Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

join - iki dosyanýn satýrlarýný ortak bir alanda birleþtir

KULLANIM

join [seçenek]... dosya1 dosya2

AÇIKLAMA

Birleþtirme (join) alanlarý ayný olan her girdi satýrý çifti için standart çýktýya bir satýr yazar. Öntanýmlý birleþtirme alaný, boþluklarla sýnýrlý ilk alandýr. dosya1 veya dosya2 olarak - verildiðinde (ikisi birden - olamaz), standart girdi okunur.
-a dosyanum
dosyanumuncu dosyadan gelen eþleþtirilememiþ satýrlarý yazdýrýr. dosyanum, dosya1 veya dosya2 dosyasýndan gelinmesine göre 1 veya 2 olabilir.
-e yazý eksik girdi alanlarýný yazý ile deðiþtirir
-i, --ignore-case
Alanlar karþýlaþtýrýlýrken harf büyüklükleri ile ilgili farklar yoksayýlýr.
-j alan \N’96’-1 alan -2 alan\N’39’ ile ayný.
-o alanlistesi
Çýktý satýrlarý oluþturulurken alanlistesine uyulur.
-t karakter
Girdi ve çýktý alaný ayracý olarak karakter kullanýlýr.
-v dosyanum
Birleþtirilmiþ çýktý satýrlarýný göstermemesi dýþýnda -a dosyanum gibidir.
-1 alan dosya1in bu alanýný kullanarak birleþtirir.
-2 alan dosya2in bu alanýný kullanarak birleþtirir.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
-t karakter verilmedikçe, baþtaki boþluklar alanlarý ayýrýr ve yoksayýlýrlar, aksi takdirde alanlar karakter ile ayrýlýr. Her alan 1\N’39’den baþlayan bir alan numarasýdýr. alanlistesi, herbiri dosyanum.alan biçiminde veya \N’96’0\N’39’ olabilen bir veya daha fazla virgül veya boþlukla ayrýlmýþ belirtimden oluþur.
Öntanýmlýlar: birleþtirme alaný her satýrýn ilk alanýdýr; girdideki alanlar bir veya daha fazla boþluk ile ayrýlýr, satýrýn baþýndaki boþluklar yoksayýlýr; çýktýdaki alanlar birer boþlukla ayrýlýr; her çýktý satýrý sýrayla, birleþtirme alaný, dosya1in kalan alanlarý, dosya2nin kalan alanlarýndan oluþur. Örnek:
$ cat file1
a a1
c c1
b b1
$ cat file2
a a2
c c2
b b2
$ join file1 file2
a a1 a2
c c1 c2
b b1 b2
Önemli::
dosya1 ve dosya1 birleþtirme alanlarý bakýmýndan sýralanmýþ olmalýdýrlar. Örneðin, eðer join seçeneksizse, sort -k 1b,1 kullanýn.

YAZAN

Mike Haertel tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

join komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve join yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde kuruluysa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils join

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

REFERENCED BY

⇧ Top