Linux repositories inspector
Linux
25 Mart 2001

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

psmisc

Utilities for managing processes on your system

ÝSÝM

killall - ismi belirtilen süreçleri sonlandýrýr

KULLANIM

killall [-e, --exact] [-i, --process-group] [-g, --interactive]
    [-q, --quiet] [-v, --verbose] [-w, --wait] [-V, --version]
    [-S, --sid] [-c, --context] [-s, --signal signal]
    [--] name ...
killall -l
killall -V, --version

AÇIKLAMA

killall, belirtilen komutlarýn çalýþtýðý her sürece sinyal gönderir. Þayet sinyal adý belirtilmemiþse SIGTERM gönderilir.
Sinyaller, isimleri veya numaralarý belirtilerek kullanýlabilir (örneðin; -HUP veya -1 olarak).
Þayet komut ismi bir bölü (/) iþareti içeriyorsa, isimlerinden baðýmsýz olarak bu dosyayý kullanan bütün süreçler sonlandýrýlýr.
Eðer listede bulunan sonlandýrýlmak istenen süreçlerden en azýndan biri sonlandýrýlmýþ ise, killall sýfýr ile döner. Hiçbiri sonlandýrýlamazsa sýfýrdan farklý bir deðer ile döner.
Bir killall süreci kendi kendini sonlandýramaz ama diðer killall süreçlerini sonlandýrabilir.

SEÇENEKLER

-e, --exact
Çok uzun isimler için kesin bir eþleþme aranýr. Þayet bir komut ismi 15 karakterden uzun ise, tam isim eriþilmez olabilir (mesela deðiþtirilmiþ olabilir). Bu durumda killall, isimlerindeki ilk 15 karakteri uyuþan bütün süreçleri öldürür. -e seçeneði ile, bu tür girdiler atlanýr. Þayet -e ye ek olarak -v seçenegi de tanýmlanmýþsa, killall, atladýðý her bir girdi için bir ileti görüntüler.
-g, --process-group
Sürecin ait olduðu süreç grubunu öldürür. Ayný süreç grubuna dahil çoklu süreçler olsa bile, öldürme sinyali grup baþýna sadece bir kez gönderilir.
-i, --interactive
Etkileþimli kip; sonlandýrma iþleminden önce kullanýcýdan onay ister.
-l, --list Bilinen bütün sinyal isimlerini listeler.
-q, --quiet
Süreçlerden hiçbirinin sonlandýrýlamamasý durumunda, bilgi vermez.
-v, --verbose
Þayet sinyal baþarýlý bir þekilde gönderilmiþse, bunu kullanýcýya rapor eder.
-w, --wait Sonlandýrýlmak istenen bütün süreçlerin ölmesini bekler. killall, her bir saniyede, sonlandýrýlmak istenen süreçlerin ölüp ölmediðini kontrol eder ve sadece hepsi ölmüþ ise geri döner. Bununla birlikte, gönderilen sinyal süreç tarafýndan önemsenmemiþse, sürece bir etkide bulunmamýþsa veya süreç zombi durumunda kalmýþ ise, killall sonsuza kadar bekler.
-S, --sid (Sadece Flask) SID belirtilir: sadece SID\N’39’i verilen süreç öldürülür. -c seçeneðinin tersidir ve birlikte kullanýlamazlar. Komut satýrýnda belirtilebilen tüm seçenekler bu seçenekten önce belirtilmelidir.
-c, --context
(Sadece Flask) Güvenlik baðlamý belirtilir: sadece verilen güvenlik baðlamýndaki süreçler öldürülür. -S seçeneðinin tersidir ve birlikte kullanýlamazlar. Komut satýrýnda belirtilebilen tüm seçenekler bu seçenekten önce belirtilmelidir.

ÝLGÝLÝ DOSYALAR

/proc   proc dosya sisteminin yeri

YAZILIM HATALARI

Dosyalarý öldürme iþlemi, sadece iþlem sýrasýnda açýk duran çalýþtýrýlabilir dosyalar için geçerlidir. Örneðin; salt çalýþtýrýlabilir olmayanlar bu yöntemle sonlandýrýlamaz.
Linux harici sistemlerde killall istenen sonuca ulaþamayabilir, özellikle ayrýcalýklý bir kullanýcý olarak kullanýldýðý zamanlarda.
Þayet bir süreç görünmüyorsa ve iki tarama arasýnda geçen sürede ayný süreç kimliðine sahip baþka bir süreç onun yerine geçmiþ ise, killall -w bu durumu tespit edemez.

YAZANLAR

Psmisc\N’39’nin orijinal sürümü Werner Almesberger <Werner.Almesberger (at) epfl.ch> tarafýndan yazýlmýþtýr. Sürüm 20\N’39’den beri bu iþten Craig Small <csmall (at) small.dropbear.id.au> sorumludur.

ÝLGÝLÝ BELGELER

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

⇧ Top