Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

df - dosya sisteminin disk alaný kullanýmýný gösterir

KULLANIM

df [seçenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

Bu kýlavuz sayfasý, df komutunun GNU sürümünü belgelendirmektedir. df, dosya ile belirtilen her dosya sistemindeki kullanýlabilir disk alaný miktarýný görüntüler. Þayet dosya ismi belirtilmemiþse, o an baðlý olan bütün dosya sistemlerindeki kullanýlabilir alan görüntülenir. 512 baytlýk bloklarýn kullanýldýðý POSIXLY_CORRECT çevre deðiþkeni tanýmlanmadýðý müddetçe, öntanýmlý olarak disk alaný 1 kB\N’39’lýk bloklar halinde gösterilir, aksi takdirde 512 baytlýk bloklar halinde gösterilir.
Þayet bir argüman, baðlanmýþ bir dosya sistemini ihtiva eden bir disk aygýt düðümünün tam dosya adý ise df, bu aygýt düðümünü içeren dosya sistemi yerine (ki bu daima kök dosya sistemidir), bu dosya sistemindeki kullanýlabilir alaný görüntüler. df\N’39’nin bu sürümü baðlanmamýþ dosya sistemlerindeki boþ alanlarý gösterme yeteneðine sahip deðildir, çünkü bunu yapabilen sistemlerin pek çoðu, dosya sistemi yapýsýnýn taþýnabilir olmayan bilgilerine ihtiyaç duyar.

SEÇENEKLER

dosya ile belirtilen dosya sistemi hakkýndaki bilgileri gösterir. Öntanýmlý olarak bütün dosya sistemlerini görüntüler.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kýsa seçenekler için de zorunludur.
-a, --all Sözde dosya sistemleri de dahil edilir.
-B, --block-size=birim
birim baytlýk bloklar kullanýr.
-h, --human-readable
Boyutlarý, okunmasý kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).
-H, --si Ayný þekilde fakat burada 1024 yerine 1000\N’39’lik katlar kullanýlýr.
-i, --inodes
Blok kullanýmý yerine dosya düðümü bilgileri görüntülenir.
-k --block-size=1K ile aynýdýr.
-l, --local
Listelemeyi yerel dosya sistemleri ile sýnýrlandýrýr.
--no-sync Kullaným bilgisini almadan önce sync çaðrýsý yapmaz (öntanýmlýdýr).
-P, --portability
POSIX çýktýlama biçimini kullanýr.
--sync Kullaným bilgisini almadan önce sync çaðrýsý yapar.
-t, --type=ds-türü
Sadece belirtilen türdeki dosya sistemlerini listeler.
-T, --print-type
Dosya sistemi türünü gösterir.
-x, --exclude-type=ds-türü
Belirtilen türde olmayan dosya sistemlerini listeler.
-v yoksayýlýr.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
birim þunlardan biri olabilir: kB (1000), K (1024), MB (1000*1000), M (1024*1024) ve G, T, P, E, Z, Y diye devam eder (istenirse birim tamsayý karþýlýðý ile de belirtilebilir).

YAZAN

Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Larry McVoy ve Paul Eggert tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

df komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve df yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils df

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasým 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.

⇧ Top