Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

procps

/proc file system utilities

util-linux

Miscellaneous system utilities for Linux

ÝSÝM

kill - süreçlere sinyal gönderir veya sinyalleri listeler

KULLANIM

kill [ -s  sinyal | -sinyal ] pid ...
kill  -l [ sinyal ] ...
kill  -t [ sinyal ] ...

AÇIKLAMA

kill komutu belirtilen sinyali, belirtilen süreç veya süreç grubuna gönderir.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kýsa seçenekler için de zorunludur.

SEÇENEKLER

-s , --signal=sinyal, -sinyal
Gönderilecek sinyal belirtilir. Sinyal, adý ile veya numarasý ile belirtilebilir.
-l Sinyal isimlerinin bir listesini basar veya sinyal isimleri ile sinyal numaralarý arasýnda dönüþüm yapar.
-t, --table
Bir sinyal bilgileri tablosu basar.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
sinyal \N’96’HUP\N’39’ gibi bir sinyal ismi, \N’96’1\N’39’ gibi bir sinyal numarasý veya bir sinyal tarafýndan sonlandýrýlmýþ bir sürecin çýkýþ durumu olabilir. pid bir tamsayýdýr; eðer negatifse bir süreç grubunu ifade eder.
Uyarý: Kullandýðýnýz kabuk burada açýklanandan farklý bir kill komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduðunuz kabuðun belgelerine göz atmanýz faydalý olabilir.

YAZAN

Paul Eggert tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

kill komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve kill yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde kuruluysa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils kill

ÇEVÝREN

Yalçýn KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellendi.

⇧ Top