Linux repositories inspector
GNU Araçlarý

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

diffutils

Utility programs used for creating patch files

ÝSÝM

diff - iki dosya arasýndaki farklýlýklarý bulur

KULLANIM

diff [ seçenekler ] 1.dosya 2.dosya

AÇIKLAMA

diff, en basit tabiri ile, iki farklý dosyanýn içeriðini karþýlaþtýrýr. Dosya ismi olarak - verilmiþse, diff standart girdiyi okur. Özel bir durum olarak, diff - - þeklinde komut kullanýmý, standart girdi ile bir kopyasýný karþýlaþtýrýr.
Þayet 1.dosya bir dizin ve 2.dosya deðilse, diff komutu, 1.dosya ile verilen dizin içindeki 2.dosya ile ayný isimli dosyayý karþýlaþtýrýr; bu durum tersi için de geçerlidir. Dizin olmayan dosya mutlaka - olmalýdýr.
Þayet her iki girdi de dizin ise, diff, alfabetik sýra ile, eþleþen bütün dosyalarý karþýlaþtýrýr. Bu karþýlaþtýrma alt dizinlerde yapýlmaz. Þayet alt dizinlerdeki dosyalarýnda karþýlaþtýrýlmasýný -r veya -recursive seçeneðini belirtmeniz gerekir. diff, asla bir dizinin asýl içeriðini bir dosyaymýþ gibi karþýlaþtýrmaz. Standart girdi isimsiz olduðundan, tamamen tanýmlanmýþ bir dosyaya standart girdi muamelesi yapýlmaz ve "ayný isimli dosya" fikri buraya uygulanamaz.
diff seçenekleri - ile baþlar. Bu nedenle 1.dosya ve 2.dosya isimleri - ile baþlayamaz. Bunun yanýnda, -- þeklinde kullaným ile bu sorunu aþabilirsiniz. -- iþaretinden sonra gelen argümanlar - ile baþlasa bile dosya ismi olarak deðerlendirilir.

