.
biçim, çýktý biçimini kontrol etmek içindir. Ýkinci kullanýmdaki tek geçerli biçim Koordinatlý Evrensel Zamandýr (UTC). biçimlerin yorumlanýþlarý þu þekildedir:
%% Sadece % iþaretini basar.
%a Yerele özgü kýsaltýlmýþ gün ismi (Paz, Pzt).
%A Yerele özgü tam gün ismi; isim uzunluklarý deðiþkendir (Pazar, Pazartesi).
%b Yerele özgü kýsaltýlmýþ ay ismi (Ara, Oca).
%B Yerele özgü tam gün ismi; isim uzunluklarý deðiþkendir (Aralýk, Ocak).
%c Yerele özgü tarih ve saat (Pzt 23 May 2005 17:46:01 UTC).
%C Yüzyýl (Yýl yüze bölünür, tamsayý kýsým gösterilir) [00-99].
%d Ayýn günü (01..31).
%D tarih (aa/gg/yy)
%e Boþlukla yastýklanmýþ ayýn günü ( 1..31)
%F %Y-%m-%d ile ayný.
%g %V hafta sayýsýyla eþleþen 2 basamaklý yýl.
%G %V hafta sayýsýyla eþleþen 4 basamaklý yýl
%h %b ile ayný.
%H Saat (00..23).
%I Saat (01..12).
%j yýlýn günü (001..366)
%k saat ( 0..23)
%l Saat ( 1..12).
%m Ay (01..12).
%M Dakika (00..59).
%n Satýrsonu karakteri.
%N nanosaniye (000000000..999999999)
%p Büyük harfli yerel ÖÖ/öS belirteci (çoðu yerelde boþtur).
%P Küçük harfli yerel öö/ös belirteci (çoðu yerelde boþtur).
%r 12 saatlik zaman (ss:dd:SS [ÖÖ]S]).
%R 24 saatlik zaman (ss:dd).
%s \N’96’00:00:00 1970-01-01 UTC\N’39’den beri geçen saniye sayýsý (bir GNU eklentisidir).
%S Saniye (00..60); 60, artýk saniyeyi belirtebilmek için gereklidir.
%t Yatay sekme.
%T 24 saatlik zaman (ss:dd:SS).
%u Haftanýn günü (1..7); 1, Pazartesi\N’39’ye karþýlýktýr.
%U Yýlýn haftasý, Pazar günü haftanýn ilk günü kabul edilir (00..53).
%V Yýlýn haftasý, Pazartesi günü haftanýn ilk günü kabul edilir (01..53).
%w Haftanýn günü (0..6); 0, Pazar gününe karþýlýktýr.
%W Yýlýn haftasý, Pazartesi günü haftanýn ilk günü kabul edilir (00..53).
%x Yerelin tarih betimlemesi (gg/aa/yy).
%X Yerelin zaman betimlemesi (%H:%M:%S).
%y Yýlýn son iki basamaðý (00..99).
%Y Yýl (1970...).
%z +ssdd sayýsal zaman dilimi (-0400 gibi).
%:z +ss:dd sayýsal zaman dilimi (-04:00 gibi).
%::z +ss:dd:SS sayýsal zaman dilimi (-04:00:00 gibi).
%:::z gerekli hassasiyet için : ile sayýsal zaman dilimi (-04, +05:30 gibi).
%Z alfabetik zaman dilimi kýsaltmasý(EET gibi).
Öntanýmlý olarak, date sayýsal alanlarý sýfýrlarla ayýrýr. GNU date ise % ve bir sayýsal yönerge arasýnda kullanýldýðýnda aþaðýdaki niteleyicileri tanýr:
\N’96’-\N’39’
(tire) alanlarý ayýrmaz.
\N’96’_\N’39’ (altçizgi) alanlarý boþluk kullanarak ayýrýr.
\N’96’0\N’39’ alanlarý sýfýr kullanarak ayýrýr.
\N’96’^\N’39’ mümkünse büyük harf kullanýlýr.
\N’96’#\N’39’ mümkünse büyük harf için küçük harf veya tersi kullanýlýr.
Bu niteleyicilerden sonra isteðe baðlý olarak alan geniþliði bir ondalýk sayý olarak belirtilir, bunu isteðe baðlý bir deðiþtirici izleyebilir: E ile mümkünse yerelin diðer gösterimi, O lie eðer elveriþli isi yerelin diðer sayýsal simgeleri ifade edilir.

YAZAN

David MacKenzie tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Yazýlým hatalarýný <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

date komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve date yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils date

ÇEVÝREN

Yalçýn KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mayýs 2005
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.
⇧ Top