Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

dircolors - ls için renkleri ayarlar

KULLANIM

dircolors [seçenek]... dosya...

AÇIKLAMA

LS_COLORS ortam deðiþkenine atanacak komutlarý çýktýlar. Çýktý biçimi þöyle belirtilir:
-b, --sh, --bourne-shell
LS_COLORS ortam deðiþkenine atanacak Bourne kabuðu kodu çýktýlanýr.
-c, --csh, --c-shell
LS_COLORS ortam deðiþkenine atanacak C kabuðu kodu çýktýlanýr.
-p, --print-database
Öntanýmlý deðerler çýktýlanýr.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
dosya belirtilmiþse, hangi renklerin hangi dosya türü ve uzantýsý için kullanýlacaðý bilgisi belirtilen dosyadan alýnýr. Aksi takdirde önceden derlenmiþ veritabaný kullanýlýr. Bu dosyalarýn ayrýntýlarýný görmek için \N’96’dircolors --print-database\N’39’ komutunu veriniz.

YAZAN

H. Peter Anvin tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

dircolors komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve dircolors yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils dircolors

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

⇧ Top