Seçenekler

Aþaðýda, GNU diff\N’39’in kabul ettiði bütün komutlarýn bir özetini bulacaksýnýz. Pek çok seçenek iki eþdeðer isme sahiptir. Birincisi - ile baþlayan tek bir harften oluþur, diðeri ise -- ile baþlayan uzun bir isimden meydana gelmektedir. Çok sayýda tek harfli seçenek (bir argüman almadýkça), -ac gibi yanyana yazýlabilir: -ac, -a ve -c anlamýna gelir. Uzun isimli seçenekler de baþlangýçtan itibaren kendilerinden baþka bir seçenekle karýþmayacak þekilde kýsaltýlarak kullanýlabilirler. Köþeli parantezler içindeki argümanlar, gerekli deðilse verilmeyebileceði anlamýna gelir.
-satýr_sayýsý
Dosya içeriðin tamsayý cinsinden satýr sayýsý (-5 gibi belirtilir). Bu seçenek kendi baþýna bir çýktý biçimi tanýmlamaz. -c veya -u ile birlikte kullanýlmadýðý sürece bir etkisi yoktur. Bu seçenek eskidir. patch komutunun düzgün çalýþmasý için içerikte en az iki satýr olmasý gerekir.
-a, --text Metin dosyasý olmasalar bile, bütün dosyalarý metin dosyalarý olarak kabul eder ve onlarý satýr satýr karþýlaþtýrýr.
-b, --ignore-space-change
Karþýlaþtýrmada ara boþluklarýndaki farklar dikkate alýnmaz.
-B Karþýlaþtýmada boþ satýrlardaki farklar dikkate alýnmaz.
-c Baðlamsal çýktý biçimi kullanýlýr.
-C satýr_sayýsý, --context[=satýr_sayýsý]
Baðlamýn satýr_sayýsý satýrý gösterilerek baðlamsal çýktý biçimi kullanýlýr. satýr_sayýsý belirtilmezse üç satýr gösterilir. patch komutunun düzgün çalýþmasý için içerikte en az iki satýr olmasý gerekir.
--changed-group-format=biçim
Her iki dosyadaki if-then-else biçimindeki farklý satýrlarý içeren satýr gruplarýný çýktýlarken biçim kullanýlýr.
-d, --minimal
En küçük deðiþikliði bile bulmak için algoritma deðiþtirilir. Bu seçenek diff\N’39’in yavaþ çalýþmasýna (bazan oldukça yavaþ) sebep olur.
-D isim isim öniþlemci makrosunun koþullarýna uygun olarak katýþtýrýlmýþ if-then-else biçimli çýktý üretir.
-e, -ed Çýktýyý bir ed betiði olarak üretir.
-f, --forward-ed
Çýktý bir ed betiði gibi karýþýk olur ancak farklar dosyadaki sýrasýna uygun çýktýlanýr.
-F düzifd, --show-function-line=düzifd
Baðlamsal veya tekilleþtirilmiþ biçimde, her bir deðiþiklik parçasý için, önceki satýrdan düzifd ile eþleþen kýsmý gösterir.
-h Bu seçenek herhangi bir etkiye sahip deðildir, Unix uyumluluðu için vardýr.
-H
--speed-large-files
Pek çok küçük deðiþikliðe sahip büyük dosyalarýn karþýlaþtýrýlmasýnda iþlemini hýzlandýrmak için buluþsal yöntemler (heuristics) kullanýlýr.
--horizon-lines=satýr_sayýsý
Farklýlýklardan önceki ortak satýrlarýn son satýr_sayýsý satýrýný ve farklýlýklardan sonraki ortak satýrlarýn ilk satýr_sayýsý satýrýný iptal etmez.
-i, --ignore-case
Büyük ve küçük harf kullanýmýndan kaynaklanan farklar gözönüne alýnmaz, ayný kabul edilir.
--ifdef=isim
isim öniþlemci makrosunun koþullarýna uygun olarak katýþtýrýlmýþ if-then-else biçimli çýktý üretir.
-I düzifd, --ignore-matching-lines=düzifd
düzifd ile eþleþen satýrlar diðer dosyada olsa da olmasada yok sayýlýr.
--ignore-blank-lines
Satýrlarý karþýlaþtýrýrken boþ satýrlarý yoksayar.
-l, --paginate
Çýktýyý sayfalamak için pr komutundan geçirir.
-L etiket, --label=etiket
Baðlamsal ya da tekilleþtirilmiþ biçimli baþlýklarda dosya ismi yerine etiket kullanýlýr.
--left-column
Yanyana çýktýlama biçiminde iki ortak satýrdan sadece soldakini basar.
--line-format=biçim
if-then-else biçimli tüm girdi satýrlarýný çýktýlarken biçim kullanýlýr.
-n, -rcs RCS biçimli çýktý verir; her komutun etkilenen satýr sayýsýný belirtmesi dýþýnda -f ile aynýdýr.
-N, --new-file
Dizinleri karþýlaþtýrýrken, bir dosyanýn sadece tek bir dizin içinde bulunduðu durumlarda; bu dosyayý diðer dizin içinde de, içi boþ olarak, varmýþ gibi kabul eder.
--new-group-format=biçim
Ýkinci dosyadaki if-then-else biçimli girdi satýrý gruplarýný çýktýlarken biçim kullanýlýr.
--new-line-format=biçim
Ýkinci dosyadaki if-then-else biçimli bir girdi satýrýný çýktýlarken biçim kullanýlýr.
--old-group-format=biçim
Birinci dosyadaki if-then-else biçimli girdi satýrý gruplarýný çýktýlarken biçim kullanýlýr.
--old-line-format=biçim
Birinci dosyadaki if-then-else biçimli bir girdi satýrýný çýktýlarken biçim kullanýlýr.
-p, --show-c-function
Her bir deðiþikliðin hangi C iþlevi içinde olduðunu gösterir.
-P, --unidirectional-new-file
Dizinleri karþýlaþtýrýrken, bir dosyanýn sadece ikinci dizin içinde bulunduðu durumlarda; bu dosyayý diðer dizin içinde de, içi boþ olarak, varmýþ gibi kabul eder.
-q, --brief
Dosyalar farklýysa sadece raporlar, farklarý bulmaz.
-r, --recursive
Dizinleri karþýlaþtýrýrken, bulunan bütün alt dizinlerin içindekileri de karþýlaþtýr.
-s
--report-identical-files
Dosyalar aynýysa raporlar.
-S dosya, --starting-file=dosya
Dizinleri karþýlaþtýrýrken, dosya ile belirtilen dosyadan baþlar. Böylece yarýda kalmýþ bir kýyaslamayý devam ettirebilirsiniz.
--from-file=dosya
Tüm terimleri dosya ile karþýlaþtýrýr. dosya bir dizin olabilir.
--to-file=dosya
dosyayý tüm terimlerle karþýlaþtýrýr. dosya bir dizin olabilir.
--sdiff-merge-assist
sdiff\N’39’e yardým için ek bilgiler basar. sdiff, bu bilgileri diff\N’39’i çalýþtýrýrken kullanýr. Bu seçenek, kullanýcýlarýn doðrudan kullanmasý için tasarlanmamýþtýr.
--suppress-common-lines
Yan yana çýktý biçiminde ortak satýrlar çýktýlanmaz.
-t
--expand-tabs
Girdi dosyalarýndaki sekmelerin eþitliðini saðlamak için; çýktýlarken sekmeleri boþluklara çevirir.
-T
--initial-tab
Normal ya da baðlamsal biçimdeki bir satýrýn metninden önceki boþluklarý sekmelerle deðiþtirir. Böylece, satýrlarýn sekmelerle hizalanarak düzgün görünmesi saðlanýr.
-u Tekilleþtirilmiþ dosya biçimi kullanýlýr.
--unchanged-group-format=biçim
Her iki dosyadan da alýnmýþ if-then-else biçimindeki bir ortak satýr grubunu biçim biçiminde çýktýlar.
--unchanged-line-format=biçim
Her iki dosyadan da alýnmýþ if-then-else biçimindeki bir ortak satýrý biçim biçiminde çýktýlar.
-U satýr_sayýsý, --unified[=satýr_sayýsý]
Baðlamýn satýr_sayýsý satýrý gösterilerek tekilleþtirilmiþ çýktý biçimi kullanýlýr. satýr_sayýsý belirtilmezse üç satýr gösterilir. patch komutunun düzgün çalýþmasý için içerikte en az iki satýr olmasý gerekir.
-v, --version
diff\N’39’in sürüm numarasýný basar.
-w
--ignore-all-space
Satýrlarý karþýlaþtýrýrken boþluklarý atlar.
-W krk_sayýsý, --width=krk_sayýsý
Yanyana çýktý biçiminde krk_sayýsý ile belirtilen geniþlikte sütunlar kullanýlýr.
-x þablon, --exclude=þablon
Dizinleri kýyaslarken, þablon ile eþleþen sahip alt dizinleri ve dosyalarý yoksayar.
-X dosya, --exclude-from=dosya
Dizinleri kýyaslarken, dosya içindeki þablonlar ile eþleþen sahip alt dizinleri ve dosyalarý yoksayar.
-y, --side-by-side
Yan yana çýktý biçimi kullanýlýr.

ÝLGÝLÝ BELGELER

ÇIKIÞ DURUMU

Çýkýþ durumu olarak 0\N’39’ýn anlamý, hiçbir farklýlýk bulunamadýðýdýr. Bazý farklýlýklarýn olduðu durumlarda 1 ile çýkar. Þayet 2 ile çýkarsa, bir sorun var demektir.

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralýk 2003

⇧ Top